Detall de Procediments

Inscripció en el Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana de nomenaments, cessaments i atorgament o revocació de facultats. Economia Social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció en el Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana de nomenaments, cessaments i atorgament o revocació de facultats. Economia Social.

  Objecte del tràmit

  Inscripció en el Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana del nomenament i el cessament, i, si escau, de l'atorgament i la revocació de poders o facultats, EXCLUSIVAMENT, dels membres que componen EL CONSELL RECTOR, LA COMISSIÓ EXECUTIVA, L'ADMINISTRADOR/A, EL CONSELLER/A EL DELEGAT/DA I EL DIRECTOR/A de la cooperativa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les cooperatives, les unions, les federacions i la confederació de cooperatives interessades per mitjà dels seus representants.

  Requeriments

  Les entitats sol·licitants han de constar, EN TOTS ELS CASOS, inscrites prèviament en el Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els terminis per a presentar la documentació corresponent són els següents, en qualsevol moment de l'any:
  - CONSELL RECTOR: En el termini d'un mes des de la data d'adopció de l'acord.
  - CONSELLER/A DELEGAT/DA: En el termini d'un mes des de la data d'adopció de l'acord.
  - ADMINISTRADOR/A: En el termini d'un mes des de la data d'adopció de l'acord.
  - DIRECTOR/A: En el termini d'un mes des de la data de l'escriptura.
  - COMISSIÓ EXECUTIVA: En el termini d'un mes des de la data d'adopció de l'acord.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En tots els casos s'ha de presentar la SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (document SIRCOOP, associat al tràmit).

  Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar amb la DOCUMENTACIÓ que s'indica a continuació, en virtut del nomenament, el cessament, les facultats o els poders que es pretén inscriure:

  CONSELL RECTOR:
  - Certificació de l'acord/s adoptat/s per l'òrgan social competent, elevat a públic o amb les signatures de les persones que ostenten la secretaria i la presidència de la cooperativa, legitimades notarialment o autenticades pel Registre de cooperatives.

  Si s'eleva a públic, la presentació de la còpia autoritzada de l'escriptura pública que incorpore la certificació de l'acord corresponent.

  En cas que, de conformitat amb l'establit en els estatuts de la cooperativa, l'elecció dels membres del consell rector corresponga a l'assemblea general i la designació dels càrrecs concrets a les mateixes persones triades membres del consell rector, s'han de certificar els dos acords.

  - Si escau, la resolució administrativa o judicial que així ho acorde.

  CONSELLER/A DELEGAT/DA:
  - Còpia autoritzada de l'escriptura pública en la qual s'han de fer constar les facultats conferides.

  ADMINISTRADOR/A:
  - Certificat de l'acord de nomenament o cessament corresponent amb les signatures de l'administrador/a que tinga capacitat per a certificar i/o per a donar el vistiplau a les certificacions.
  Si s'eleva a públic, la presentació de la còpia autoritzada de l'escriptura pública que incorpore la certificació de l'acord corresponent.
  - També es pot practicar la inscripció en virtut d'una resolució administrativa o judicial que així ho acorde.

  DIRECTOR/A:
  - Còpia autoritzada de l'escriptura pública en la qual s'han de fer constar les facultats conferides.

  COMISSIÓ EXECUTIVA:
  - Còpia autoritzada de l'escriptura pública en la qual s'han de fer constar les facultats delegades.

  Impresos associats

  REGISTRE DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.