Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes o subvencions de l'AVI (Convocatòria 2019-2020)

  Objecte del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes o subvencions de l'AVI (Convocatòria 2019-2020)

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació s'ha d'aportar en el termini que l'AVI haja establit en aquest requeriment.

  - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació s'ha d'aportar en aquest termini.

  - En un altre cas, l'aportació es pot fer en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, mentre no us l'hagen requerit i l'expedient no estiga arxivat .

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que se sol·liciten en aquest.
  En un altre cas, s'ha d'aportar bé la documentació que es considere pertinent o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte, segons com pertoque.


  2. Respecte d'aquesta documentació:
  - És recomanable que, en primer lloc, tingueu tots els documents que s'han de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o les entitats que els subscriguen. Per a fer-ho, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF.
  Acudiu a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema.
  - En el requeriment rebut, o bé, si escau, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert d'ajudes o subvencions al qual es fa l'aportació, trobareu la llista de documents que s'han de presentar.
  - Si hi ha un model normalitzat del document a aportar, s'ha d'utilitzar aquest model (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop al qual correspon l'expedient obert).
  Si no hi ha model, els documents s'han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar per mitjà d'aquest tràmit telemàtic.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que es preveuen en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la redacció nova donada a l'articulat d'aquesta per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19456

  Tramitació

  La tramitació del procediment és electrònica i s'ha d'ajustar al que s'ha establit en l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu) i en el resolc quart de la Resolució de convocatòria de les ajudes esmentades per a 2018.
  Per a fer la tramitació electrònica, el sol·licitant pot utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/va/sede_certificados, entre els quals es troba el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  Inici
 • Informació complementària

  Sistemes de signatura electrònica admesos i usats en la seu electrònica de GVA
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados;jsessionid=Pp0pbGWbQ20clcpJhyM0Lxm6vygpnFfqv4yLxtSGtlGsdBTM1sXs!-1251336567!1531319995096

  Inscripció en el Registre de Representants
  https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  Enllaços

  Sistemes de signatura electrònica admesos i usats en la seu electrònica de GVA

  Inscripció en el Registre de Representants

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Esmena: vegeu l'article 68 de la Llei 39/2015
  - Aportació documental:
  - Article 28 de la Llei 39/2015
  - Article 53.1.e de la Llei 39/2015
  - Article 76 de la Llei 39/2015

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.