Sol·licitud d'autorització d'un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor d'aparells elèctrics i electrònics

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 1111429
|
Codi GVA: 19458
Descarregar informació
Termini obert

Des de 29-06-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que ostenten la condició de productor d'aparells elèctrics i electrònics (*AEE) conforme a la definició donada en l'article 3.h) del Reial decret 110/2015 i es constituïsquen en una associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense...

Saber més
Requisits

El sistema col·lectiu que es constituïsca (bé com a associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre) haurà de tindre la seua seu social en la Comunitat Valenciana. S'entendrà per «sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud d'autorització (segons model normalitzat) degudament omplida i signada, acompanyada de la corresponent documentació.

Sol·licitud

Termini
Des de 29-06-2023

Durant tot l'any, prèviament a l'inici de l'activitat del sistema col·lectiu.

Documentació
1. Formulari de sol·licitud d'autorització, segons model normalitzat. 2. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. 3. Memòria descriptiva del sistema col·lectiu que incloga, almenys, la informació prevista en l'annex XIII de la Llei 7/2022 i en l'apartat 1.a)...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental. Tramitació d'autoritzacions i renovacions dels sistemes col·lectius de gestió de residus, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 103,95 euros. Passos: 1. Ompliu el formulari...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica,...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

La resolució es podrà recórrer en alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic del que la va dictar en el termini d'un mes, d'acord amb el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sancions
En el cas que el sistema col·lectiu no complisca amb les obligacions de la seua autorització, les autoritats competents del territori en el qual s'incomplisquen les condicions, podran iniciar expedient sancionador, valorar la possibilitat de l'execució de la garantia financera segons el que...
Saber més