Sol·licitud d'alta, modificació i baixa en el Registre de caçadors i pescadors de la Comunitat Valenciana.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 1161446
|
Codi GVA: 19468
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Tràmit per a donar-se d'alta i baixa en el Registre de Caçadors i Pescadors de la Comunitat Valenciana, així com fer modificacions de dades personals existents en l'esmentat registre, tràmit previ per a poder emetre la llicència de caça, de pesca continental, de dules o de caça interautonòmica o de pesca continental interautonòmica.

 

No serà necessari donar-se d'alta en el Registre de Caçadors i Pescadors de la Comunitat Valenciana si:

 

a) Li ha sigut expedida amb anterioritat alguna llicència de caça o pesca continental a la Comunitat Valenciana.

b) Teniu un certificat d'haver superat les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Decret 152/1992, de 28 d'agost, del Govern Valencià, (DOGV núm. 1.857, de 08/09/1992) pel qual modifica l'annex del Decret 152/1990, de 17 de...
 • Reial decret 63/1994, de 21 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil del caçador, de subscripció...
 • Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana
 • Ordre 13/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Qualsevol ciutadà amb DNI o NIE (el passaport només és vàlid en mode presencial)

Requisits

1.- En el cas d'altes:

a) Per a figurar com a pescador en el cas de la pesca continental:

- Es podrà sol·licitar a qualsevol edat, però els menors d'edat han de disposar de l'autorització del tutor legal.

b) Per a incorporar-se com a caçador, es requereix:

- Ser major de 14 anys (els menors d'edat han de disposar d'una autorització del tutor legal).

- Si no es posseeix la llicència de caça amb anterioritat al 3 de juny de 2015, cal haver superat les proves d'aptitud, segons l'Ordre 13/2015 de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana.

 

2.- Per a baixes i modificacions, cal estar inscrit en el registre de caçadors i pescadors amb anterioritat.

Com es tramita

Procés de tramitació
Presentació dels impresos associats (segons models normalitzats) degudament omplits i signats. En aquest procediment, l'Administració no està obligada a dictar cap resolució expressa ni a notificar la persona interessada, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- Imprés degudament formalitzat - DNI. -Els menors d'edat han d'omplir l'apartat F de la sol·licitud o aportar l'autorització del tutor legal. - Si és menor de 67 anys, cal acreditar que és una persona perceptora de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent, si és procedent. -...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).