Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització d'un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor de piles, acumuladors i bateries.

Codi SIA: 1111428
Codi GUC: 19453
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Complir les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor de piles, acumuladors i bateries.

Observacions

Els productors de piles, acumuladors i bateries han d’estar inscrits en la secció especial per als productors de piles, acumuladors i bateries del Registre integrat industrial.

Requisits

El sistema col·lectiu que es constituïsca (bé com a associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre) haurà de tindre la seua seu social a la Comunitat Valenciana. S'entendrà per «sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat per, almenys, dos productors de piles, acumuladors i bateries.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones jurídiques que tinguen la condició de productores de piles, acumuladors i bateries (PAB), segons la definició que en fa l'article 3.o del Reial decret 106/2008, i es constituïsquen en una associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre.

Termini

Durant tot l’any.

Documentació

i. Formulari de sol·licitud d'autorització, segons model normalitzat. ii. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. iii. Memòria descriptiva del sistema col·lectiu que incloga, almenys, la informació prevista en l’annex XIII de la Llei 7/2022 i en l’article 8.2 del Reial decret 106/2008.

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: taxa per serveis administratius d’intervenció ambiental. Tramitació d’autoritzacions i renovacions dels sistemes col·lectius de gestió de residus, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes€: 93,55 euros. Pagament 1. A través del pagament telemàtic genèric: Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament. 2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. 3. En oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. Vegeu en enllaços: "Formes de pagament i entitats col·laboradores".

Presentació

Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica, d'acord amb el que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Observacions

Recurs d'alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic del que la va dictar en el termini d'un mes.

Termini màxim

Sis (6) mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

No

Sancions

- L'exercici de l'activitat del sistema individual, sense la preceptiva comunicació, està tipificat com a infracció administrativa en l'article 108 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. En el cas que el sistema col·lectiu no complisca les condicions de l’autorització, les autoritats competents en què s’incomplisquen les condicions podran iniciar un procediment sancionador; així mateix, podran promoure una execució parcial de la garantia financera, així com revocar parcialment l’autorització i suspendre l’activitat del sistema en el seu territori. Si el sistema incompleix generalitzadament, es podrà procedir a una execució total de la garantia, a la revocació de la seua activitat i a la baixa en el Registre de producció i gestió per part de l’autoritat competent que va concedir l'autorització. Sense perjudici de les infraccions i sancions que estableix la Llei 7/2022, l’incompliment del que disposa el Reial decret 106/2008 se sancionarà d’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria; el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia d’unitat de mercat, i la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, aplicable a comerços de segona mà o reparació que no acrediten l’origen dels AEE o els components que s’han de reutilitzar, així com d’acord amb les instruccions que estableix el Ministeri d’Interior en matèria de materials metàl·lics.