Detall de Procediment

Esmena de comunicacions prèvies i sol·licituds d'autorització en matèria de producció i gestió de residus.

Codi SIA: 1111414
Codi GUC: 19452
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

1- Esmenar les comunicacions prèvies o sol·licituds d'autorització en matèria de producció i gestió de residus presentades per l'interessat en compliment del règim d'autoritzacions i comunicacions regulat en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i en les seues normes de desplegament reglamentari, quan haja sigut requerit per a això per l'òrgan competent per a la tramitació d'aquestes. 2- Esmenar errors materials comesos en omplir la comunicació prèvia o la sol·licitud d'autorització una vegada tramitada (per exemple: domicili, localitat, etc.). NOTA: NO utilitzeu aquest procediment per a sol·licitar una ampliació o modificació d'una autorització de tractament de residus atorgada. En aquest cas, caldrà usar el procediment específic denominat "Sol·licitud d'autorització de les instal·lacions de tractament de residus".

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que hagen iniciat un procediment de comunicació prèvia o de sol·licitud d'autorització per al tractament de residus (sol·licitud d'autorització d'instal·lacions i/o per a realitzar operacions de tractament de tractament) i hagen sigut requerides per a la seua esmena per l'òrgan competent per a la seua tramitació.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En qualsevol moment, dins del termini atorgat en el requeriment d'esmena per l'òrgan competent per a la tramitació del corresponent procediment.

Formularis i documentació

Imprés d'esmena, segons el model normalitzat, correctament omplit i signat. Documentació o informació sol·licitada en el requeriment o de correcció d'errors.

Presentació

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19452. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura para les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa