• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

TECG-Sol·licitud d'autorització per a constituir un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor d'aparells elèctrics i electrònics (AEE)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG-Sol·licitud d'autorització per a constituir un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor d'aparells elèctrics i electrònics (AEE)

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana l'autorització per a constituir un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor d'aparells elèctrics i electrònics (AEE) per mitjà del qual organitzar directament a càrrec seu les operacions de recollida i gestió dels residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) generats pels productes que s'hagen posat en el mercat a través del dit sistema, una vegada esgotada la vida útil d'aquells, d'acord amb el que preveu el títol IV de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i l'article 40 del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

  NOTA: als efectes d'aquest procediment, i de conformitat amb l'article 3 del Reial decret 110/2015, s'entendrà per «productor d'AEE» qualsevol persona física o jurídica que, amb independència de la tècnica de venda utilitzada en el sentit de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç detallista en matèria de contractes a distància:
  1r estiga establida a Espanya i fabrique AEE sota el seu propi nom o la seua pròpia marca, o els dissenye o fabrique i comercialitze sota el seu nom o marca en el territori espanyol; o
  2n estiga establida a Espanya i revenga sota el seu propi nom o la seua pròpia marca AEE fabricats per tercers, sense que puga considerar-se «productor» el venedor si la marca del productor figura en l'aparell, d'acord amb l'incís 1r;
  3r estiga establida a Espanya i es dedique professionalment a la introducció en el mercat espanyol d'AEE procedents de tercers països o d'un altre estat membre;
  4t venga AEE per mitjans de comunicació a distància directament a llars particulars o a usuaris professionals a Espanya, i estiga establida en un altre estat membre o en un tercer país.
  No seran considerats «productors d'AEE» els que es limiten a prestar finançament per mitjà de qualsevol acord de finançament dels definits en la lletra i), llevat que també actuen com a productors en els sentits definits en els incisos 1r a 4t.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'associació, de les previstes en la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, o l'entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre, constituïda per productors d'AEE, que tinga la seua seu social a la Comunitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  102,01 €

  Taxa

  TAXES 2020:
  Model 046-9756: taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental
  Tramitació d'autoritzacions i renovacions dels sistemes col·lectius de gestió de residus, en el
  marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 102,01 €

  Passos:
  1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic en el botó "Generar imprés".
  2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar".
  3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Acceptar".
  4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.
  Només amb aquesta informació, les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  Pagament:
  1. A través del pagament telemàtic genèric:
  Aquelles persones que compten amb DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran realitzar el pagament telemàticament. Veure en enllaços: Pagament telemàtic genèric.
  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.
  3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 5Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247382

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19458

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud d'autorització.
  Acreditació per mitjà admissible en dret de la capacitat de representació que té el signant de la comunicació prèvia.
  Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental, prevista en l'article 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
  Memòria descriptiva, d'acord amb l'annex XVII del Reial decret 110/2015 i en suport electrònic (CD), que incloga, almenys:
  1) Identificació de la forma jurídica adoptada (còpia de l'escriptura de constitució i estatuts), domicili social del sistema i NIF.
  2) Identificació, si és el cas, de l'entitat administradora (forma jurídica, domicili social) així com de les relacions jurídiques i vincles que s'establisquen entre aquesta entitat i el sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada i els que integren el sistema. I, igualment, identificació de les obligacions que són assumides per l'entitat administradora. La dita entitat administradora ha de tindre personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la del sistema col·lectiu.
  3) Identificació dels productors que formen el sistema col·lectiu, criteris per a la incorporació de nous membres i descripció de les condicions de la seua incorporació. S'especificarà, per a cada un d'aquests, la raó social; NIF; domicili social; dades de contacte (telèfon, correu electrònic, fax); representant legal; número de registre com a productor d'AEE en el Registre Integrat Industrial d'àmbit estatal; tipus de producte posat en el mercat nacional (d'acord amb les categories i subcategories d'AEE previstes en els annexos I i III del reial decret).
  4) Categories i subcategories d'AEE o RAEE previstes en els annexos I i III del reial decret, sobre les quals actuarà el sistema.
  5) Descripció del seu funcionament i les condicions operatives:
  Les formes previstes de recollida.
  Creació de xarxes especifiques de recollida, localització i organització de la gestió prevista dels RAEE segons els articles 25 i 26.
  Tipus de contenidors.
  Freqüències mínimes de recollida per a la seua màxima efectivitat.
  6) Descripció del finançament del sistema:
  Estimació de despeses. Amb l'especificació de: les despeses previstes de gestió de residus històrics, gestió de tots els RAEE procedents dels aparells posats en el mercat segons les seues quotes de mercat, costos derivats de l'establiment de les xarxes de recollida, costos derivats dels convenis específics signats amb les administracions públiques en la recollida de RAEE, les obligacions d'informació, de l'oficina de coordinació de RAEE i les campanyes sensibilització, despeses derivades dels contractes amb gestors i acords amb la distribució, i despeses administratives del sistema col·lectiu, incloent-hi detalls d'inversions financeres realitzades pel sistema.
  Estimació d'ingressos. Detall dels ingressos i fonts d'aquests. Quotes dels productors i mètode de càlcul de la quota associada a la cobertura de les despeses indicades en l'apartat anterior.
  Si és el cas, la diferenciació en les quotes basada en la facilitat de reciclatge dels productes, les matèries primeres secundàries valuoses que continguen, el contingut de substàncies perilloses, la inclusió de bateries no extraïbles o altres factors que afecten la facilitat per a la preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus i les dades disponibles sobre la vida mitjana de l'aparell en condicions normals de funcionament, les garanties esteses dels aparells i els recanvis.
  Mode de recaptació de la quota.
  Modalitats de revisió de les quotes.
  7) La proposta de la quantia i la forma de la garantia financera exigible de conformitat amb els articles 45 i següents.
  8) Estimació anual, per al període de vigència de l'autorització en cada comunitat autònoma de les quantitats de residus en quilograms o tones, per categories i subcategories de:
  Els residus que es generaran.
  Els residus domèstics i professionals que es recolliran separadament, per cada comunitat autònoma, en funció de la seua quota de mercat.
  Els residus que destinaran a la preparació per a la reutilització, a reciclatge, a valoració i a eliminació dels recollits separadament, expressada en pes i en percentatge respecte al que s'ha recollit.
  9) Proposta de fórmules de pagament a les instal·lacions de recollida de les entitats locals.
  10) Informació sobre la participació dels associats en la presa de decisions del sistema.
  11) Compliment de les obligacions d'informació.
  12) Declaració jurada del fet que tant els seus membres com els dels òrgans de poder de decisió no són, ni tenen, cap relació directa o indirecta amb gestors de RAEE o altres sistemes de responsabilitat ampliada, que puga suposar un conflicte d'interessos, llevat que s'acredite que aquest conflicte no existeix o s'han adoptat les mesures necessàries per a eliminar-lo.
  13) Identificació dels acords establits amb altres sistemes de responsabilitat ampliada del productor i dels continguts dels dits acords rellevants als efectes d'aquest reial decret.
  14) Identificació dels gestors als quals s'assignen les operacions de recollida i tractament dels RAEE, de les plantes o instal·lacions que es facen càrrec dels residus per al seu tractament o descripció dels processos previstos de contractació i les seues condicions, incloent-hi, si n'hi ha, clàusules socials. Si existeix, document de compromís subscrit entre l'entitat gestora del sistema i les plantes de tractament.
  15) Declaració de veracitat del representant legal del sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A CONSTITUIR UN SISTEMA COL·LECTIU DE RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (AEE)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud d'autorització (segons model normalitzat) degudament omplida i signada, acompanyada de la corresponent documentació.

  - Si la sol·licitud no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que l'esmene de conformitat amb el que estableix l'article 68 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Una vegada comprovada la suficiència i l'adequació de la documentació presentada, l'òrgan competent per a resoldre dictarà, si és el cas, la resolució per la qual es concedisca l'autorització, amb un informe previ de la comissió de coordinació en matèria de residus, de conformitat amb l'article 32.3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i procedirà a inscriure-la en el Registre de producció i gestió de residus de la Comunitat Valenciana i a publicar-la en la pàgina web de la conselleria a efectes informatius.
  - D'acord amb l'article 32.3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar una resolució serà de sis mesos prorrogables, de manera motivada, per raons derivades de la complexitat de l'expedient. Transcorregut el termini previst sense que s'haja notificat la resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució es podrà recórrer en alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic del que la va dictar en el termini d'un mes, d'acord amb el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19458

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar obligats a això, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc19458.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Els sistemes col·lectius que es constituïsquen i autoritzen de conformitat amb el que preveu la Llei 22/2011 i en el Reial decret 110/2015 tindran com a finalitat exclusiva el compliment de les obligacions de responsabilitat ampliada del productor d'AEE.
  La vigència de l'autorització serà de quatre anys, al cap dels quals es revisarà i s'iniciarà novament el procediment establit en l'article 40 del Reial decret 110/2015.
  Els sistemes col·lectius establiran les seues normes de funcionament intern garantint la participació dels productors en la presa de decisions, especialment en relació amb les decisions que afecten les categories i subcategories d'aparells que el productor posa en el mercat. Tots els membres del sistema col·lectiu tindran dret a rebre la informació que es derive del compliment del que preveu aquest reial decret, a formular comentaris i al·legacions i que aquests siguen valorats i tinguts en compte en el funcionament del sistema, especialment en relació amb les categories i subcategories dels aparells que el productor posa en el mercat.

  Obligacions

  Els productors d'AEE o els seus representants autoritzats, inclosos els que subministren AEE per mitjà de vendes a distància en el territori nacional, han d'inscriure's en la secció especial per als productors d'aparells elèctrics i electrònics del Registre Integrat Industrial, previst en la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i en el Reglament del Registre Integrat Industrial, aprovat pel Reial decret 559/2010, de 7 de maig. Per a això, han de facilitar la informació exigida en l'annex VI, apartat 1 del Reial decret 110/2015.
  Els productors han d'incloure el seu número d'identificació en el Registre Integrat Industrial de productors d'AEE, en totes les factures o documents relatius a les transaccions comercials d'aparells elèctrics i electrònics entre productors i distribuïdors. El comprador final podrà requerir al distribuïdor el número d'identificació del productor de l'AEE.
  Els sistemes col·lectius estan obligats a complir amb les obligacions que els productors els conferisquen en les matèries d'organització de la recollida, la gestió, el compliment d'objectius, el finançament i la informació, derivades de la responsabilitat ampliada del productor previstes en el Reial decret 110/2015, en particular les establides en els articles 41 i 42.

  Sancions

  En el cas que el sistema col·lectiu no complisca amb les obligacions de la seua autorització, les autoritats competents del territori en què s'incomplisquen les condicions podran iniciar un expedient sancionador, valorar la possibilitat de l'execució de la garantia financera, segons el que estableix l'article 50, així com revocar parcialment l'autorització i suspendre l'activitat del sistema en el seu territori. Si el sistema incompleix generalitzadament, es podrà procedir a una revocació de la seua activitat i a la baixa en el Registre de Producció i Gestió per part de l'autoritat competent que va concedir l'autorització.
  Sense perjudici de les infraccions i sancions establides en la Llei 22/2011, l'incompliment del que disposa el Reial decret 110/2015 se sancionarà d'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria; el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia d'unitat de mercat i la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, aplicable a comerços de segona mà o reparació que no acrediten l'origen dels AEE o els components que cal reutilitzar, així com d'acord amb les instruccions establides pel Ministeri d'Interior en matèria de materials metàl·lics.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/11).
  - Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (BOE núm. 45, de 21/02/15)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer.

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.