Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvenció per a arquitectura i immobles de pedra seca

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és finançar treballs de catalogació de construccions de pedra seca, i també de conservació, manteniment i recuperació de construccions tradicionals de pedra seca i de protecció de l'arquitectura d'aquestes a la Comunitat Valenciana, especialment accions de caràcter preventiu, dins de l'àmbit d'actuació de la conselleria competent en matèria de cultura.

  Les modalitats d'ajuda objecte de la present convocatòria són les següents:
  a) Catalogació d'aquestes construccions.
  b) Treballs de restauració i conservació preventiva que servisquen per al manteniment d'aquestes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre la condició de beneficiari d'aquestes subvencions per a la modalitat a i b que es preveuen en l'article anterior d'aquestes bases els ajuntaments les mancomunitats i les associacions i les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes sempre que entre les competències administratives i finalitats fundacionals respectivament, hi haja l'execució d'activitats que consistisquen en la protecció i conservació del patrimoni de la Comunitat Valenciana. Respecte a la modalitat a, els sol·licitants que no tinguen la consideració d'administració pública podran proposar la catalogació a l'administració competent per a aprovar-la.

  Podran ser beneficiaris per a la modalitat b les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, que siguen titulars del bé o de l'òrgan de la gestió d'aquest. Els beneficiaris hauran de complir, si és el cas, les mesures que es preveuen en els articles 45 i següents de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes d'aquesta convocatòria serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8854, 10/07/2020).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds de subvenció només es podran presentar de manera telemàtica excepte en el cas de les persones físiques, i s'hauran de formalitzar segons els models que figuren en el següent enllaç d'Internet:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19514.

  La sol·licitud ha d'estar signada pel sol·licitant o pel seu representant.

  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI
  AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano
  46019 València
  Tel: 963874000

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19514

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases de la convocatòria, i caldrà aportar-hi els següents documents:

  Documentació que cal aportar-hi:

  Documentació comuna a les dues modalitats:

  Instància omplida d'acord amb l'annex d'aquesta ordre (ANNEX I). Les sol·licituds s'han de dirigir a la Direcció General de Cultura i Patrimoni, que figura en l'adreça

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/14384_BI.pdf,

  disponible en la guia PROP electrònica accessible a través del portal de la Generalitat Valenciana, www.gva.es.

  En el cas de fundació, associació i entitat sense ànim de lucre, cal aportar una fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat pels quals se'n regeix l'activitat, en què ha de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre i que, entre les finalitats fundacionals, hi ha la recuperació, la conservació o la protecció del patrimoni en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que estableix l'article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Els sol·licitants hauran de marcar la casella corresponent en l'annex I.

  Acreditació de no figurar com a beneficiaris d'una subvenció nominativa per a la mateixa finalitat, segons la llei de pressupostos de la Generalitat vigent en cada exercici.

  Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Per a això, el sol·licitant pot autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social per mitjà de certificats telemàtics, de conformitat amb el que disposa el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Els sol·licitants podran autoritzar la consulta de les seues dades d'identitat i residència mitjançant el sistema de verificació i consulta de dades d'identitat, de conformitat amb el que es disposa en el decret esmentat.

  Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara; o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap.

  Certificat de l'acord per a la sol·licitud de l'ajuda i de la representació en la capacitat del signatari de la sol·licitud per a representar al beneficiari. En el cas d'ajuntament, mancomunitat o l'entitat beneficiària, podrà consistir en document públic o almenys la certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga en què s'acorda la sol·licitud de l'ajuda i que faculte el representant per a subscriure la sol·licitud, certificat segons l'ANNEX II,

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/14305_BI.pdf

  En el cas de les persones físiques, cal acreditar amb documents que tinguen efectes davant de tercers que la quantitat amb la qual es compromet a finançar l'actuació està assegurada per qualsevol dels mitjans que es preveuen en dret privat, tant l'import com l'efectivitat en el moment en què aquesta resulte exigible.

  Compromís de finançament del 100 % de les actuacions sol·licitades. Els ajuntaments ho han d'acreditar amb certificat de l'acord municipal adoptat sobre aquest tema, en el qual es manifeste expressament que hi ha crèdit en el pressupost de la corporació municipal per al finançament en els termes que s'han indicat abans amb càrrec a la partida pressupostària corresponent, o bé mitjançant un informe de l'interventor de l'Ajuntament. En cas que no hi haja crèdit en el moment de la sol·licitud, el compromís farà referència a la dotació adequada i suficient de crèdit si l'òrgan competent concedeix l'ajuda. La resta d'entitats i persones físiques han d'acreditar aquesta circumstància per mitjà d'un certificat de tresoreria o un aval bancari.

  Certificació de domiciliació bancària segons el model de l'ANNEX IV, degudament segellat i signat per l'entitat bancària,

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_ES.pdf
  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_VA.pdf


  Documentació especifica per a presentar sol·licitud per a la modalitat

  a: Fonts d'informació i metodologia prevista; determinació i descripció d'estudis complementaris que es faran; anàlisi preliminar del territori i la història que té, i valoració de les zones conegudes amb potencial d'existència d'elements susceptibles de catalogació. Llista i pla d'elements susceptibles d'inventariar en fase preliminar.

  Currículum de les persones implicades en la redacció dels documents.

  Documentació especifica per a presentar sol·licitud per a la modalitat b:

  Projecte subscrit per un tècnic competent en la matèria, que ha de contindre un estudi sobre els valors etnològics i culturals de l'element que s'ha d'intervindre, descripció de l'actuació proposada i els efectes d'aquesta sobre els valors i el cost que té. En el projecte s'ha de justificar el respecte a les tècniques constructives pròpies de la pedra seca. El document, en funció de la naturalesa o la complexitat de l'actuació, haurà de preveure els següents aspectes o justificar-ne la no necessitat:
  - Dades de l'entitat promotora (denominació, NIF, domicili...).
  - Dades de l'actuació (nom del projecte, dades de la propietat, pressupost…).
  - Dades del personal tècnic (autor del projecte, director de la intervenció, dades de l'empresa constructora o responsable de l'execució....).
  - Dades rellevants del bé (nom de l'immoble, emplaçament, situació urbanisticopatrimonial...).
  - Descripció de l'estat actual.
  - Descripció de la proposta d'intervenció.
  - Memòria constructiva.
  - Documentació fotogràfica de l'element sobre el qual s'actuarà i de l'entorn.
  - Plànol de situació.
  - Plànols d'estat actual que n'assenyalen les patologies.
  - Plànols d'actuació.
  - Pressupost desglossat. Resum de pressupost total de la contracta, inclosa la partida corresponent a seguretat i salut.
  - Projecte d'actuació arqueològica o justificació de la no necessitat.

  En les intervencions hauran d'aplicar-se criteris adequats de restauració, de manera que es conserven al màxim els elements originals. S'ha d'utilitzar exclusivament la tècnica constructiva tradicional de pedra seca, i cal documentar tant l'estat previ com el procés de restauració i l'estat final.

  Memòria descriptiva en què es justifique l'aportació innovadora a la difusió, la promoció i el foment, mitjançant l'ús de sistemes basats en les noves tecnologies de la informació i la comunicació, la possible presentació d'una senyalística o d'una imatge pròpia del projecte i una proposta de difusió o de dinamització.

  Currículum de les persones implicades en la redacció i l'execució dels projectes d'intervenció.

  Document descriptiu de la incidència del projecte en la societat, i descripció dels resultats esperats amb la intervenció, la repercussió territorial dels resultats previstos, la repercussió en beneficiaris potencials i l'interés social i cultural del projecte o inventari.

  Qui tinga la representació legal en cada cas d'acord amb la normativa d'aplicació ha de subscriure les sol·licituds.

  Respecte a la cessió dels drets de propietat intel·lectual, cal tindre en compte la normativa sobre la matèria, especialment el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. A aquest efecte, els autors dels inventaris, els projectes i les memòries científiques de les actuacions subvencionades donen per cedits, amb caràcter no exclusiu, els drets de propietat intel·lectual de l'actuació subvencionada, amb caràcter indefinit i per a tots els països del món, amb la finalitat que la Generalitat Valenciana puga difondre-la per qualsevol mitjà.

  Els interessats podran presentar una sol·licitud per a cadascuna de les modalitats.

  D'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud no reuneix els requisits i documents que s'assenyalen en aquesta base, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de 10 dies n'esmene la falta, o perquè adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la petició, amb una resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes que es preveuen en l'article 21 d'aquesta llei.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA CATALOGACIÓ, RECUPERACIÓ, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DE L'ARQUITECTURA DE LA PEDRA EN SEC

  [ANNEX II] CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT LOCAL, FUNDACIÓ O ASSOCIACIÓ SIGNAT PEL SECRETARI/A O INTERVENTOR/A

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.