Esmena de comunicacions prèvies i sol·licituds d'autorització en matèria de producció i gestió de residus.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 1111414
|
Codi GVA: 19452
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1- Esmenar les comunicacions prèvies o sol·licituds d'autorització en matèria de producció i gestió de residus presentades per l'interessat en compliment del règim d'autoritzacions i comunicacions regulat en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i en les seues normes de desplegament reglamentari, quan haja sigut requerit per a això per l'òrgan competent per a la tramitació d'aquestes.

 

2- Esmenar errors materials comesos en omplir la comunicació prèvia o la sol·licitud d'autorització una vegada tramitada (per exemple: domicili, localitat, etc.).

 

NOTA: NO utilitzeu aquest procediment per a sol·licitar una ampliació o modificació d'una autorització de tractament de residus atorgada. En aquest cas, caldrà usar el procediment específic denominat "Sol·licitud d'autorització de les instal·lacions de tractament de residus".

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (BOE núm. 236, de 02/10/15).

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que hagen iniciat un procediment de comunicació prèvia o de sol·licitud d'autorització per al tractament de residus (sol·licitud d'autorització d'instal·lacions i/o per a realitzar operacions de tractament de tractament) i hagen sigut requerides per a la seua...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En qualsevol moment, dins del termini atorgat en el requeriment d'esmena per l'òrgan competent per a la tramitació del corresponent procediment.

Documentació
Imprés d'esmena, segons el model normalitzat, correctament omplit i signat. Documentació o informació sol·licitada en el requeriment o de correcció d'errors.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I, preferentment, a:

On dirigir-se