Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Règim Econòmic i Infraestructures.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen cinc beques per a pràctiques professionals en matèria de gestió d'infraestructures sanitàries en la Direcció General de Règim Econòmic i Infraestructures de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a professionals que estiguen en possessió d'alguna de les titulacions oficials universitàries següents: llicenciatura o grau en Dret, Enginyeria Industrial, o bé del títol universitari oficial de grau més títol de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions d'enginyeria industrial i arquitectura, o bé del títol universitari oficial de grau més títol de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions d'arquitectura. De les cinc beques, una beca està destinada per a les persones titulades o graduades en Dret, dues beques per a persones titulades en Enginyeria Industrial i les altres dues per a persones titulades en Arquitectura. Cada sol·licitant només pot presentar-se a una d'aquestes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden optar a l'obtenció d'una de les beques objecte d'aquesta convocatòria les persones que reunisquen, al final del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

  a) Ser espanyol/a o nacional d'un estat membre de la Unió Europea.
  Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.
  b) No tindre més de 35 anys.
  c) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides per a concórrer a aquesta convocatòria sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la seua finalització. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial d'homologació emesa pel ministeri del Govern d'Espanya amb competències en educació.
  d) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  f) No patir una malaltia o un grau de discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.
  Les persones amb discapacitat en les quals concórrega aquest impediment podran al·legar la seua condició de discapacitat a l'efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se en els termes recollits en l'apartat 3 de l'article 7 de l'ordre de bases.

  No poden optar a aquestes beques les persones que:
  a) en el moment de publicar-se la convocatòria, ja gaudisquen d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, excepte quan es tracte de sol·licitants que gaudisquen d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat i falten menys de dos mesos perquè finalitze.
  b) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals a la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

  Requeriments

  Segons la convocatòria, en el seu article primer, punt 3, un dels requisits és estar en possessió d'alguna de les titulacions superiors universitàries oficials següents: llicenciatura o grau en Dret, Enginyeria Industrial, o bé del títol universitari oficial de grau més el títol de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions d'enginyeria industrial i arquitectura, o bé del títol universitari oficial de grau més títol de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudis vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions d'arquitectura.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  Cadascuna de la beca està dotada amb 1.067,09 euros bruts mensuals, quantitat que estarà subjecta a les retencions que siguen procedents legalment.


  PAGAMENT
  - L'import de la beca s'abonarà a la persona beneficiària per mensualitats vençudes, després de l'expedició d'una certificació que acredite un nivell de dedicació i aprofitament satisfactori de la persona titular del servei en què faça les pràctiques professionals.
  - En el cas que, una vegada concedida la beca, algun període de desenvolupament de les pràctiques no es realitze durant un mes complet i implique una meritació econòmica a favor del beneficiari/ària inferior al que correspon a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional a aquest període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret de l'interessat a l'audiència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria publicada en el DOGV núm.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones aspirants a obtindre una beca han de presentar exclusivament per via electrònica la sol·licitud i el currículum de forma completa, segons els models normalitzats que estan accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, sense perjudici de la normativa establida amb caràcter general sobre la presentació de sol·licituds davant de les administracions públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19444

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtindre una beca han de presentar exclusivament per via electrònica la sol·licitud i el currículum de forma completa, segons els models normalitzats que estan accessibles en la seu electrònica de la Generalitat en el termini que assenyale la corresponent convocatòria sense perjudici de la normativa establida amb caràcter general sobre la presentació de sol·licituds davant de les administracions públiques.

  Les persones seleccionades per a l'entrevista, que constitueix l'última fase de la selecció, presentaran llavors la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en el qual acudisquen a la realització de l'entrevista.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE BECA DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud per via electrònica.

  2. Les sol·licituds presentades les valorarà una comissió avaluadora, que elevarà una proposta motivada de resolució a la persona titular de la Direcció General de Règim Econòmic i Infraestructures. La composició i el règim de funcionament està determinat per l'ordre de bases reguladores i la convocatòria de les beques.

  3. La selecció de la persona beneficiària de la beca es farà ordenant en primer lloc els/les sol·licitants d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació, sobre la base dels mèrits requerits en la convocatòria.

  4. Les 15 persones que obtinguen la puntuació més alta seran convocades per a fer una entrevista en què hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats i es valorarà l'adequació del perfil personal i professional per a les activitats per desenvolupar.

  5. Finalitzat el procés selectiu, la comissió avaluadora, en el termini de 10 dies, elaborarà una proposta de resolució que contindrà la relació de la persona beneficiària i una borsa de reserva que estarà constituïda pels / per les aspirants que no resulten adjudicataris de la beca, prioritzada per ordre de puntuació per a cobrir la vacant que es puga produir durant el període de vigència d'aquesta.

  6. Correspon a la Direcció General de Règim Econòmic i Infraestructures dictar la resolució de concessió de la convocatòria, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la beca que es dicte conforme a aquesta convocatòria posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19444

  Tramitació

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, s'ha de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat".
  Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV. També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu fer canvis haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, us recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.

  - En cas que continueu amb problemes, podeu enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  - El suport d'incidències d'aquest correu estarà operatiu de 8:00 h a 18:30 h, de dilluns a dijous, i els divendres de 8:00 h a 15:00 h.

  Informació adicional

  La forma de presentació de les sol·licituds i la documentació acreditativa dels mèrits que ha de presentar-se, es realitzarà i ajustarà a la base cinquena, capítol I del títol III de l'Ordre 8/2017, de 30 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, és a dir, per via electrònica, tal com es descriu en aquesta base, sense perjudici de la normativa establida amb caràcter general sobre la presentació de sol·licituds davant de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  * DURACIÓ DE LA BECA
  - El període de duració de la beca començarà el dia indicat en la resolució de concessió d'aquesta convocatòria, que en cap cas podrà ser anterior a l'1 d'octubre de 2020, i tindrà una duració de fins a dotze mesos, a comptar del dia que s'indica en aquesta.
  - Sense perjudici del que es preveu en el paràgraf anterior, la duració de la beca podrà prorrogar-se, mitjançant resolució expressa, fins a un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per als exercicis a què afecte la pròrroga i que el desenvolupament de l'activitat que s'efectue ho requerisca o aconselle.


  * BORSA DE RESERVA
  1. Es constituirà una borsa de reserva prioritzada per ordre decreixent de puntuació.
  2. Tindran dret a estar inclosos en la borsa de reserva els aspirants que, després d'haver superat l'entrevista inclosa en el procés selectiu, hagen sigut avaluats per aquest concepte i no hagen resultat adjudicataris de les beques.
  3. En el cas que es produïsquen vacants durant el període de gaudi de les beques, a causa de renúncies, abandonaments, incompliments d'obligacions o qualsevol altra incidència, es podrà concedir una nova beca, per la resta del període màxim de gaudi d'aquesta, entre els i les integrants de la borsa regulada en aquesta base. En aquest cas la concessió s'efectuarà segons l'ordre prioritzat de la borsa. Si la vacant es produïra una vegada transcorreguda la meitat del període de duració de la beca, aquesta podrà declarar-se deserta.
  4. La condició d'integrant de la borsa de reserva no generarà en cap moment cap relació laboral amb la Generalitat, ni compromís d'accedir a la condició de becari.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds presentades es valoraran conforme als criteris establits en la base tercera del títol II de l'annex I de l'Ordre 8/2017, de 30 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Una vegada valorats els primers quatre apartats del barem, es convocaran a la fase d'entrevista les quinze persones que hagen obtingut les millors puntuacions en la suma d'aquests apartats.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries de les beques tenen les obligacions:

  a) D'incorporar-se a la unitat administrativa de la direcció general, en el termini que s'indique en la resolució de concessió.

  b) De realitzar l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d'aquesta, d'acord amb les directrius que ordene qui exercisca la direcció tècnica de cada una de les persones beneficiàries de les beques.

  c) D'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques, de conformitat amb el que estableix l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i complir les altres obligacions que estableix aquest article 14, així com les que es deriven del conjunt de les bases d'aquesta ordre.

  d) De guardar el degut secret i la confidencialitat dels assumptes en què intervinga.

  e) D'aportar en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la resolució de concessió, degudament omplit i subscrit per la persona beneficiària, l'imprés de domiciliació bancària, en el qual han de constar el número de compte en el qual es rebran les transferències mensuals, i que es troba disponible en el portal institucional de la Generalitat en Internet.

  2. L'obtenció d'una beca en el marc d'aquesta ordre és incompatible amb l'acompliment de les activitats pròpies de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i la dedicació de la beca obtinguda, o que impedisca el compliment de les obligacions derivades del normal desenvolupament d'aquesta.

  3. La condició de persona beneficiària d'una beca no genera cap relació laboral ni administrativa amb la Generalitat, i les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució, sinó d'ajuda econòmica per a les despeses que la beca comporta.

  Durant el període de vigència de les beques i amb la finalitat que les quanties de les ajudes concedides no es vegen indirectament minvades, es podran abonar ajudes complementàries per a compensar les despeses derivades de l'assistència a cursos, seminaris, esdeveniments o altres activitats que, a consideració de la persona tutora responsable de la formació, s'entenguen necessaris o convenients en funció dels propòsits de les beques. En aquests casos, per a rescabalar aquestes despeses, es prendran com a referència els imports previstos sobre indemnitzacions en la normativa de la Generalitat.

  Quan la persona beneficiària d'alguna de les beques concedides siga empleada de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que siga procedent, d'acord amb la normativa corresponent en matèria de funció pública.

  4. Durant el període de gaudi de les beques, han d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la manera en què s'organitze per part de la direcció tècnica.

  5. A la finalització del període de durada de les beques, i en el termini màxim de 30 dies, han d'entregar una memòria sobre les activitats realitzades i els coneixements adquirits.

  6. En acceptar les bases de la present convocatòria, les persones beneficiàries de les beques que puguen concedir-se cedeixen, gratuïtament i de manera indefinida, els resultats que s'obtinguen com a conseqüència del desenvolupament de les activitats exercides en virtut d'aquestes beques, així com la memòria final que presenten, i la Conselleria es reservarà el dret a publicar-les i utilitzar-les.

  7. La persona que exercisca la direcció tècnica podrà proposar que es deixen sense efecte beques concedides, amb prèvia audiència de les persones interessades, en el cas d'incompliment de les seues obligacions, en particular, quan no es realitze l'activitat que va motivar la concessió de les beques o deixen de reunir els requisits necessaris per a ser persones beneficiàries, o quan s'incompliren, sense causa que ho justifique, la resta de condicions establides per aquesta ordre.

  Sancions

  Les persones beneficiàries de les beques quedaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador regulat en el capítol iv, títol X, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per la comissió de les infraccions administratives previstes en la normativa estatal bàsica.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (BOP núm. 6097, de 08/09/09).
  - ORDRE 8/2017, de 30 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les direccions generals amb competències en matèria de recursos econòmics i humans (DOGV núm. 8122, de 07/09/2017).
  - RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Règim Econòmic i Infraestructures.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre.

  Vegeu l'ORDRE 8/2017, de 30 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Règim Econòmic i Infraestructures.

  Llistat de seguiment

  Presentació d'al·legacions/esmenes:

  Consulteu l'estat de tramitació de la beca:

  Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos i obertura de termini d'al·legacions (publicat en la web el 14/09/2020)

  Llistat definitiu d'admesos i convocatoria a entrevista

  Renúncia a la beca:

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.