• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EMPA01 2018- Programa de subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és la concessió de subvencions destinades a compensar els costos laborals derivats de la continuïtat dels agents d'ocupació i desenvolupament local en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions:
  Les corporacions locals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a aquestes a les quals el SERVEF haja concedit en l'exercici 2017 una subvenció per la contractació inicial o pròrroga del contracte de l'agent d'ocupació i desenvolupament local per a la continuïtat del qual se sol·licita una nova subvenció.

  Requeriments

  No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de la subvenció ascendirà al 50 % dels costos laborals de l'agent d'ocupació i desenvolupament local, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social. En tot cas, quedaran excloses de la subvenció les despeses de dietes i els desplaçaments i les indemnitzacions per raó de servei.

  La quantia de la subvenció no podrà superar els 14.700 euros per a un període de 12 mesos. Aquest import operarà com a límit per a contractacions a jornada completa; en el cas de contractes a temps parcial, l'import esmentat es reduirà de manera proporcional.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'1 mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOCV n. 8328 de 29/6/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'ha de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" d'aquesta guia.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19526

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Certificació de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat sol·licitant de l'aprovació del projecte per al qual se sol·licita la subvenció.
  b) Certificat del secretari o interventor de la corporació local o l'òrgan corresponent de les entitats depenents o vinculades a aquesta, en què conste que l'entitat disposa d'assignació pressupostària per a fer-se càrrec de les partides no subvencionades pel SERVEF.
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat.
  En el cas que no haja variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant del SERVEF per l'entitat sol·licitant, s'ha d'identificar la versió corresponent.
  d) Certificació del secretari o interventor de l'entitat o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta relativa al fet de no haver percebut altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que puguen concórrer amb les subvencions establides en aquesta convocatòria.
  e) Declaració responsable del representant legal de l'entitat beneficiària del fet que aquesta no incorre en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions, segons el model normalitzat.
  f) Memòria-projecte en model normalitzat en què s'han de recollir els objectius que es pretenen aconseguir per al període pel qual se sol·licita l'ajuda, i s'especifiquen les accions o els projectes que desenvoluparà l'agent d'ocupació i desenvolupament local.
  g) Informe sobre l'activitat desenvolupada pels agents d'ocupació i desenvolupament local durant el període subvencionat precedent, en què s'han d'especificar i quantificar els objectius aconseguits respecte dels declarats en la memòria.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  CERTIFICAT DEL SECRETARI/INTERVENTOR ON CONSTE LA DISPOSICIÓ DE FINANÇAMENT

  SUBVENCIÓ PER A FINANÇAR EL MANTENIMENT DELS AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AEDL)

  CERTIFICAT DEL SECRETARI-A / INTERVENTOR-A DE L'ENTITAT SOBRE AJUDES PÚBLIQUES SOL.LICITADES O OBTINGUDES PER A ESTE PROJECTE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat la sol·licitud i la resta de documentació exigida per la convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).
  - Les resolucions que es dicten a l'empara de la convocatòria esgotaran la via administrativa, i contra aquestes es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, computat en els termes ja esmentats, sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19526

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Inici
 • Informació complementària

  - DESTINATARIS I BENEFICIARIS FINALS DE L'ACCIÓ: les corporacions locals de la Comunitat Valenciana i les entitats vinculades o dependents d'aquestes / els agents d'ocupació i desenvolupament local subvencionats l'exercici 2017.

  - IMPACTE PREVIST: NOMBRE DE BENEFICIARIS PREVISTOS: 289

  - QUANTIA / PRESSUPOST: PRESSUPOST TOTAL DE L'ACCIÓ: 4.100.000 EUROS

  Obligacions

  a) Facilitar totes les dades i la informació relacionades amb la subvenció concedida que els requerisca el SERVEF.
  b) Utilitzar el sistema de registre i emmagatzematge de dades que puga habilitar el SERVEF.
  c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
  d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, i han de ser originals o còpies certificades conforme amb aquests.
  e) Donar publicitat a l'origen dels fons.
  f) En el cas d'entitats privades, complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica i en l'article 19 de l'ordre de bases que regula aquests programes d'ajudes.

  Enllaços

  Vegeu l'aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF.

  Vegeu els requisits per a la presentació telemàtica.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 5/2015, de 5 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 5/2015, de 5 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Llista de normativa

  Vegeu l'ORDRE 5/2015, de 5 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana.

  RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 5/2015, de 5 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.