• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Promoció del talent: agents d'innovació, incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses, i doctorands empresarials.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Promoció del talent: agents d'innovació, incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses, i doctorands empresarials.

  Objecte del tràmit

  Incentivar la contractació de personal en entitats per a facilitar la transferència del coneixement científic i tecnològic a les empreses, així com la integració de personal qualificat en aquestes per a la realització d'activitats d'I+D+i i l'elaboració de tesis doctorals vinculades a projectes empresarials i que siguen executats per personal de les empreses.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Línia 1. agents d'innovació
  - Universitats públiques i privades integrades en la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID).
  - Centres tecnològics inscrits en el Registre de Centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 18 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres.
  - Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
  - Instituts d'investigació sanitària acreditats conforme a l'establit en el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer, sobre acreditació d'instituts d'investigació sanitària i les normes complementàries.
  - Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana, que desenvolupen activitat investigadora.
  - Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes.
  - Altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'I+D i generen coneixement científic o tecnològic.

  Línia 2. INCORPORACIÓ (incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses)
  - Empreses enquadrades en les seccions C, D, E i F, divisions 10 a 43 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).
  -Empreses de serveis intensius en coneixement, el codi de CNAE de les quals 2009 (NACE Rev 2) estiga inclòs en la classificació de l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea (Eurostat) accessible en:
  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS)

  Línia 3 INNODOCTO (doctorands empresarials)
  - Empreses industrials de serveis incloses en qualsevol epígraf de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de 21 dies naturals, i iniciarà el còmput l'endemà de la publicació, en extracte, d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia de termini de presentació. (DOGV núm. 8491 de 21.02.2019)

  Data d'Inici 22/02/2019 Data de Finalització: 14/03/2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari de sol·licitud d'ajuda en format PDF generat a través de l'enllaç https://aplics.innoavi.es/solicita, una vegada s'haja introduït la informació sol·licitada i annexat la documentació administrativa i tècnica requerida en la convocatòria d'ajudes corresponent.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.