Detall de Procediment

Deduccions fiscals en l'IRPF per a l'autoconsum i energies renovables

Codi SIA: 1111037
Codi GUC: 19476
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Sol·licitar a l'IVACE la certificació acreditativa per a l'aplicació de la deducció autonòmica en l'IRPF per inversions en instal·lacions d'autoconsum o d'aprofitament d'energies renovables realitzades en habitatges de la Comunitat Valenciana.

Observacions

* INVERSIONS DEDUÏBLES a) Instal·lacions d'autoconsum elèctric, segons el que estableix l'article 9.1 de la Llei 24/2013, de 16 de desembre, del sector elèctric, i la normativa que la desplega. b) Instal·lacions de producció d'energia tèrmica a partir de l'energia solar, de la biomassa o de l'energia geotèrmica per a generació d'aigua calenta sanitària, calefacció o climatització. c) Instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir d'energia solar fotovoltaica o eòlica, per a electrificació d'habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió dels quals a aquesta siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental o econòmic. A l'efecte d'aquesta deducció, s'haurà d'ajustar al concepte d'habitatge contingut en la normativa autonòmica reguladora de l'habitatge.

Requisits

Vegeu les resolucions de 2 i 12 de gener

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol contribuent que haja dut a terme en el seu habitatge de la Comunitat Valenciana una instal·lació d'autoconsum o d'aprofitament d'energies renovables i que complisca amb els requisits establits en la resolució de 12 de generl.

Normativa del procediment

  • RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2019, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'estableixen els requisits i procediment per a l'obtenció de la certificació acreditativa del compliment del que disposa l'article quart, apartat u, lletra o, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, sobre deduccions per inversions en instal·lacions d'autoconsum o d'energies renovables en l'habitatge. (DOGV nº 8465 de 16/01/2019)
  • Resolució de 12 de gener de 2021, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'estableixen els requisits i procediment per a l'obtenció de la certificació acreditativa del compliment del que es disposa en l'article quart, apartat u, lletra o), de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, sobre deduccions per inversions en instal·lacions d'autoconsum o d'energies renovables en habitatges. (DOGV nº 9001 de 20/01/2021)
  • Resolució de 24 de febrer de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es modifica la Resolució de 12 de gener de 2021 en la qual s'estableixen els requisits i procediment per a l'obtenció de la certificació acreditativa del compliment del que es disposa en l'article quart, apartat u, lletra o), de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, sobre deduccions per inversions en instal·lacions d'autoconsum o d'energies renovables en habitatges. (DOGV nº 9032 de 01/03/2021)
  • Correcció d'errors de la Resolució de 12 de gener de 2021, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'obtenció de la certificació acreditativa del compliment del que es disposa en l'article quart, apartat u, lletra o), de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, sobre deduccions per inversions en instal·lacions d'autoconsum o d'energies renovables en habitatges. (DOGV nº 9078 de 07/05/2021)
  • Resolució de 8 de febrer de 2022, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'obtenció de la certificació acreditativa del compliment del que es disposa en l'article quart, apartat u, lletra o), de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, sobre deduccions per inversions en instal·lacions d'autoconsum o d'energies renovables en habitatges. (DOGV nº 9277 de 14/02/2022)

Termini

Una vegada realitzada la inversió, a partir de l'1 de juliol de 2022, es podrà sol·licitar la certificació acreditativa per a inversions realitzades en 2022, sense esperar que s'inicie la campanya de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici corresponent.

Documentació

Documentació complementària a presentar juntament amb la sol·licitud PER A TOTS ELS SOL.LICITANTS: - Factures de la instal·lació, que complisquen el que es disposa en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre i altra normativa vigent. Solament seran considerades vàlides les factures referides a la persona sol·licitant/compradora. En el cas d'impostos i taxes que puguen considerar-se elegibles, s'aportaran les corresponents fulles de liquidació o documents equivalents. - Fotografies de la instal·lació i de cadascun els elements que la componen, en format físic o digital, en qualsevol dels formats electrònics habituals (JPG, JPEG, GIF, PNG, etc…). - Fitxa cadastral de l'immoble, obtinguda a través de la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es). Es podrà substituir la presentació d'aquest document per la indicació, en el formulari de sol·licitud, de la referència cadastral de l'immoble, per a la seua posterior comprovació per part de l'IVACE. Per a habitatges construïts sobre sòl no urbà (tant urbanitzable com no urbanitzable), certificat que acredite la legalitat de l'edificació en la qual s'haja dut a terme la instal·lació (cèdula d'habitabilitat, certificat municipal o equivalent). En el cas d'inversions realitzades en instal·lacions col·lectives per comunitats de propietaris en conjunts d'habitatges en règim de propietat horitzontal, declaració de l'administrador o del president amb la llista dels propietaris que han participat en la inversió i el seu percentatge de participació. PER A CADA TIPOLOGIA D'INTAL.LACIÓ: a) Instal·lacions d'autoconsum elèctric. - Certificat de la instal·lació individual diligenciat per l'administració autonòmica. - Fitxa tècnica o full de característiques del fabricant dels equips principals (sistema de generació i d'acumulació, si escau), on s'especifiquen les característiques i rendiment dels sistemes emprats. b) Instal·lacions de producció d'energia tèrmica. - Per a totes les fonts energètiques: · Fitxa tècnica o full de característiques del fabricant dels equips principals (sistema de generació i d'acumulació, si escau), on s'especifiquen les característiques i rendiment dels sistemes emprats. - Per a les instal·lacions d'energia solar tèrmica: · Còpia de la resolució de certificació del captador o sistema solar prefabricat emprat, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre de 28 de juliol de 1980, per la qual s'aproven normes i instruccions tècniques complementàries per a l'homologació de panells solars, considerant les modificacions introduïdes per l'Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per l'Ordre IET/401/2012, de 28 de febrer i per l'Ordre IET/2366/2014, d'11 de desembre. Aquesta certificació ha d'estar vigent en el moment de la realització de la inversió. Es pot substituir la presentació d'aquest document per la indicació, en el formulari de sol·licitud, de la contrasenya de certificació de l'equip, per a la posterior comprovació per part de l'IVACE. c) Instal·lacions de producció d'energia elèctrica aïllades de la xarxa. - Per a totes les fonts energètiques: · Certificat de la instal·lació individual diligenciat per l'Administració autonòmica · Fitxa tècnica o full de característiques del fabricant dels equips principals (sistema de generació i d'acumulació, si escau), on s'especifiquen les característiques i rendiment dels sistemes emprats. L'IVACE pot sol·licitar, per a totes les tipologies i fonts energètiques, qualsevol altre document o informació sobre les característiques de la instal·lació.

Presentació

Telemàtica
La presentació de la sol·licitud es durà a terme de manera exclusivament electrònica: La sol·licitud i documentació annexa es presentaran davant el Registre electrònic de la Generalitat, accessible a través de la pàgina web de l'IVACE . La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment requerirà que la persona sol·licitant, o la persona autoritzada per a la realització del tràmit, dispose d'un certificat de persona física - emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

Procés de tramitació

Supervisada la documentació aportada i acreditat el compliment de la totalitat de requisits establits, la direcció general de l'IVACE procedirà a l'emissió de la certificació acreditativa positiva que la instal·lació executada és susceptible d'aplicació de la deducció fiscal continguda en l'article quart, apartat u, lletra o), de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb indicació expressa de la tipologia de la instal·lació, ubicació, inversió acreditada i exercici al qual resulta imputable, entre altres. Per a les instal·lacions els pagaments de les quals hagen sigut finançats o fraccionats en diversos exercicis, l'IVACE emetrà una única certificació acreditativa, i el beneficiari podrà aplicar-se la deducció corresponent en posteriors exercicis atenent al capital amortitzat en cada exercici en el cas de finançament, a les quantitats efectivament satisfetes en cada exercici en el cas de pagaments fraccionats, i sempre condicionada al compliment de la resta de requisits establits. Les quantitats invertides i no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen en els quatre anys immediats i successius. Si de la documentació aportada per la persona sol·licitant no s'acredita el compliment dels requisits exigits en l'article quart, apartat u, lletra o), de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, l'IVACE emetrà una certificació negativa.

òrgans de tramitació

Termini màxim

El termini màxim per a emetre la certificació acreditativa serà de 30 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud completa i correcta.

Òrgans resolució

Quantia i cobrament

CARACTERÍSTIQUES DE LA DEDUCCIÓ Els contribuents poden deduir-se un 40% de l'import de les quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l'habitatge habitual del contribuent o en instal·lacions col·lectives de l'edifici on aquest figure, si estan destinades a alguna de les finalitats que s'indiquen en l'apartat Inversions deduïbles. No donen dret a practicar aquesta deducció aquelles instal·lacions que siguen de caràcter obligatori en virtut de l'aplicació del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació (CTE). Aquesta deducció pot aplicar-se a les inversions realitzades en els habitatges que constituïsquen segones residències, sempre que aquestes no es troben relacionades amb l'exercici d'una activitat econòmica, de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l'impost, si bé en aquest supòsit el percentatge de deducció és del 20%. A l'efecte d'aquesta deducció, s'ha d'ajustar al concepte d'habitatge contingut en la normativa autonòmica reguladora de l'habitatge. Els habitatges han d'estar situats en el territori de la Comunitat Valenciana. Les actuacions objecte de deducció les han de realitzar empreses instal·ladores que complisquen els requisits establits reglamentàriament. BASE DE LA DEDUCCIÓ La base d'aquesta deducció està constituïda per les quantitats efectivament satisfetes en l'exercici pel contribuent, mitjançant els mitjans de pagament relacionats en la disposició addicional setze d'aquesta llei. En el cas de pagaments provinents de finançament obtingut d'entitat bancària o financera, es considera que forma part de la base de deducció l'amortització de capital de cada exercici, a excepció dels interessos. La base màxima anual d'aquesta deducció s'estableix en 8.000 euros. La base indicada té igualment la consideració de límit màxim d'inversió deduïble per a cada habitatge i exercici. La part de la inversió suportada, si escau, amb subvencions públiques no dona dret a deducció. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes poden aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen en els quatre anys immediats i successius. En el cas de conjunts d'habitatges en règim de propietat horitzontal en els quals es duguen a terme aquestes instal·lacions de forma compartida, sempre que tinguen cobertura legal, aquesta deducció pot aplicar-la cadascun dels propietaris individualment segons el coeficient de participació que li corresponga, sempre que complisquen amb la resta de requisits establits. Per a aplicar la deducció s'han de conservar els justificants de despesa i de pagament, els quals han de complir el que es disposa en la seua normativa d'aplicació. La deducció establida en aquest apartat requereix el reconeixement previ de l'administració autonòmica. A tals efectes, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha d'expedir la certificació acreditativa corresponent. L'IVACE ha de determinar la tipologia, els requisits tècnics, els costos de referència màxims i altres característiques dels equips i instal·lacions a les quals els resulta aplicable la deducció establida en aquest apartat. L'IVACE pot dur a terme les actuacions de control i comprovació tècnica sobre els equips instal·lats que considere oportunes."