Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Promoció del talent: agents d'innovació, incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses i doctorands empresarials.

  Objecte del tràmit

  Incentivar la contractació de personal en entitats per a facilitar la transferència del coneixement científic i tecnològic a les empreses, així com la integració de personal qualificat en aquestes per a la realització d'activitats d'I+D+i i l'elaboració de tesis doctorals vinculades a projectes empresarials i que siguen executats per personal de les empreses.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Línia 1. Agents d'innovació
  - Universitats públiques i privades integrades en la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID).
  - Centres tecnològics inscrits en el registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 18 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals centres.
  - Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Ley14/2011, d'1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
  - Instituts d'investigació sanitària acreditats conforme al que s'estableix en el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer, sobre acreditació d'Instituts d'Investigació Sanitària i normes complementàries.
  - Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014 de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana que desenvolupen activitat investigadora.
  - Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes.
  - Altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'I+D i generen coneixement científic o tecnològic.
  Línia 2. INCORPORACIÓ (Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses)
  - Empreses enquadrades en les seccions C, D, E, F divisions 10 a 43 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).
  - Empreses de serveis intensius en coneixement, el codi del qual de CNAE 2009 (NAIX Rev 2) estiga inclòs en la classificació de l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea (Eurostat) accessible en: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS)
  Línia 3. INNODOCTO (Doctorands empresarials)
  - Empreses industrials o de serveis incloses en qualsevol epígraf de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), sempre que la tesi doctoral estiga vinculada a un projecte d'I+D+i desenvolupat per l'empresa.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Línia 1. Agents d'innovació
  L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos considerats com a subvencionables.

  Línia 2. INCORPORACIÓ (Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses) L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50% dels costos considerats com a subvencionables.

  Línia 3. INNODOCTO (Doctorands empresarials)
  L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50% dels costos considerats com a subvencionables.

  L'AVI procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles al beneficiari.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14.00 hores de l'últim dia de termini de presentació. (DOGV núm. 9348, de 26/05/2022)

  Data d'Inici 27/05/2022 Data Finalització: 16/06/2022

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar la documentació ressenyada en la Resolució de convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022-2023-2024 i generada a través de tramitació telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La tramitació del procediment serà electrònica i s'haurà d'ajustar al que s'estableix en l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu) i al resolc quart de la Resolució de convocatòria de les citades ajudes per a 2022-2023-2024.
  1) Punxant en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic d'aportació documental que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, li permetrà al seu torn annexar la documentació que desitge aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'Àrea Personal del sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat
  > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal).
  2) Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest.
  Pot descarregar la documentació i el manual d'instruccions per a la Sol·licitud d'Ajuda en el portal www.innoavi.es

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_AVI&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19538

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris d'avaluació estan establits en l'article 29 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació i desenvolupats en l'apartat corresponent a criteris d'avaluació de sol·licituds de cadascun dels annexos de la Resolució de convocatòria de les citades ajudes per a 2022-2023-2024.

  Obligacions

  Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 5 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de les quals regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 20 de maig de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per la qual es modifica la seua Resolució de 7 d'abril de 2022 per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024. (DOGV núm. 9348, de 26/05/2022).
  - Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2022 del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per la qual es modifica la seua Resolució de 7 d'abril de 2022 per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024, corresponents al programa de Promoció del talent: agents d'innovació, incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses i doctorands empresarials. BDNS
  - Extracte de la Resolució de 7 d'abril de 2022, del Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024, corresponents al programa de Promoció del talent: agents d'innovació, incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses i doctorands empresarials. (DOGV núm. 9318, de 12/04/2022)
  - Resolució de 7 d'abril de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024. BDNS
  - DECRET 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu.
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  - Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell de 24 de juny de 2021 pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives en el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, així com les normes financeres per a aquests Fons i per al Fons d'Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l'Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats.
  - Reglament (UE) 2021/1058 del Parlament Europeu i del Consell de 24 de juny de 2021 relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió.
  - Qualsevol altra derivada de la normativa estatal i de la Unió Europea que siga directament d'aplicació.

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 20 de maig de 2022.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.