Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Denúncies davant de la Inspecció General de Serveis.

  Objecte del tràmit

  Les denúncies davant de la Inspecció General de Serveis s'han de referir a les irregularitats o infraccions de la legalitat vigent o a un incorrecte funcionament dels serveis, imputables a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, sempre que no tinguen el seu propi i natural procediment específic de reclamació o recurs.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que tinguen constància d'uns fets que posen de manifest presumptes irregularitats, infraccions de legalitat o un irregular funcionament dels serveis públics.

  Amb caràcter general, la identitat de qui formula una denúncia tindrà caràcter reservat. Així mateix, la persona denunciant no té la condició d'interessat (en els termes previstos en l'art. 4 de la Llei 39/2015 del PAC), ja que les actuacions que desenvolupa la Inspecció General de Serveis no constitueixen pròpiament un procediment administratiu.

  Requeriments

  Que la persona denunciant dispose d'elements o evidències que avalen raonablement la versemblança de les irregularitats o infraccions denunciades. No s'admetran les denúncies anònimes, encara que excepcionalment puguen ser objecte d'investigació.

  En tot cas, sempre quedarà garantida la confidencialitat de les dades personals de les parts denunciants.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert permanentment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presencialment:
  Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'Administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEISER_DENUNCIAS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19518

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La persona denunciant pot aportar la documentació que considere oportuna.

  Impresos associats

  DENÚNCIA DAVANT LA INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada presentada la denúncia, si no es refereix a fets concrets i identificables, sinó a imputacions genèriques i indeterminades de presumptes irregularitats, es realitzarà el corresponent requeriment d'esmena, i s'advertirà que, en cas de no ser atés, es procedirà a arxivar la denúncia, sense més tràmit.

  Si en la denúncia concorren elements clars del fet que la primera actuació inspectora ha de correspondre a la Sotssecretaria de la Conselleria, la Inspecció procedirà a remetre-la a la referida sotssecretaria i ho comunicarà a la persona denunciant.

  Les denúncies en matèria de sanitat, educació o serveis socials, de manera general, es canalitzaran per mitjà dels seus respectius òrgans de control i inspecció.

  En cas contrari, la Inspecció realitzarà les investigacions que siguen necessàries per a l'esclariment dels fets denunciats i elaborarà un informe amb les conclusions d'aquestes actuacions d'investigació i, si escau, recomanacions.

  L'informe inicial tindrà caràcter de provisional i es traslladarà a l'òrgan directiu del qual depenguen els serveis o unitats afectats perquè, en el termini de deu dies, puga formular al·legacions sobre el seu contingut.

  Transcorregut aquest termini, s'elaborarà l'informe definitiu que es remetrà a qui tinga la titularitat de la conselleria afectada.

  A la persona denunciant es donarà trasllat del resultat de l'actuació inspectora a través de l'oportuna comunicació en la qual se la informe, de manera extractada o resumida, de les principals conclusions i recomanacions recollides en l'informe definitiu elaborat.

  Igualment, un resum del resultat de l'actuació es publicarà en la web corporativa gvaoberta.gva.es

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEISER_DENUNCIAS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19518

  Inici
 • Informació complementària

  En cas de denúncies presentades per ciutadanes i ciutadans, els fets denunciats han de posar de manifest esdeveniments o circumstàncies de certa gravetat o rellevància, no s'ha de tractar d'una simple desatenció, tardança o anàloga deficiència en la prestació de serveis públics, ja que, quan concórrega aquest tipus d'incorreccions, l'específicament previst en la normativa és plantejar una queixa, conforme al Decret 41/2016, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, disposició que, en segona instància, també possibilita la intervenció correctora de la Inspecció General de Serveis.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LLEI 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. (DOGV núm 8419, de 8/11/2018)
  - DECRET 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la competència i les funcions d'inspecció general dels serveis de l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 7271, de 12.05.2014)
  - RESOLUCIÓ, de 12 de novembre de 2015, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'ordena la publicació i la màxima difusió del protocol pel qual s'estableixen criteris relatius a la iniciació i la tramitació de processos d'investigació duts a terme per la Inspecció General de Serveis (DOGV núm. 7660, de 18.11.2015)

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 22/2018, de 6 de novembre.

  DECRET 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la competència i les funcions d'inspecció general dels serveis de l'Administració de la Generalitat.

  RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'ordena la publicació i màxima difusió del protocol pel qual s'estableixen criteris relatius a la iniciació i tramitació de processos d'investigació desenvolupats per la Inspecció General de Serveis.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.