Detall de Procediment

Sol·licitud de subvenció per a arquitectura i immobles de pedra seca

Codi SIA:: 1305406
Codi GVA:: 19514
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(28-12-2023
11-01-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquestes subvencions és finançar treballs de catalogació de construccions de pedra seca, i també de conservació, manteniment i recuperació de construccions tradicionals de pedra seca i de protecció de l'arquitectura d'aquestes a la Comunitat Valenciana, especialment accions de caràcter preventiu, dins de l'àmbit d'actuació de la conselleria competent en matèria de cultura. Les modalitats d'ajuda objecte de la present convocatòria són les següents: a) Catalogació d'aquestes construccions. b) Treballs de restauració i conservació preventiva que servisquen per al manteniment d'aquestes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran obtindre la condició de beneficiari d'aquestes subvencions per a la modalitat a i b que es preveuen en l'article anterior d'aquestes bases els ajuntaments les mancomunitats i les associacions i les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes sempre que entre les competències administratives i finalitats fundacionals respectivament, hi haja l'execució d'activitats que consistisquen en la protecció i conservació del patrimoni de la Comunitat Valenciana. Respecte a la modalitat a, els sol·licitants que no tinguen la consideració d'administració pública podran proposar la catalogació a l'administració competent per a aprovar-la. Podran ser beneficiaris per a la modalitat b les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, que siguen titulars del bé o de l'òrgan de la gestió d'aquest. Els beneficiaris hauran de complir, si és el cas, les mesures que es preveuen en els articles 45 i següents de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes de la present convocatòria serà de deu dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 9753 27/12/23). Del 28 de desembre al 11 de gener.

Formularis documentació

La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases de la convocatòria, i caldrà aportar-hi els següents documents: Documentació que cal aportar-hi: 5.1. Documentació comuna a les dues modalitats: · Sol·licitud general de subvenció, en els casos indicats en l'article 2.2. de la present convocatòria, que s'emplenarà en el moment de sol·licitar la subvenció a través del formulari electrònic, on es faran constar, en els diferents apartats, les dades relacionades amb la subvenció sol·licitada, el sol·licitant, el representant, les notificacions, el lloc de l'activitat, les dades bancàries, la declaració d'ajudes sol·licitades o rebudes i la consulta de serveis interactius. · Instància emplenada d'acord amb l'annex de la present ordre (annex I) https://cutt.ly/4kAzCrC . Les sol·licituds hauran de dirigir-se a la Direcció General de Cultura i Patrimoni a través del portal de la Generalitat Valenciana www.gva.es. · En el cas de fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre, aportaran una fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat pels quals es regeix la seua activitat, on ha de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre i que, entre els seus fins fundacionals, es troba la recuperació, la conservació o la protecció del patrimoni en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. · Declaració responsable de no estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Els sol·licitants marcaran la casella corresponent en l'apartat G de l'annex I. · Declaració responsable de no figurar com a beneficiaris d'una subvenció nominativa per a la mateixa finalitat, segons la llei de pressupostos de la Generalitat vigent en cada exercici. Els sol·licitants marcaran la casella corresponent en l'apartat G de l'annex I. · D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en l'annex de sol·licitud de l'ajuda s'inclou la possibilitat que el sol·licitant no autoritze expressament la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el cas de denegar l'autorització en l'apartat E de l'annex I, l'entitat haurà d'aportar la documentació acreditativa pertinent en el moment de la sol·licitud. · Si és pertinent, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant, que incloga els costos per als quals se sol·licita suport durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb la indicació de l'import, organisme, data de concessió i règim d'ajuda en què s'empara; o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebuda cap. · Certificat de l'acord per a la sol·licitud de l'ajuda i compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades. Els ajuntaments i altres entitats sol·licitants ho acreditaran amb el certificat de l'acord adoptat sobre aquest tema, annex II, https://cutt.ly/9kAvODG . En el cas de les persones físiques, acreditaran amb documents que tinguen efectes davant de tercers que la quantitat amb la qual es comprometen a finançar l'actuació està assegurada per qualsevol dels mitjans previstos en dret privat, tant el seu import com la seua efectivitat en el moment en què resulte exigible. · Certificat de domiciliació bancària, segons el model https://cutt.ly/1kEo5Bm, degudament segellat i signat per entitat bancària, en cas que el sol·licitant siga un nou perceptor, vulga rebre l'import de la subvenció en un compte no donat d'alta en el sistema de comptabilitat de la Generalitat Valenciana o hi haja hagut variació en les dades identificatives. Si el compte ja està donat d'alta en el sistema de comptabilitat de la Generalitat Valenciana, no serà necessària la presentació del certificat de la domiciliació bancària i n'hi haurà prou amb emplenar el número de compte en l'apartat F de la sol·licitud general de subvencions. 5.2. Documentació especifica per a presentar sol·licitud per a la modalitat a): · Memòria, que haurà d'incloure: - Línies d'estudi històric i anàlisi documental previstes. Memòria descriptiva del procés d'obtenció d'informació. Determinació i descripció d'estudis complementaris previstos. - Anàlisi preliminar del territori i la seua història, valorant les zones conegudes amb potencial de patrimoni cultural. Llista i plànol d'elements susceptibles, en fase preliminar, de protecció. · Currículum de les persones implicades en la redacció dels documents, en el qual s'haurà d'especificar la possible experiència en la catalogació d'elements patrimonials, en la redacció de projectes relacionats amb la pedra en sec, en projectes d'intervenció o en treballs de recerca relacionats amb el patrimoni cultural. Així mateix, s'hi hauran d'indicar els possibles títols oficials relacionats amb el patrimoni cultural. 5.3. Documentació específica per a presentar sol·licitud per a la modalitat b): · Projecte subscrit per un tècnic competent en la matèria, que contindrà un estudi sobre els valors etnològics i culturals de l'element a intervindre, la descripció de l'actuació proposada i els seus efectes sobre aquests valors, i el seu cost. En el projecte es justificarà el respecte a les tècniques constructives pròpies de la pedra en sec. El document, depenent de la naturalesa o la complexitat de l'actuació, haurà de fer referència als següents aspectes, o justificar que no són necessaris: - Dades de l'entitat promotora (denominació, NIF, domicili...) - Dades de l'actuació (nom del projecte, dades de la propietat, pressupost…) - Dades del personal tècnic (autoria del projecte, direcció de la intervenció, dades de l'empresa constructora o responsable de l'execució....) - Dades rellevants del bé (nom de l'immoble, emplaçament, situació urbanisticopatrimonial...) - Descripció de l'estat actual. - Descripció de la proposta d'intervenció. - Memòria constructiva. - Documentació fotogràfica de l'element sobre el qual s'actuarà i del seu entorn. - Plànol de situació. - Plànols de l'estat actual amb les patologies. - Plànols d'actuació. - Pressupost desglossat. Resum de pressupost total de contracta, amb la partida corresponent a seguretat i salut. - Projecte d'actuació arqueològica o justificació del fet que no és necessari. En les intervencions hauran d'aplicar-se criteris adequats de restauració, i s'hauran de conservar al màxim els elements originals. S'hi utilitzarà exclusivament la tècnica constructiva tradicional de pedra en sec, i es documentarà tant l'estat previ com el procés de restauració i l'estat final. · Memòria descriptiva en la qual es justifique l'aportació innovadora a la difusió, la promoció i el foment, mitjançant la utilització de sistemes basats en les noves tecnologies de la informació i la comunicació, la possible presentació d'una senyalística o d'una imatge pròpia del projecte i una proposta de difusió o de dinamització. · Currículum de les persones implicades en la redacció dels documents, en el qual s'haurà d'especificar la possible experiència en la catalogació d'elements patrimonials, en la redacció de projectes relacionats amb la pedra en sec, en projectes d'intervenció o en treballs de recerca relacionats amb el patrimoni cultural. Així mateix, s'hauran d'indicar els possibles títols oficials relacionats amb el patrimoni cultural. · Document descriptiu de la incidència del projecte en la societat, en què s'indiquen els resultats esperats amb la intervenció, la repercussió territorial dels resultats previstos, la repercussió en potencials beneficiaris i l'interés social i cultural del projecte. 6. Les sol·licituds hauran de ser subscrites per qui exercisca la representació legal en cada cas conforme a la normativa d'aplicació. 7. Respecte a la cessió dels drets de propietat intel·lectual, haurà de tindre's en compte la normativa sobre la matèria, especialment el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. A aquest efecte, els autors dels inventaris, projectes i memòries científiques de les actuacions subvencionades donen per cedits, amb caràcter no exclusiu, els drets de propietat intel·lectual de l'actuació subvencionada, amb caràcter indefinit i per a tots els països del món, amb la finalitat que la Generalitat Valenciana puga difondre-la per qualsevol mitjà. 8. Els interessats podran presentar una sol·licitud per a cadascuna de les modalitats. 9. Conforme al que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud no reuneix els requisits i els documents que s'assenyalen en aquesta base, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució, que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 d'aquesta llei.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds de subvenció unicamente es podran presentar de manera telemàtica excepte en el cas de les persones físiques i es formalitzaran segons els models que figuren en l'enllaç d'internet, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19514 La sol·licitud estarà signada pel sol·licitant o pel seu representant. La presentació de qualsevol aportació de documentació posterior a la sol·licitud també s'han de fer exclusivament per mitjans telemàtics, en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542 I heu d'anar directament al final del text, on trobareu l'enllaç titulat "Aportació de documentació i justificació". Si la informació que s'ha d'adjuntar supera el límit suportat per la plataforma (aproximadament 20 MB per annex, 25 annexos màxim i 40 MB com a total per tramitació), s'haurà de dividir i enviar per separat, de manera que es respecte el límit assenyalat però sempre sobre una única sol·licitud. En cas que la divisió no siga possible, s'haurà d'entregar de manera presencial en un suport físic juntament amb una còpia de la sol·licitud telemàtica prèvia al Registre de Sant Miquel dels Reis, avinguda de la Constitució, núm. 284. En aquest cas, s'haurà d'enviar un correu a l'òrgan gestor de la convocatòria (Direcció General de Cultura i Patrimoni, dgpa@gva.es), amb indicació de la data d'enviament i l'òrgan en què s'ha presentat la documentació.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'ordenació i la instrucció del procediment de concessió correspondrà a la direcció general competent en matèria de cultura, que rebrà les sol·licituds presentades i farà d'ofici totes les actuacions que consideren necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades, en virtut dels quals haurà de formular la proposta de resolució. L'avaluació de les sol·licituds o peticions s'efectuarà d'acord amb els criteris, les formes i les prioritats de valoració que s'estableixen en aquestes bases. Una vegada avaluades les sol·licituds, l'òrgan col·legiat a què es refereix l'article següent haurà d'emetre un informe en què es concrete el resultat de l'avaluació efectuada. L'òrgan instructor, tenint en compte l'expedient i l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució definitiva que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la quantia d'aquesta, amb especificació de l'avaluació d'aquestes i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la; també farà constar de manera expressa, si és el cas, les propostes de denegació. Comissió d'Avaluació i Valoració. La Comissió d'Avaluació i Valoració haurà d'estar integrada per: a) Presidència: la persona titular de la subdirecció general de cultura competent en la matèria o la persona en què delegue. b) Vicepresidència: Un/a cap de servei competent en la matèria de la direcció general de cultura i patrimoni o la persona en què delegue. c) Vocals: les persones que ocupen les prefectures del Servei de Cultura i Esport de les direccions territorials d'Alacant, Castelló i València, o les persones en qui deleguen, i un vocal designat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, com a entitat representativa i defensora dels interessos de les entitats locals. d) Secretaria: un/a tècnic/a del servei competent en la matèria, amb veu i vot. Els membres de la Comissió seran nomenats per la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de cultura i patrimoni. Aquesta comissió formularà la proposta de concessió provisional a l'òrgan concedent, per mitjà de l'òrgan instructor, sense perjudici de les especialitats que es puguen derivar de la capacitat d'autoorganització de les administracions públiques. La Comissió actuarà com a òrgan col·legiat de conformitat amb el que es preveu en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. La seua composició ha de ser paritària, de manera que respecte el principi de presència equilibrada de dones i homes en la designació de membres d'òrgans col·legiats, de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de maig, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Criteris de valoració de les sol·licituds 1. Segons el que s'estableix en l'article 9 de l'Ordre 17/2018, de 9 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8395, de 15/05/2018), les sol·licituds que complisquen amb els requisits establits en aquesta ordre i en la convocatòria es valoraran i puntuaran segons els criteris que s'indiquen a continuació: 1. La totalitat de la subvenció es distribuirà de manera proporcional en funció de la puntuació que s'obtinga. 2. La valoració de la documentació que s'aporte rebrà un màxim de 20 punts i s'efectuarà d'acord amb els criteris que s'indiquen en l'article 9 de l'Ordre 17/2018, de 9 de maig (DOGV 8395, 15/05/2018), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 3. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada. Procediment per a l'atorgament de la subvenció. En aplicació dels criteris de valoració que s'estableixen en l'ordre de bases, i amb la valoració corresponent de totes les sol·licituds que hagen complit els requisits de la convocatòria, s'elaborarà una llista ordenada per la puntuació obtinguda i amb la quantia econòmica que es percebrà segons el criteri que s'estableix en l'article 6 d'aquesta convocatòria. Obtindran la condició de beneficiari seguint l'ordre descendent en la relació esmentada per la puntuació obtinguda fins a l'exhauriment de la dotació econòmica. En cas d'empat es prioritzarà en funció de la grandària del municipi segons les xifres de població oficials publicades per l'Institut nacional d'Estadística en l'última revisió del padró prèvia a la data de presentació de la sol·licitud.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Els beneficiaris estaran subjectes a les obligacions generals que es deriven de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques, Llei 4/1998, de 4 de juny, del patrimoni cultural valencià, i, en particular, a les que fan referència a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en l'article 165.2, i les que s'indiquen en l'article 13 de l'Ordre 17/2018, de 9 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Els beneficiaris d'aquestes ajudes estaran subjectes també a les següents obligacions: - Sotmetre a autorització prèvia, d'índole patrimonial, el projecte tècnic corresponent de conformitat amb el que es disposa en l'art. 35 de la Llei 4/98, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, i en l'art. 10 del Decret 62/11, de 20 de maig, en el cas d'actuacions que incidisquen en béns inclosos en l'Inventari general de patrimoni cultural valencià. - Els redactors dels inventaris subvencionats, en el termini d'un mes a partir del lliurament de la documentació justificativa de l'execució dels treballs i a partir de les fitxes redactades, hauran d'incorporar les dades dels elements inventariats a l'aplicació que hi ha en el següent enllaç: https://patrimoniocultural.edu.gva.es/inmuebles. Per a això, el Servei de Patrimoni Cultural de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport els facilitarà la identificació i clau d'accés corresponents, i serà imprescindible l'accés mitjançant certificat digital. La documentació justificativa de l'execució de l'activitat subvencionada ha de complir amb el que s'estableix en l'article 15 de l'Ordre 17/2018, de 9 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (annex V). http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/14385_BI.pdf La justificació de la subvenció concedida es realitzarà, per part de les entitats beneficiàries, amb anterioritat al 15 de novembre de 2023. Serà requisit per al pagament que les entitats locals acrediten estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que s'estableix en l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Dotació econòmica. L'import total de les ajudes referides és de 400.000,00 euros, que se satisfarà a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de 2022, aplicació pressupostària 09.03.01.454.10.7, línia S.8227000, ajudes per a la catalogació de béns immobles de pedra seca, així com per a promoure la recuperació, el manteniment, la conservació i la protecció de l'arquitectura de la pedra seca al nostre territori. Dels 400.000 euros, se'n destinaran 160.000 a la modalitat a, i 240.000 a la modalitat b. Aquestes quantitats s'han de destinar a subvencionar els treballs de cadascuna de les modalitats fins a exhaurir el crèdit. En cas que d'alguna d'aquestes partides sobren diners, es destinaran a l'altra modalitat. Dotació d'aquestes ajudes. 1. Es concediran subvencions per un import màxim de 10.000 euros per beneficiari, siga quin siga el cost de l'actuació proposada per l'interessat en la sol·licitud. 2. D'acord amb el que es disposa en l'article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. L'impost sobre el valor afegit només podrà ser subvencionable quan el beneficiari acredite que no fa la compensació d'aquest impost.

Termini màxim

Termini màxim

1. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió, formularà una proposta de resolució definitiva que elevarà al / a la director/a general competent en matèria de cultura i patrimoni, que serà el/la competent per a resoldre per delegació del / de la conseller/a aquestes bases i, si és el cas, la convocatòria corresponent, de conformitat amb la normativa reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 2. La resolució ha de contindre el sol·licitant o la relació de sol·licitants a què es concedeix la subvenció, i s'ha de fer constar, si és el cas, la desestimació de la resta de les sol·licituds de manera expressa. A més a més, haurà d'incloure una llista ordenada de totes les sol·licituds que complisquen les condicions administratives i tècniques establides en les bases reguladores per a adquirir la condició de beneficiari però no hagen sigut estimades perquè s'ha superat la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb la indicació de la puntuació atorgada a cada una d'aquestes en funció dels criteris de valoració que s'hi preveuen. 3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos, comptats a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, llevat que aquesta en pospose els efectes a una data posterior. El venciment del termini màxim sense notificació de la resolució legitima els interessats per a entendre desestimada la sol·licitud de concessió de la subvenció per silenci administratiu. 4. La resolució del procediment s'ha de notificar als interessats d'acord amb el que es preveu en la legislació que regula el procediment administratiu comú. La pràctica de la notificació o publicació s'ha d'ajustar a les disposicions que conté aquesta normativa.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació:
des de: 05-07-2024
fins a: 14-11-2024

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La documentació justificativa de la realització de l’activitat subvencionada complirà el que establix l’article 15 de l’Ordre 17/2018, de 9 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, annex IV, https://cutt.ly/ewI7SkMP Els perceptors o beneficiaris de les subvencions públiques, que tinguen naturalesa jurídica privada, hauran d’acreditar, mitjançant la presentació d’una declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat, el compliment de l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que obliga els beneficiaris, quan l’import de la despesa subvencionable supere les quanties del contracte menor que establix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, exceptuant les prestacions que, per les especials característiques de les despeses subvencionables, no existisquen en el mercat suficient nombre d’entitats que les subministren o les presten, exceptuant la despesa que s’haja fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. Serà requisit per al pagament el fet que les entitats locals acrediten estar al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que establix l’article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Termini

Termini

La justificació de la subvenció concedida es realitzarà per part de les entitats beneficiàries, amb anterioritat al 15 de novembre de 2024.