Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EMCORP 2020. Programes de subvencions d'iniciativa social destinats a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys, en col·laboració amb les corporacions locals

  Objecte del tràmit

  Concessió de subvencions destinades a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys per a la realització d'obres o serveis d'interés general en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les corporacions locals municipals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a aquestes que exercisquen competències en matèria d'ocupació.

  Requeriments

  No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Per a la selecció de les persones destinatàries, l'entitat beneficiària sol·licitarà l'oferta d'ocupació a l'espai LABORA corresponent i seleccionarà les persones que contractarà d'entre les que li remeta aquest.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Aquest òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressupostària d'acord amb els criteris següents:
  a) Es proposarà per a tots els sol·licitants un import de 17.000 euros, sense que en cap cas l'import assignat puga superar la quantia de l'ajuda sol·licitada.
  b) En el cas que la dotació no s'haja esgotat després de procedir segons el que disposa el paràgraf anterior, el sobrant es distribuirà fins a esgotar el crèdit disponible en proporció a l'atur registrat.
  c) Si la dotació resultara insuficient per a procedir segons el que estableix l'apartat a, es prioritzaran els municipis segons el nombre d'atur registrat més alt.
  A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es tindran en compte les estadístiques de desocupació registrada corresponents al mes anterior al de la data de la resolució de convocatòria.
  La resolució de possibles empats s'efectuarà en funció de la pitjor evolució de l'atur registrat en cada municipi. A aquest efecte, la comparativa es remuntarà als mesos precedents a l'indicat en l'apartat anterior que resulte necessari fins a desfer l'empat.

  Amb la prèvia justificació de l'inici del projecte, podrà anticipar-se el pagament de fins al 30 % de la subvenció concedida o un altre percentatge superior que puga establir la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2020.

  El pagament de la subvenció, tant l'anticipat com el derivat de la comprovació del compte justificatiu, requerirà que el beneficiari complisca els requisits següents:
  a) Es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i no siga deutor per resolució de procedència de reintegrament.
  b) Es trobe al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes.
  A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, el beneficiari ha d'aportar una declaració responsable relativa a l'article 34.5 de la Llei general de subvencions, i l'òrgan gestor obtindrà de la Sindicatura de Comptes el certificat sobre el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV. núm 8725 de 24 de gener de 2020)

  El termini de presentació de sol·licitutds es des de el 27 de gener fins al 14 de febrer de 2020 tots dos inclosos

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'ha de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" d'aquesta guia.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19522

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent, segons els models normalitzats:
  a) Formulari annex a la sol·licitud.
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. En el cas que no haja variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per l'entitat sol·licitant, se n'ha d'identificar la versió corresponent.
  c) Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant del fet que aquesta no incorre en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 13.2 I 3 DE LA LGS, AIXÍ COM NO SER DEUTOR PER RESOLUCIÓ DE PROCEDÈNCIA DE REINTEGRAMENT

  ANNEX A LA SOL·LICITUD. OCUPACIÓ PÚBLICA PROGRAMA INICIATIVA SOCIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos:

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
  3. La instrucció correspondrà a les direccions territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.
  4. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.
  5. L'òrgan col·legiat a què fa referència l'article 8 de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, emetrà un informe en el qual determinarà, seguint el procediment de distribució de la dotació previst en el resolc onzé de la resolució de convocatòria, l'import de l'ajuda que individualment s'ha assignat a cada entitat en funció de la dotació pressupostària prevista.
  6. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.
  7. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon per delegació a la persona titular de la Direcció General d'Ocupació i Formació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos computat en els termes ja esmentats, davant del jutjat contenciós administratiu de la província corresponent, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19522

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  De manera telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat "EMCORP 2020. Programes de subvencions d'iniciativa social destinats a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys, en col·laboració amb les corporacions locals". En la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://labora.gva.es/va/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio), estarà disponible la informació sobre la present convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat. No s'admetran les sol·licituds que no es presenten utilitzant el procediment GUC que es descriu ací.

  Inici
 • Informació complementària

  DESTINATARIS I BENEFICIARIS FINALS DE L'ACCIÓ: poden ser beneficiàries les corporacions locals municipals de la Comunitat Valenciana o les entitats dependents o vinculades a aquestes que exercisquen competències en matèria d'ocupació.

  IMPACTE PREVIST: 500 beneficiaris/àries
  QUANTIA / PRESSUPOST: 14.000.000 euros

  Criteris de valoració

  Aquest òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressupostària d'acord amb els criteris següents:
  a) Es proposarà per a tots els sol·licitants un import de 17.000 euros, sense que en cap cas l'import assignat puga superar la quantia de l'ajuda sol·licitada.
  b) En el cas que la dotació no s'haja esgotat després de procedir segons el que disposa el paràgraf anterior, el sobrant es distribuirà fins a esgotar el crèdit disponible en proporció a l'atur registrat.
  c) Si la dotació resultara insuficient per a procedir segons el que estableix l'apartat a, es prioritzaran els municipis segons el nombre d'atur registrat més alt.
  2. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es tindran en compte les estadístiques de desocupació registrada corresponents al mes anterior al de la data de la resolució de convocatòria.
  3. La resolució de possibles empats s'efectuarà en funció de la pitjor evolució de l'atur registrat en cada municipi. A aquest efecte, la comparativa es remuntarà als mesos precedents a l'indicat en l'apartat anterior que resulte necessari fins a desfer l'empat.

  Obligacions

  A més de les establides en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions dels beneficiaris:
  a) Facilitar totes les dades i la informació relacionades amb la subvenció concedida que els siguen requerits pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  b) Utilitzar el sistema de registre i emmagatzematge de dades que puga habilitar el Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
  d) Adoptar les mesures necessàries per a donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament del programa.
  e) Mantindre un registre comptable de la despesa en un sistema de comptabilitat separada o amb un codi comptable adequat i identificat, a l'efecte del control financer.
  f) Complir les instruccions que el Servei Valencià d'Ocupació i Formació puga dictar en relació amb l'execució de les obres o els serveis d'interés general o social.
  g) Conservar tota la documentació associada a la selecció final de les persones treballadores.

  Sancions

  Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

  Enllaços

  Vegeu l'aportació de documentació a un expedient obert de LABORA

  Vegeu les instruccions per a la tramitació telemàtica.

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat d'ajudes i foment d'ocupació de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.es).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana. (DOGV d'11/7/2016).
  - Ordre 10/2017, de 8 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa
  d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana (DOGV de 10/5/2017).
  - RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les
  subvenciones destinades a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA).
  - Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020,
  les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades de trenta anys, com a mínim, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana
  - RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

  Llista de normativa

  Vegeu l'ORDRE 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Vegeu l'Ordre 10/2017, de 8 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  VEGEU Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades de trenta anys, com a mínim, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana

  VEGEU RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvenciones destinades a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA).

  VEGEU RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.