Detall de Procediments

Justificació de les subvencions nominatives a entitats locals per al finançament de recursos per a persones amb diversitat funcional durant l'exercici 2020
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de les subvencions nominatives a entitats locals per al finançament de recursos per a persones amb diversitat funcional durant l'exercici 2020

  Objecte del tràmit

  Aportació de la documentació per a la justificació de les subvencions nominatives a les entitats locals per al finançament de recursos per a l'atenció de persones amb diversitat funcional, durant l'exercici 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats locals que hagen sigut beneficiàries de l'ANNEX VI, ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, i de l'ANNEX XI, PROGRAMES D'ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, de les subvencions nominatives per al finançament de recursos per a persones amb diversitat funcional en l'exercici 2020.

  Requeriments

  -No estar incurs en cap causa de prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, d'acord amb l'establit en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagen exigit.
  - Acreditar el fet d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'art. 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana. Aquest requisit s'entendrà complit si l'entitat local figura en la certificació que publica mensualment en la seua pàgina web la Sindicatura de Comptes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini màxim de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) CENTRES D'ATENCION SOCIAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL.
  La quantitat anticipada, i a l'efecte de la tramitació del següent termini de la subvenció, s'ha de justificar mitjançant un certificat subscrit per l'interventor local en la qual consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció, d'acord amb l'annex I. Aquestes quantitats han de trobar-se, almenys, en situació d'obligacions reconegudes i així ha de fer-se constar en la certificació.
  Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, el beneficiari ha de justificar la totalitat de l'import anual de la subvenció mitjançant un certificat subscrit per l'interventor local en el qual consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció, amb el detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials d'acord amb l'annex II.
  Així mateix, s'ha de presentar, juntament amb la justificació de la totalitat de l'import anual, una llista de beneficiaris del centre, segons l'annex III.

  B) PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  La quantitat anticipada, i a l'efecte de la tramitació del següent termini de la subvenció, s'ha de justificar mitjançant un certificat subscrit per l'interventor local en la qual consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció, d'acord amb l'annex I. Aquestes quantitats han de trobar-se, almenys, en situació d'obligacions reconegudes i així ha de fer-se constar en la certificació.
  Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, el beneficiari ha de justificar la totalitat de l'import anual de la subvenció mitjançant un certificat subscrit per l'interventor local en el qual consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció, amb el detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials d'acord amb l'annex II.
  Així mateix, s'ha de presentar, juntament amb la justificació de la totalitat de l'import anual, una llista de beneficiaris del centre, segons l'annex VI.

  Impresos associats

  [ANNEX I] CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE PAGAMENT. ATENCIÓ PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  [ANNEX II] CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE GASTOS. ATENCIÓ PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  [ANNEX III] RELACIÓ DE BENEFICIARIS DE CENTRES D'ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  [ANNEX IV] RELACIÓ DE BENEFICIARIS DE PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS DIRIGITS A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19534

  Tramitació

  NOTA: En l'Assistent de tramitació és important que en completar el formulari en l'apartat DADES DE L'EXPEDIENT NÚMERO, en desplegar entre els valors que ens ofereix el sistema, seleccionem el relatiu a RNDF/2020/----/----, que es correspon amb l'ANNEX VI - ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL i ANNEX XI - PROGRAMES D'ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  Informació adicional

  Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=dgm_apd_sugus&version=1&idioma=es&login=c&idprocguc=19534&idcatguc=pr

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  L'entitat local beneficiària de la subvenció serà responsable del compliment de la normativa vigent, en relació amb el funcionament del centre/servei i l'atenció dels usuaris, així com amb les obligacions que conté l'apartat C "OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL BENEFICIARI" i altres especificacions que recullen els ANNEXOS VI, ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, i l'ANNEX XI, PROGRAMES D'ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, de la mateixa RESOLUCIÓ NOMINATIVA.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.