• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inclusió en la Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Que els esportistes puguen accedir a la condició d'esportistes d'elit i la seua inclusió en La Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, poder arribar a obtindre els beneficis que establisca la Generalitat Valenciana per a este col·lectiu.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar la qualificació com a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana els qui reunisquen els requisits següents:

  Requeriments

  Ser majors de 12 anys, amb llicència esportiva d'una federació de la Comunitat Valenciana, o si és el cas espanyola, nascuts a la Comunitat Valenciana o amb veïnat administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana durant un període que incloga, almenys, l'últim any, a comptar de la sol·licitud corresponent, i que puguen enquadrar-se en algun dels tres nivells d'esportista d'elit, A, B o promoció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds d'inclusió en La Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana seran presentades pels interessats fins al 30 de desembre de cada any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  REGISTRE DEL SERVICI TERRITORIAL DE CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AVDA. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Per als esportistes de modalitats i/o proves esportives d'equip, certificat de 50% referit en l'apartat 2.2.2 de l'Orde de 23 d'abril del 2007 i que figura com a annex.
  - Per als esportistes no nascuts a la Comunitat Valenciana, certificat d'empadronament en un municipi de la
  Comunitat Valenciana durant un període que incloga, almenys, l'últim any, comptat des de la data de presentació de la sol·licitud.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN LA LLISTA D'ESPORTISTES D'ELIT

  CERTIFICAT DE 50%

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Els esportistes que hagen obtingut un resultat esportiu pel qual puguen accedir a la condició d'esportista d'elit presentaran la sol·licitud d'inclusió en la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana acompanyada de la documentació requerida.
  - Vista la proposta de la Comissió d'Avaluació dels Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana, el secretari autonòmic de Cultura i Esport resoldrà sobre la inclusió dels esportistes en La Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana.
  - La Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana serà publicada anualment en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
  - També podran elaborar-se i publicar-se llistes parcials d'esportistes d'elit al llarg de l'any en curs.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú.

  Inici
 • Informació complementària

  * NIVELLS DELS ESPORTISTES D'ELIT:
  1. Esportista d'Elit, nivell A:
  - Esportistes majors de 16 anys que participen en modalitats i/o proves esportives de categoria sènior/absoluta o júnior/juvenil i obtinguen resultats fins al lloc que es determine en l'annex II de l'Orde de 23 d'abril de 2007, en olimpíada, paralimpíada, campionat del món, campionat d'Europa o rànquing mundial absolut.
  - Esportistes que hagen obtingut la condició d'esportista d'alt nivell i que figuren en les relacions que anualment publica el Consell Superior d'Esports.
  2. Esportista d'Elit, nivell B:
  - Esportistes majors de 16 anys que participen en modalitats i/o proves esportives de categoria sènior/absoluta o júnior/juvenil i obtinguen resultats fins al lloc que es determine en l'annex II de l'Orde de 23 d'abril de 2007, en olimpíada, paralimpíada, campionat del món, campionat d'Europa, rànquing mundial absolut, campionat d'Espanya o rànquing nacional absolut.
  - Esportistes participants amb la selecció nacional en el campionat del món o campionat d'Europa de les categories sènior/absoluta o júnior/juvenil.
  3. Esportista d'Elit, nivell Promoció:
  - Esportistes de 12 a 16 anys que participen en modalitats i/o proves esportives en competicions oficials de les categories cadet i inferiors i obtinguen resultats en el campionat d'Espanya o campionat autonòmic de la seua categoria fins al lloc que es determine en l'annex II de l'Orde de 23 d'abril de 2007.
  - Esportistes participants amb la selecció autonòmica o nacional en el campionat del Món, Europa o Espanya de les categories cadet i inferiors.

  * CLASSIFICACIÓ DELS ESPORTISTES EN FUNCIÓ DE LA MODALITAT I/O PROVA ESPORTIVA
  S'establix una doble classificació:
  1. Segons la condició olímpica de la modalitat i/o prova esportiva:
  a) Esportistes de modalitats i/o proves olímpiques.
  b) Esportistes de modalitats i/o proves no olímpiques
  · Las modalitats i/o proves no olímpiques estaran definides i organitzades per les federacions internacionals en què estiguen integrades les federacions espanyoles i les seues corresponents federacions autonòmiques classificades en distints subgrups, basant-se en el reconeixement pel Comité Olímpic Internacional i el Consell Superior d'Esports i en el nombre de països amb federacions nacionals afiliades a la federació internacional, d'acord amb l'annex III de l'orde de 23 d'abril de 2007.
  · La pilota valenciana, per les seues característiques particulars i el fet de ser un esport autòcton de la Comunitat Valenciana, s'enquadrarà dins del grup de modalitats i/o proves no olímpiques, amb les seues competicions específiques, d'acord amb el quadro del annex II.
  2. Segons la naturalesa de la modalitat i/o prova esportiva, als efectes de l'orde, els esportistes s'enquadren en tres grups:
  a) Esportistes de modalitats i/o proves individuals.
  b) Esportistes de modalitats i/o proves d'equip.
  c) Esportistes de modalitats i/o proves de combat.
  · En les modalitats i/o proves d'equip s'inclouen les d'esports col·lectius, d'equip de suma d'esforços o d'actuació simultània i de suma de resultats individuals: dobles, parelles, trios, quartets, conjunts, relleus, seleccions nacionals, seleccions autonòmiques de la Comunitat Valenciana, clubs o semblants.
  · Per a la seua consideració com a "esportista d'elit" en aquelles modalitats o proves esportives d'equip que siguen susceptibles de canvis dels integrants de l'equip en les diferents jornades o eliminatòries i/o existisca la possibilitat de ser reserva, caldrà acreditar haver participat amb la selecció o equip en un percentatge mínim del 50% del nombre de trobades o jornades de què consta la competició.
  Esta circumstància s'acreditarà per mitjà del certificat de 50% de la federació corresponent, segons model que figura en l'annex de la convocatòria d'ajudes i, si és el cas, de la documentació que es considere necessària.

  * CLASIFICACIÓN DELS ESPORTISTES EN FUNCIÓ DE LA SEUA CATEGORIA ESPORTIVA
  1. Les categories esportives que es consideren, als efectes de la convocatòria, són:
  a) Categoria sènior o absoluta: la considerada en cada modalitat i/o prova esportiva com a categoria absoluta, que necessàriament tindrà caràcter únic, sense diferència en trams d'edat.
  b) Categoria júnior o juvenil: quedaran englobades en esta categoria esportiva totes les classificacions de categories inferiors a l'absoluta que incloguen esportistes majors de 16 anys, és a dir, que complisquen els 17 l'any en què obtenen el resultat i sol·liciten la inclusió en la llista.
  c) Categoria cadet i inferiors: quedaran englobades en esta categoria esportiva totes les classificacions de categories que incloguen esportistes que tinguen entre 12 i 16 anys, és a dir, des dels que complisquen els 12 fins als quals complisquen 16 anys l'any que obtenen el resultat i sol·liciten la inclusió en la llista.
  2. Els esportistes que participen en competicions de categoria superior a què pertanyen per edat, seran qualificats com a esportistes d'elit en funció de la categoria de la competició en què hagen obtingut el resultat.
  3. Els esportistes de categoria cadet i inferiors podran, si és el cas, ser qualificats com a esportistes d'elit Promoció pels resultats obtinguts en el campionat autonòmic de categoria superior, considerant els mateixos llocs que per al campionat autonòmic de categoria cadet i inferiors.
  4. En el cas de classificacions de categoria inferiors en què inclouen edats de 12 anys i menors, només es considerarà els esportistes que vagen a complir el requisit d'edat durant l'any en què s'obté el resultat per a accedir a la llista.

  * DEPORTISTAS AMB DISCAPACITAT
  Tindran la condició d'esportista d'elit i seran inclosos, a tots els efectes, en les Llistes d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana els esportistes amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o qualsevol altra que obtinguen resultats en les competicions que s'assenyalen i fins al lloc que s'especifica en l'annex II de l'orde de 23 d'abril.

  * PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D'ESPORTISTES D'ELIT
  La condició d'esportista d'elit es perd per alguna de les causes següents:
  a) Als tres anys següents a l'última publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la llista on se li reconeix la seua condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana.
  b) Per haver sigut sancionat en ferm per dopatge, segons el que preveu el Reial Decret 255/1996, de 16 de febrer, pel qual s'establix el règim d'infraccions i sancions per a la repressió del dopatge, o la norma que ho substituïsca.
  c) Per haver sigut sancionat en ferm per alguna de les infraccions previstes en l'article 14 del Reial Decret 1591/1992, de 23 de desembre, sobre disciplina esportiva, o la norma que el substituïsca.
  d) Per haver sigut sancionat en ferm per alguna de les infraccions previstes en l'article 124 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

  * BENEFICIS PER A ESPORTISTES D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  Per a Nivell Promoció:
  - accés als estudis no universitaris
  - seguiment dels estudis no universitaris
  Per a Nivell A i Nivell B
  - accés als estudis universitaris
  - seguiment dels estudis universitaris
  - accés a titulacions esportives no universitàries
  - àmbit laboral
  - convocatòries de beques academicoesportives
  - Altres beneficis:
  1. Participació en els programes de tecnificació i plans especials de preparació que elaboren les federacions esportives en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  2. Ús preferent dels servicis dels centres de tecnificació esportiva de la Comunitat Valenciana.
  3. Reducció o exempció, si és el cas, de taxes o preus públics en la utilització de les instal·lacions esportives de l'Administració pública valenciana, en els termes que fixen les lleis.
  4. Reducció o exempció, si és el cas, de taxes o preus públics en la utilització dels centres de medicina esportiva de l'Administració pública valenciana, en els termes que fixen les lleis.
  5. Reduccions en les taxes o preus públics de l'ús de les residències juvenils o esportives de la Generalitat, en els termes que fixen les lleis.
  6. Reduccions o exempcions, si és el cas, de taxes o preus públics en les activitats de Formació esportiva organitzades per la Generalitat, en els termes que fixen les lleis.
  7. Exempció del pagament d'aquells servicis en centres docents sostinguts amb fons públics que siguen necessaris per a compatibilitzar la seua formació acadèmica amb l'esportiva.
  8. Qualssevol altres beneficis que la Generalitat puga establir per mitjà de convenis o acords amb altres entitats, públiques o privades, per al desenrotllament d'altres aspectes que puguen repercutir en la millora de les condicions dels esportistes d'elit.

  Criteris de valoració

  Els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana s'enquadren en algun dels tres nivells d'esportista d'elit, A, B o Promoció, que es definixen en l'article tercer del Decret 13/2006 , i es determinaran atenent als resultats esportius establits en l'annex II de l'Orde de 23 d'abril de 2007, en funció de la modalitat esportiva, categoria i competició que es tracte.

  NOTA: Més informació en el Decret 13/2006 , de 20 de gener i en l'Orde de 23 d'abril de 2007.

  Enllaços

  Enllaç web conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 13/2006 , de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5183, de 24/01/2006).
  - Orde de 23 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es desplega el decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5513, de 16/05/2007).
  - Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6487, de 24/03/2011).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 13/2006, de 20 de gener

  Vegeu l'Orde de 23 d'abril de 2007

  Vegeu la Llei 2/2011, de 22 de març

  Llistat de seguiment

  Resolució de 9 d'abril de 2019 de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s'elabora la llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de l'any 2019, corresponent a resultats esportius de l'any 2018 (DOGV núm. 8529 de 15/04/2019).

  Resolució de 22 de maig de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, de modificació de la Resolució de 9 d’abril de 2019, per la qual s’elabora la llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de l’any 2019, corresponent als resultats de l’any 2018.

  Resolució de 22 de maig de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s’elabora la llista parcial d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.