Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inclusió en la Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'accés dels esportistes a la condició d'esportistes d'elit i la seua inclusió en la Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, l'obtenció dels beneficis que establisca la Generalitat Valenciana per a aquest col·lectiu.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar la qualificació com a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana els qui reunisquen els requisits següents:

  Requeriments

  Ser majors de 12 anys, amb llicència esportiva d'una federació de la Comunitat Valenciana, o en el seu cas espanyola, nascuts en la Comunitat Valenciana o amb veïnatge administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana durant un període que incloga, almenys, l'últim any, a comptar des de la corresponent sol·licitud, i que puguen enquadrar-se en algun dels nivells establits.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds d'inclusió en La Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana seran presentades pels interessats fins al 30 de desembre de cada any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  I preferentment en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVICI TERRITORIAL DE CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AVDA. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Imprés de sol·licitud normalitzat.
  b) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  c) Per als esportistes de modalitats i/o proves esportives d'equip, certificat de 50% referit en l'apartat 2.2.2 de l'Ordre de 23 d'abril de 2007 i que figura com a annex.
  d) Per als esportistes no nascuts en la Comunitat Valenciana, certificat d'empadronament en un municipi de la
  Comunitat Valenciana durant un període que incloga, almenys, l'últim any, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
  En el cas de la documentació detallada en els apartats b) i d) anteriors, no serà necessari presentar-los al costat de la sol·licitud si en aquesta es marca l'autorització perquè l'òrgan gestor del procediment puga consultar les dades personals d'identitat i residència de l'esportista, d'acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN LA LLISTA D'ESPORTISTES D'ELIT

  CERTIFICAT DE 50%

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Els esportistes que hagen obtingut un resultat esportiu pel qual puguen accedir a la condició d'esportista d'elit presentaran la sol·licitud d'inclusió en la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana acompanyada de la documentació requerida.
  - Vista la proposta de la Comissió d'Avaluació d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana, la persona titular de la Secretària Autonòmica de Cultura i Esport resoldrà sobre la inclusió de les i els esportistes en la Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana.
  - La Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana serà publicada anualment en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  - També podran elaborar-se i publicar-se llistes parcials d'esportistes d'elit al llarg de l'any en curs.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp

  Tramitació

  Mitjançant l'enviament de l'imprés de sol·licitud, signat electrònicament, i a través del següent enllaç:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç web conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8784, de 08/04/20).
  - Orde de 23 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es desplega el decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5513, de 16/05/2007).
  - Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6487, de 24/03/2011).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 39/2020, de 20 de març

  Vegeu l'Orde de 23 d'abril de 2007

  Vegeu la Llei 2/2011, de 22 de març

  Llistat de seguiment

  Resolució de 31 de març de 2020 de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s'elabora la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2020, corresponent a resultats esportius de l'any 2019 (DOGV núm. 8780 de 03/04/2020).

  Correció d'errades de la Resolució de 31 de març de 2020, de la secretària de Cultura i Esport, per la qual s'elabora la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2020, corresponent a resultats esportius de l'any 2019. (DOGV nº 8780 de 03/04/2020).

  Resolució de 12 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'elabora la llista parcial d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de 2020. (DOGV nº 8836 de 16/06/2020).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.