Sol·licitud d'autorització d'un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor de piles, acumuladors i bateries.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 1111428
|
Codi GVA: 19453
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Complir les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor de piles, acumuladors i bateries.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Els productors de piles, acumuladors i bateries han d’estar inscrits en la secció especial per als productors de piles, acumuladors i bateries del Registre integrat industrial.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones jurídiques que tinguen la condició de productores de piles, acumuladors i bateries (PAB), segons la definició que en fa l'article 3.o del Reial decret 106/2008, i es constituïsquen en una associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre.

Requisits

El sistema col·lectiu que es constituïsca (bé com a associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre) haurà de tindre la seua seu social a la Comunitat Valenciana. S'entendrà per «sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat...

Saber més

Com es tramita

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l’any.

Documentació
i. Formulari de sol·licitud d'autorització, segons model normalitzat. ii. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. iii. Memòria descriptiva del sistema col·lectiu que incloga, almenys, la informació prevista en l’annex XIII de la Llei 7/2022 i en l’article...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: taxa per serveis administratius d?intervenció ambiental. Tramitació d?autoritzacions i renovacions dels sistemes col·lectius de gestió de residus, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes€: 103,95 euros. Pagament 1. A través del pagament...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Sis (6) mesos des de la presentació de la sol·licitud.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

Recurs d'alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic del que la va dictar en el termini d'un mes.

Sancions
- L'exercici de l'activitat del sistema individual, sense la preceptiva comunicació, està tipificat com a infracció administrativa en l'article 108 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. En el cas que el sistema col·lectiu no complisca les...
Saber més