• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG-Sol·licitud d'autorització per a constituir un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor de piles, acumuladors o bateries.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana autorització per a constituir un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor de piles, acumuladors o bateries per mitjà del qual organitzar directament a càrrec seu les operacions de recollida i gestió dels residus de piles o acumuladors generats pels productes que s'hagen posat en el mercat a través del dit sistema, una vegada esgotada la vida útil d'aquells, d'acord amb el que preveu el títol IV de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en l'article 7 del Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.

  NOTA: als efectes d'aquest procediment, i de conformitat amb l'article 3 del Reial decret 106/2008, s'entendrà per:
  «sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat per un grup de productors de piles, acumuladors o bateries, juntament amb altres operadors econòmics que hi pogueren participar, per a complir de forma col·lectiva les obligacions derivades de la responsabilitat ampliada del productor d'acord amb el que estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i en aquest reial decret.
  «productor de piles, acumuladors o bateries» qualsevol persona física o jurídica que, amb independència de la tècnica de venda utilitzada (ja siga directa, electrònica, per correu o automàtica), pose per primera vegada en el mercat les piles o els acumuladors, incloses les piles o els acumuladors incorporats a aparells o vehicles, en el marc d'una activitat professional. En les tècniques de venda utilitzades s'inclou la comunicació a distància definida en la Llei 47/2002, de 19 de desembre, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç detallista, per a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7/CE, en matèria de contractes a distància i per a l'adaptació de la llei a diverses directives comunitàries.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'associació, de les previstes en la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, o l'entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre, constituïda per productors de piles, acumuladors o bateries, que tinga la seua seu social a la Comunitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  102,01 €

  Taxa

  TAXES 2020:
  Model 046-9756: taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental
  Tramitació d'autoritzacions i renovacions dels sistemes col·lectius de gestió de residus, en el
  marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 102,01 €


  Pagament:
  1. A través del pagament telemàtic genèric:
  Aquelles persones que compten amb DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran realitzar el pagament telemàticament. Veure en enllaços: Pagament telemàtic genèric.
  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.
  3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 5Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247382

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19453

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud d'autorització.

  Acreditació per mitjà admissible en dret de la capacitat de representació que té el signant de la comunicació prèvia.

  Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental, prevista en l'article 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

  Memòria descriptiva, en suport electrònic (CD), del sistema col·lectiu que es proposa, que incloga, almenys:
  a) Identificació de la forma jurídica adoptada (còpia de l'escriptura de constitució i estatuts), domicili social del sistema i NIF.
  b) Identificació, si és el cas, de l'entitat administradora del sistema, així com les relacions jurídiques i vincles que s'establisquen entre esta entitat i el sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada i els que l'integren. La dita entitat administradora ha de tindre personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la del sistema col·lectiu.
  c) Identificació del símbol acreditatiu del sistema col·lectiu.
  d) Identificació segregada dels productors i, si és el cas, dels operadors econòmics adherits al sistema col·lectiu. S'ha d'especificar, per a cada un d'aquests, la raó social; el NIF; el domicili social; les dades de contacte (telèfon, correu electrònic, fax); el representant legal; el número de registre com a productor de piles, els acumuladors o les bateries en el Registre Integrat Industrial d'àmbit estatal; el sector d'activitat (fabricació i venda amb marca pròpia; la venda intracomunitària o l'exportació a tercers països; la venda amb marca pròpia d'aparells fabricats per tercers; l'adquisició intracomunitària o la importació de tercers països) i el tipus de producte posat en el mercat nacional (d'acord amb la classificació establida en l'article 5.1 del Reial decret).
  e) Descripció dels productes i residus sobre els quals actua el sistema. Quan siga possible, s'han de subministrar les quantitats (en pesos i unitats) i els tipus de piles, acumuladors i bateries posats en el mercat, durant els dos anys anteriors a la sol·licitud, pels productors que s'integren en el sistema, i una estimació (en pes i unitats) dels residus que preveuen generar identificats segons codi LER.
  f) Descripció del seu funcionament, amb especificació dels aspectes següents:
  Àmbit territorial d'actuació.
  Criteris per a la incorporació de nous membres i descripció de les condicions per a la seua incorporació i abandó del sistema.
  Descripció del finançament del sistema: estimació d'ingressos i despeses. Quan la gestió dels residus supose un cost addicional per als productors i, si és el cas, per als distribuïdors, indicació dels mètodes de càlcul i d'avaluació de l'import de la quota que cobrisca el cost total del compliment de les obligacions que assumeix el sistema, de manera que es garantisca que aquesta servirà per a finançar la gestió prevista, així mateix s'ha d'indicar, si és el cas, el cost que es repercuteix en el producte. Aquesta quota, quan procedisca, es presentarà desagregada per materials, tipus o categories. Així mateix, s'ha d'especificar el mode de la seua recaptació, i les condicions i modalitats de revisió de les quotes en funció de l'evolució del compliment de les obligacions assumides.
  Si és el cas, proposta dels criteris de finançament als sistemes públics.
  Descripció del conjunt d'operacions que comprén el sistema col·lectiu, incloses les operacions de depòsit, devolució i retorn que s'organitzen d'acord amb l'article 9.1 del Reial decret 106/2008. En el cas que els productors, o alguns d'ells, opten per un sistema de depòsit, devolució i retorn, s'han d'identificar els productors que s'incorporen a aquest, així com les activitats i els establiments de venda i recollida de piles, acumuladors i bateries, corresponents a aquest sistema.
  Identificació dels punts de recollida dels residus de piles, acumuladors i bateries.
  Identificació dels transportistes que realitzen la recollida des dels punts d'entrega i des dels distribuïdors per al seu trasllat a les instal·lacions de tractament (NIF, domicili, número d'autorització i número d'identificació mediambiental-NIMA, unitats de transport i diagrames de rutes).
  Identificació de les empreses o entitats a què s'assignen les operacions de tractament dels residus de piles o acumuladors, amb indicació de la ubicació de les plantes o instal·lacions: NIF, domicili, número d'autorització i número d'identificació mediambiental (NIMA), operacions de tractament que duguen a terme.
  Previsió del compliment d'objectius ecològics: percentatges previstos de recollida, reutilització, reciclatge i valoració amb els seus respectius terminis i mecanismes de seguiment, control de funcionament i verificació del grau de compliment.
  Procediment de recollida de dades dels operadors que realitzen activitats relacionades amb l'exercici de les funcions del sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada i de subministrament d'informació a les administracions públiques.
  g) Còpia dels contractes subscrits i dels acords subscrits entre el sistema col·lectiu i les plantes o instal·lacions de tractament i reciclatge.
  h) Còpia dels convenis de col·laboració amb les entitats locals i comunitats autònomes, quan aquestes intervinguen en l'organització de la gestió dels residus de piles o acumuladors.

  Impresos associats

  SOLICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A CONSTITUIR UN SISTEMA COL·LECTIU DE RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR DE PILES I ACUMULADORS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud d'autorització (segons model normalitzat) degudament omplida i signada, acompanyada de la corresponent documentació.

  - Si la sol·licitud no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que l'esmene de conformitat amb el que estableix l'article 68 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Una vegada comprovada la suficiència i l'adequació de la documentació presentada, l'òrgan competent per a resoldre dictarà, si és el cas, la resolució per la qual es concedisca l'autorització, amb un informe previ de la comissió de coordinació en matèria de residus, de conformitat amb l'article 32.3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i procedirà a inscriure-la en el Registre de Producció i Gestió de Residus de la Comunitat Valenciana i a publicar-la en la pàgina web de la conselleria a efectes informatius.
  - D'acord amb l'article 32.3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar una resolució serà de sis mesos prorrogables, de manera motivada, per raons derivades de la complexitat de l'expedient. Transcorregut el termini previst sense que s'haja notificat la resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució es podrà recórrer en alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic del que la va dictar en el termini d'un mes, d'acord amb el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19453

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar obligats a això, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc19453.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  El sistema col·lectiu ha d'estar dotat dels mitjans adequats i d'una xarxa de punts de recollida selectiva periòdica, que siga suficient per a cobrir tot el territori en què s'hagen comercialitzat els seus productes, segons el parer de l'autoritat competent de la comunitat autònoma que li concedisca l'autorització.
  Els productors de piles, acumuladors o bateries, exceptuant a les bateries de plom-àcid, que amb el seu ús donen lloc a residus perillosos, han de subscriure fiances, assegurances o garanties financeres de la disposició final tercera de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, en els termes que exigisca l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana. Les fiances, assegurances o garanties financeres cobriran les responsabilitats a què puguen donar lloc les activitats del sistema de responsabilitat ampliada, atenent les característiques, la perillositat i el potencial de risc d'aquestes activitats, i asseguraran el finançament de la gestió d'aquests residus de manera que permeten que es complisquen les obligacions de responsabilitat ampliada davant de situacions d'incompliment, insolvència o dissolució del sistema.
  La garantia estarà vigent en el moment de l'inici de l'activitat del sistema col·lectiu i ha de mantindre's i, si és el cas, reposar-se, al llarg del període de validesa de l'autorització, després del qual i, si procedira la renovació de l'autorització, es procediria a revisar les condicions i la quantia de la garantia
  Els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada establiran convenis de col·laboració amb les entitats locals i comunitats autònomes quan aquestes intervinguen en l'organització de la gestió dels residus de piles o acumuladors; en la negociació i posada en pràctica d'aquests convenis participaran les dues administracions de conformitat amb les seues competències respectives. En els dits convenis s'establiran, a més dels objectius de gestió de residus, les condicions de recollida, emmagatzematge, tractament i eliminació dels materials continguts en les piles, els acumuladors i les bateries usats.

  Obligacions

  Els productors de piles, acumuladors o bateries que posen aquests productes en el mercat nacional, inclosos els productors que realitzen venda a distància, han de comunicar la seua condició de productor al Registre Integrat Industrial d'àmbit estatal. En el cas de la venda a distància de piles, acumuladors o bateries, per venedors ubicats en altres països, aquests han de comunicar la seua condició de productor al registre esmentat i obtindre el número de registre a què es refereix la disposició addicional primera del Reial decret 106/2008.
  Els productors estan obligats a facilitar la comprovació de la quantitat i el tipus de piles, acumuladors i bateries que posen en el mercat.
  Els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada estan obligats a proporcionar als consumidors i al públic en general informació completa i rigorosa sobre la gestió dels residus de piles o acumuladors, en els termes establits en l'article 19 del Reial decret 106/2008. Així mateix, els han d'informar del fet que en el preu de venda de les piles, els acumuladors i les bateries està inclòs el cost de la gestió ambiental dels seus residus, sense que en cap cas el valor del dit cost figure per separat en la dita informació o en la factura de venda als usuaris finals.
  Per a complir amb les obligacions establides en aquest Reial decret 106/2008, els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada finançaran els seus costos nets a través de les quotes o contribucions dels productors de les piles, els acumuladors i les bateries. El sistema col·lectiu comunicarà amb la deguda antelació a tots els integrants d'aquest la previsió de modificació dels costos de la gestió dels residus, la qual cosa s'ha de reflectir en les aportacions dels productors al sistema col·lectiu i la justificació de la seua destinació al compliment de les obligacions derivades de la responsabilitat ampliada del productor.
  De conformitat amb l'article 32.5.j de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, el sistema col·lectiu ha de formular comptes anuals en cada exercici social d'acord amb allò que s'ha establit en el Reial decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius. Aquests comptes anuals se sotmetran a una auditoria externa, realitzada per un auditor de comptes. Els comptes anuals auditats i aprovats s'hauran de presentar cada any a la comissió de coordinació en matèria de residus, acompanyats, a més, amb el seu pressupost per a l'any següent. Aquesta comissió podrà sol·licitar la informació complementària que resulte necessària.
  Així mateix, una entitat independent verificarà cada any el grau de compliment de les obligacions exigides en el Reial decret 106/2008, incloent-hi la verificació de les aportacions dels productors al sistema i la justificació de la seua destinació al compliment de les dites obligacions, l'anàlisi dels costos de tractament dels residus i de l'impacte ambiental dels components, per a la qual cosa emetran l'informe corresponent a les verificacions mencionades. Aquesta informació es remetrà també a la comissió de coordinació en matèria de residus.

  Sancions

  Les infraccions comeses contra el que disposa el Reial decret 106/2008 estaran sotmeses al règim sancionador regulat en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i en la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.
  En el cas que un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada no complisca les condicions de l'autorització, les autoritats competents on s'incomplisquen les condicions podran iniciar un procediment sancionador, podran promoure una execució parcial de la garantia financera, així com revocar parcialment l'autorització i suspendre l'activitat del sistema en el seu territori. Si el sistema incompleix generalitzadament es podrà procedir a una execució total de la garantia, a la revocació de la seua activitat i a la baixa en el Registre de Producció i Gestió per part de l'autoritat competent que va registrar el sistema.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus (BOE núm. 37, de 12/02/08), modificat pel Reial decret 367/2010, de 26 de març (BOE núm. 75, de 27/03/10), pel Reial decret 943/2010, de 23 de juliol (BOE núm. 189, de 05/08/10) i pel Reial decret 710/2015, de 24 de juliol (BOE núm. 177, de 25/07/15)
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/11).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 106/2008, d'1 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 943/2010, de 23 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 710/2015, de 24 de juliol

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.