Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització d'un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor d'aparells elèctrics i electrònics

Codi SIA: 1111429
Codi GUC: 19458
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 29-06-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Donar compliment a les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor d'aparells elèctrics i electrònics.

Observacions

Els productors d'aparells elèctrics i electrònics o els seus representants autoritzats hauran d'estar inscrits en la secció especial per als productors d'aparells elèctrics i electrònics del Registre Integrat Industrial.

Requisits

El sistema col·lectiu que es constituïsca (bé com a associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre) haurà de tindre la seua seu social en la Comunitat Valenciana. S'entendrà per «sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat per, almenys, dos productors d'aparells elèctrics i electrònics.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que ostenten la condició de productor d'aparells elèctrics i electrònics (*AEE) conforme a la definició donada en l'article 3.h) del Reial decret 110/2015 i es constituïsquen en una associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre.

Termini

Durant tot l'any, prèviament a l'inici de l'activitat del sistema col·lectiu.

Documentació

1. Formulari de sol·licitud d'autorització, segons model normalitzat. 2. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. 3. Memòria descriptiva del sistema col·lectiu que incloga, almenys, la informació prevista en l'annex XIII de la Llei 7/2022 i en l'apartat 1.a) de l'annex XVII del Reial decret 110/2015. 4. Declaració jurada que tant els membres del sistema col·lectiu com els dels òrgans amb poder de decisió no són, ni tenen, cap relació directa o indirecta amb gestors de RAEE o altres sistemes de responsabilitat ampliada, que puga suposar un conflicte d'interessos, llevat que s'acredite que aqueix conflicte no existeix o s'han adoptat les mesures necessàries per a eliminar-lo. 5. Declaració de veracitat del representant legal del sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada.

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental. Tramitació d'autoritzacions i renovacions dels sistemes col·lectius de gestió de residus, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 93,55 euros. Passos: 1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic en el botó "Generar imprés". 2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar". 3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Acceptar". 4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries. 5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació, les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament. Pagament: 1. A través del pagament telemàtic genèric: Aquelles persones que compten amb DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran realitzar el pagament telemàticament. 2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. 3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores". https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Presentació

Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica, d'acord amb el que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a persones jurídiques, sotmeses a aquesta obligació en virtut de l'article 14.2 de l'esmentada llei, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud d'autorització (segons model normalitzat) degudament omplida i signada, acompanyada de la corresponent documentació.

Observacions

La resolució es podrà recórrer en alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic del que la va dictar en el termini d'un mes, d'acord amb el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

No

Sancions

En el cas que el sistema col·lectiu no complisca amb les obligacions de la seua autorització, les autoritats competents del territori en el qual s'incomplisquen les condicions, podran iniciar expedient sancionador, valorar la possibilitat de l'execució de la garantia financera segons el que s'estableix en l'article 50 del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, així com revocar parcialment l'autorització, suspenent l'activitat del sistema en el seu territori. Si el sistema incompleix generalitzadament es podrà procedir a una revocació de la seua activitat i a la baixa en el Registre de Producció i Gestió per part de l'autoritat competent que va concedir l'autorització. Sense perjudici de les infraccions i sancions establides en la Llei Llei 7/2022, e 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, l'incompliment del que es disposa en el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, se sancionarà d'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria; el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia d'unitat de Mercat i la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana, aplicable a comerços de segona mà o reparació que no acrediten l'origen dels *AEE o els components a reutilitzar, així com d'acord amb les instruccions establides pel Ministeri d'Interior en matèria de materials metàl·lics.