Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'alta, modificació i baixa en el Registre de caçadors i pescadors de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Tràmit per a donar-se d'alta i baixa en el Registre de Caçadors i Pescadors de la Comunitat Valenciana, així com fer modificacions de dades personals existents en l'esmentat registre, tràmit previ per a poder emetre la llicència de caça, de pesca continental, de dules o de caça interautonòmica o de pesca continental interautonòmica.

  No serà necessari donar-se d'alta en el Registre de Caçadors i Pescadors de la Comunitat Valenciana si:

  a) Li ha sigut expedida amb anterioritat alguna llicència de caça o pesca continental a la Comunitat Valenciana.
  b) Teniu un certificat d'haver superat les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol ciutadà amb DNI o NIE (el passaport només és vàlid en mode presencial)

  Requeriments

  1.- En el cas d'altes:
  a) Per a figurar com a pescador en el cas de la pesca continental:
  - Es podrà sol·licitar a qualsevol edat, però els menors d'edat han de disposar de l'autorització del tutor legal.
  b) Per a incorporar-se com a caçador, es requereix:
  - Ser major de 14 anys (els menors d'edat han de disposar d'una autorització del tutor legal).
  - Si no es posseeix la llicència de caça amb anterioritat al 3 de juny de 2015, cal haver superat les proves d'aptitud, segons l'Ordre 13/2015 de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana.

  2.- Per a baixes i modificacions, cal estar inscrit en el registre de caçadors i pescadors amb anterioritat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19468

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés degudament formalitzat
  - DNI.
  -Els menors d'edat han d'omplir l'apartat F de la sol·licitud o aportar l'autorització del tutor legal.
  - Si és menor de 67 anys, cal acreditar que és una persona perceptora de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent, si és procedent.
  - Justificació de ser membre d'una família nombrosa de categoria general o especial, si és procedent.
  - Justificació de ser membre d'una família monoparental de categoria general o especial, si és procedent.
  - Llicència de caça d'una altra comunitat autònoma o certificat d'aptitud caçador (en el cas que es dispose d'un d'aquests documents, aporteu-lo utilitzant l'opció "Altres documents" del tràmit).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ALTA, MODIFICACIÓ I BAIXA AL REGISTRE DE CAÇADORS I PESCADORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentació dels impresos associats (segons models normalitzats) degudament omplits i signats.
  En aquest procediment, l'Administració no està obligada a dictar cap resolució expressa ni a notificar la persona interessada, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  L'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les seues funcions de comprovació, vigilància, inspecció i control, podrà requerir a l'interessat l'esmena i millora de l'estudi de minimització, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19468

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc19468.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud la facen de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè l'esmenen a través de la seua presentació electrònica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 152/1992, de 28 d'agost, del Govern Valencià, (DOGV núm. 1.857, de 08/09/1992) pel qual modifica l'annex del Decret 152/1990, de 17 de setembre, pel qual es regulava el règim d'expedició i validesa de les llicències de caça i pesca continental a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1.389, de 26/09/1990)
  - Reial decret 63/1994, de 21 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil del caçador, de subscripció obligatòria (BOE núm. 40, de 16/02/1994).
  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana
  - Ordre 13/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Decret 152/1992, de 28 d'agost, del Govern Valencià, (DOGV núm. 1857, de 08/09/1992)

  Reial decret 63/1994, de 21 de gener, (BOE núm. 40, de 16/02/1994).

  Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana

  Ordre 13/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.