• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Justificació econòmica corresponent als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana desenvolupats al curs 2018-2019 (Segona anualitat)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació econòmica corresponent als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana desenvolupats al curs 2018-2019 (Segona anualitat)

  Objecte del tràmit

  Realitzar per part dels beneficiaris de la subvenció, la justificació econòmica mitjançant compte justificatiu

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats benificiàries de les subvencions (ens territorials, municipis i províncies, mancomunitats i institucions sense ànim de lucre, amb la coordinació de les administracions educatives) que hagen sigut adjudicades per Resolució de 5 de juny de 2018

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de justificació per mitjà de compte justificatiu per part del beneficiari, serà per a la segona anualitat fins al 31 de juliol o primer dia hàbil següent en cas de ser festiu.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'aportaran els següents documents:

  A) Annex V de l'Ordre 41/2016 (compte justificatiu).
  B) Memòria final d'actuació del programa.

  Impresos associats

  [ANNEX V] ANNEX V - COMPTE JUSTIFICATIU GASTOS PER SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Adjuntar documents per a justificació: Annex V i memòria

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19512

  Inici
 • Informació complementària

  - Obligacions
  Els beneficiaris hauran de custodiar totes les factures i la resta de documents que acrediten les despeses objecte de la subvenció i que estaran a disposició de l'òrgan concedent, que podrà requerir-les per a la seua comprovació en un termini de 6 anys.

  - Actuacions de comprovació posteriors
  La comprovació de justificants s'efectuarà, posteriorment, per mitjà d'una selecció d'una mostra que, en tot cas, comprendrà el 60 % dels programes subvencionats tant en una com en una altra modalitat, i es mantindrà la proporcionalitat entre les tres províncies en funció del seu percentatge de representativitat sobre el total dels programes concedits. Sobre els seleccionats en la mostra es presentaran per a la seua comprovació, tots els justificants de despeses imputades a la subvenció tant en la part A com en la part B i que integren els comptes justificatius presentats, en un termini no superior a tres mesos a comptar de la data de presentació dels comptes justificatius.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7349, de 29/08/2014).
  - Ordre 41/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7842, de 02/08/2016).
  - Resolució de 15 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019 (DOGV núm. 8261, de 26/03/2018).
  - Resolució de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament dels Programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 15 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2018-2019. (DOGV núm. 8315, de 12/06/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost

  Vegeu l'Ordre 41/2016, de 29 de juliol (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 15 de març de 2018

  Vegeu Resolució de 5 de juny de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.