Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'accés de les persones interessades a la condició d'esportistes d'elit mitjançant la seua inclusió en la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, l'obtenció dels beneficis que establisca la Generalitat Valenciana per a aquest col·lectiu.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar la qualificació com a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana les persones que reunisquen els requisits següents:

  Requeriments

  - Ser major de 12 anys.
  - Tindre llicència esportiva d'una federació de la Comunitat Valenciana o, si és el cas, espanyola.
  - Haver nascut a la Comunitat Valenciana o tindre veïnatge administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana durant un període que incloga, almenys, l'any anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. Les sol·licituds d'inclusió en la Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana podran presentar-se dins de l'any natural en què s'obtenen els resultats esportius fins al 31 de desembre.
  2. Només podrà tramitar-se una sol·licitud per cada any. En cas necessari, es podrà realitzar una sol·licitud complementària abans de la finalització del termini establit en l'apartat anterior, en la qual s'aportaran nous resultats no acreditats en la sol·licitud inicial

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a la tramitació d'aquest procediment, es consultaran automàticament, excepte que la persona interessada manifeste la seua oposició a la consulta, les dades incloses en els següents documents elaborats per les administracions públiques:
  a) DNI/NIE de la persona sol·licitadora.
  b) Certificat de residència amb data de l'última variació patronal de la persona sol·licitadora

  En el cas que les persones sol·licitadores s'oposen a aquesta consulta, hauran d'indicar-ho en la casella corresponent habilitada en el formulari de sol·licitud i aportar els documents.
  Excepcionalment, en cas que alguna circumstància impedisca l'obtenció de les dades esmentades, es podrà sol·licitar a les persones interessades la presentació dels documents corresponents.

  Impresos associats

  AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA D'UNA SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN LA LLISTA D'ESPORTISTES D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. ADULTS

  AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA D'UNA SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN LA LLISTA D'ESPORTISTES D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. MENORS D'EDAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les persones interessades presentaran la sol·licitud d'inclusió en la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana acompanyada de la documentació requerida, de manera exclusivament telemàtica.

  Les sol·licituds presentades a través d'un representant que no estiga inscrit en el Registre de representants de l'ACCV hauran d'acompanyar-se de l'autorització expressa de la persona sol·licitadora o, en el cas d'esportistes menors d'edat, de l'autorització expressa del pare, mare, tutor o tutora legal de la persona sol·licitadora (vegeu els impresos associats).

  - Quan una sol·licitud estiga incompleta o s'observen deficiències en la documentació presentada, es notificarà a través de la bústia del ciutadà de la persona que ha tramitat la sol·licitud, i s'aplicarà la normativa de procediment administratiu sobre esmena de sol·licituds.

  - Vista la proposta de la Comissió d'Avaluació d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana, la persona titular de la conselleria competent en matèria d'esport dictarà una resolució per la qual s'aprovarà la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana.

  - La llista anual es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el primer semestre de l'any i s'hi determinaran els recursos que siguen procedents d'acord amb la legislació aplicable.

  - Podran elaborar-se i publicar-se llistes parcials d'esportistes d'elit al llarg de l'any natural en curs, les quals una vegada publicades formaran part de la llista anual corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ELITE_SOLICITUD_TUTOR_INTERESADO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=195

  Inici
 • Informació complementària

  NIVELLS DELS ESPORTISTES D'ELIT:

  1. Esportistes d'elit promoció
  a) Esportistes que participen en modalitats o proves esportives en competicions oficials amb resultats esportius durant els anys que complisquen entre 12 i 16 anys, els dos inclosos, en els llocs, les classificacions i el nivell esportiu que estableix l'Ordre de 23 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (DOCV núm. 5513, de 16/05/07), en el campionat d'Espanya o campionat autonòmic, incloent-hi aquelles competicions oficials celebrades en l'àmbit de l'esport adaptat.
  b) Esportistes participants amb la selecció autonòmica o estatal durant els anys que complisquen entre 12 i 16 anys, els dos inclosos, en el campionat del món, campionat d'Europa, Jocs del Mediterrani, Jocs de la Joventut, i fases finals del campionat d'Espanya per seleccions autonòmiques, i altres de caràcter equivalent, incloent-hi les competicions oficials celebrades en l'àmbit de l'esport adaptat.

  2. Esportistes d'elit alta competició.
  a) Esportistes que participen en modalitats o proves esportives en competicions oficials amb resultats durant l'any que complisquen 17 anys o més, en els llocs, les classificacions i les categories d'edat o nivell esportiu establits que estableix l'Ordre de 23 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (DOCV núm. 5513, de 16/05/07) en olimpíada, paralimpíada, Campionat del món, Campionat d'Europa, Jocs del Mediterrani, Jocs de la Joventut, rànquings mundials, o Campionat d'Espanya, i altres de caràcter equivalent, incloent-hi les competicions oficials celebrades en l'àmbit de l'esport adaptat.
  b) Esportistes que hagen obtingut la condició d'esportista d'alt nivell i que figuren en les llistes que anualment publica el Consell Superior d'Esports, així com les persones esportistes d'alt rendiment establides en l'article 2.3 paràgrafs a i b del Reial decret 971/2007, qualificades pel Consell Superior d'Esports.

  MESURES DE PROTECCIÓ I SUPORT PER A ESPORTISTES D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Per a nivell promoció:
  - accés als estudis no universitaris.
  - seguiment dels estudis no universitaris.
  - seguiment dels estudis universitaris.

  Per a nivell alta competició, a més de les anteriors:
  - accés als estudis universitaris.
  - accés a titulacions esportives no universitàries.
  - en relació amb l'Administració pública valenciana.
  - convocatòries de beques i ajudes per a esportistes.

  ALTRES BENEFICIS:

  1. Participació en els programes de tecnificació i plans especials de preparació que elaboren les federacions esportives en col·laboració amb la conselleria competent en matèria d'esport, en els termes que establisca la normativa.
  2. Ús preferent dels serveis dels centres de tecnificació esportiva de la Comunitat Valenciana, en els termes que establisca la normativa.
  3. Reducció, si és el cas, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, dels preus públics per la utilització de les instal·lacions esportives, centres de medicina esportiva i residències juvenils o esportives públiques valencianes o sostingudes amb fons públics.
  4. Reducció o exempció, si és el cas, en els termes que estableix la llei, de taxes per les activitats de formació esportiva organitzades per la Generalitat i per la utilització de serveis en centres docents sostinguts amb fons públics que siguen necessaris per a compatibilitzar la seua formació acadèmica amb l'esportiva.
  5. Qualssevol altres mesures de protecció i suport que la Generalitat puga establir mitjançant convenis o acords amb altres entitats, públiques o privades, per al desenvolupament d'altres aspectes que puguen repercutir en la millora de les seues condicions.

  PÈRDUA DEL DRET A LES MESURES DE PROTECCIÓ I SUPORT DELS ESPORTISTES D'ELIT.

  El dret a les mesures de protecció i suport dels esportistes d'elit es perd per alguna de les causes següents:
  1. Al cap de tres anys de l'última publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la llista on es reconega la seua condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana. A efectes exclusivament acadèmics, es garantirà i estendrà fins al final del curs acadèmic que estiga realitzant en aquest moment.
  2. Per haver sigut sancionat amb caràcter definitiu i ferm per la comissió d'alguna de les infraccions que preveu l'article 15 del Reial decret 971/2007, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment.
  3. Per incompliment de les obligacions que estableix l'article 5 del Decret 39/2020, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.
  4. Per deixar de tindre la condició per la qual van ser inclosos en la corresponent llista, prèvia proposta justificada de l'òrgan que el va designar i resolució dictada a aquest efecte.
  5. Per haver sigut sancionat en ferm per alguna de les infraccions previstes en l'article 124 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Enllaç web Conselleria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8784, de 08/04/20).


  - Ordre de 23 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es desplega el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5513, de 16/05/2007).


  - Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6487, de 24/03/2011).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 39/2020, de 20 de març.

  Vegeu l'Ordre de 23 d'abril de 2007.

  Vegeu la Llei 2/2011, de 22 de març.

  Llistat de seguiment

  Correcció d'errors de la Resolució de 31 de març de 2020, de la secretària autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s'elabora la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2020, corresponent a resultats esportius de l'any 2019. (DOGV núm. 8780, de 03/04/2020).

  Resolució de 12 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'elabora la llista parcial d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de 2020. (DOGV núm. 8836, de 16/06/2020)

  Resolució de 31 de març de 2020, de la Secretària Autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s'elabora la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2020, corresponent a resultats esportius de l'any 2019 (DOGV núm. 8780, de 03/04/2020).

  RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'elabora la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana corresponent a resultats esportius de l'any 2020. (DOGV nº 9071 de 28/04/2021).

  RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'elabora la primera llista parcial d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.