• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'accions d'educació per a la ciutadania global dirigides a la sensibilització sobre activistes de drets humans en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'accions d'educació per a la ciutadania global dirigides a la sensibilització sobre activistes de drets humans en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva i amb càrrec al pressupost de la Generalitat Valenciana de l'exercici 2019, per al finançament de despeses corrents d'accions d'educació per a la ciutadania global i sensibilització en matèria de promoció i defensa dels drets humans mitjançant la participació de defensors i defensores de drets humans en el seu país d'origen, que s'executaran en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Les actuacions a subvencionar en la present convocatòria consistiran en accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, que s'han de concretar en projectes que tinguen com a finalitat contribuir a sensibilitzar, visibilitzar i denunciar, davant de la ciutadania valenciana, la situació d'amenaça que pateixen les organitzacions que treballen en defensa dels drets humans i les persones que les integren, així com les seues reivindicacions en la matèria, mitjançant la realització d'activitats en municipis de la Comunitat Valenciana, promocionant la pau i els drets humans a través de la presentació d'experiències i relats en primera persona de defensors i defensores de Drets Humans.

  D'acord amb l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans (OACNUDH), a l'efecte de la present convocatòria s'entenen per defensors i defensores de drets humans les persones vinculades a organitzacions o moviments socials que treballen en la defensa dels drets polítics, civils, econòmics, socials, culturals i ambientals, contribuint a l'eliminació efectiva de totes les violacions de drets humans i al foment del gaudi efectiu d'aquests, ja siguen de caràcter individual o col·lectiu.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions, les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (d'ara en avant ONGD), individualment, o en agrupació amb una altra o altres ONGDs que complisquen els requisits.

  Requeriments

  REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

  a) Els exigits en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  b) Acreditar que disposen de capacitat financera i de gestió per a realitzar el projecte subvencionable.
  c) Estar inscrites en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, mitjançant una resolució de l'òrgan competent, abans de l'1 de gener de 2018.
  d) Tindre seu, domicili social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, inscrita en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
  e) Acreditar experiència en la realització, individualment o en agrupació amb altres ONGD, d'almenys quatre projectes executats d'educació per a la ciutadania global a Espanya, finançats per administracions públiques o per entitats privades, que financen projectes d'educació per a la ciutadania global. En el cas que s'aporten com a experiència projectes finançats només per entitats privades, el finançament de cada projecte per part d'aquest tipus d'entitats ha de ser
  de, com a mínim, 3.000 euros. Se n'exclouen els projectes finançats només amb els fons propis de l'entitat sol·licitant.

  Quan una sol·licitud es presente per una agrupació d'ONGD, totes les ONGD que la integren tindran la consideració d'entitats beneficiàries, i hauran de complir els requisits exigits per aquesta convocatòria, excepte el requisit de l'experiència mínima que serà el corresponent a la suma d'experiència de tota l'agrupació.

  No podran ser beneficiàries de subvencions, les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


  REQUISITS DELS PROJECTES I PROGRAMES

  Els projectes i programes que es presenten a aquesta convocatòria han de complir els requisits següents:

  a) Adaptar-se als eixos, les estratègies i els objectius prioritaris establits en el Pla Director vigent de la Cooperació Valenciana.
  b) Adaptar-se a la consecució d'algun/s dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), per a la qual cosa han d'identificar clarament les metes dels ODS que persegueixen.
  c) Els projectes i programes han d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en l'article 17 de l'Ordre 3/2017.
  d) Els projectes han de preveure la participació directa a la Comunitat Valenciana de defensors o defensores de drets humans en el seu país d'origen.

  Cada entitat podrà ser beneficiària de subvenció d'un màxim d'un projecte, de manera individual, o en agrupació amb una altra o unes altres, ja siga com a entitat líder o com a entitat agrupada; sempre que el contingut d'aquests siga substancialment diferent. En cas que una entitat presentara, o participara com a entitat agrupada, en un nombre de projectes superior als previstos como a màxims en aquest apartat, i li corresponguera ser beneficiària de subvencions per aquests, s'exclourà el projecte o els projectes que excedisquen el nombre màxim, d'acord amb el criteri cronològic de presentació de sol·licituds. en cada sol·licitud presentada, només hi pot haver un projecte o programa.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA DE L'AJUDA

  Els projectes i programes podran rebre de la Generalitat subvencions fins a un màxim del 80 per 100 del cost total del projecte o programa, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permeten.

  L'import màxim de la subvenció per projecte serà de 25.000 euros, i el període màxim d'execució de les actuacions serà de 6 mesos.

  PROCEDIMENT DE COBRAMENT

  Una vegada rebut el document d'acceptació de la subvenció concedida, es podrà tramitar l'entrega del 100 per 100 de l'import de la subvenció concedida, mitjançant una transferència bancària en el compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8524, de 08.04.2019)

  L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.

  DATA INICI: 09/04/2019
  DATA FI: 08/05/2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la següent documentació preceptiva:
  1. Annex de sol·licitud específica de subvencions, en el qual ha de constar la informació relativa a les dades d'identificació de l'entitat sol·licitant, les dades relatives a l'actuació, el resum de dades econòmiques i l'aportació documental.
  2. Annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, que reflectisca les partides pressupostàries de despeses que podrà comprendre el projecte i que s'ha de presentar desglossat, resumit i per activitats. No es podran presentar despeses subvencionables que no tinguen cabuda en les partides pressupostàries previstes en aquesta memòria econòmica.
  3. Annexos a la memòria econòmica, en què s'han d'indicar, si escau, les aportacions en espècie, factures proforma, lels pressupostos professionals o els peritatges sobre els costos. Així mateix, juntament amb aquest document, s'ha d'aportar acreditació documental dels punts següents:
  a) El cofinançament del projecte, que inclou:
  - Les aportacions en espècie, per la qual cosa s'ha d'adjuntar la declaració responsable de la persona física o jurídica que aporte els locals juntament amb les valoracions cadastrals o qualsevol altre document que corrobore la quantia de l'aportació valoritzada. I, per a acreditar el valor del treball del personal voluntari s'ha de presentar un acord entre els dos en què s'ha de descriure el treball prestat, quantificar l'aportació, indicar el nombre d'hores de treball, el preu unitari, les dates, el lloc de les actuacions i la valorització total.
  - L'aportació financera dels projectes i programes, per la qual copsa s'ha d'adjuntar, si escau:
  · Declaració responsable de l'entitat acreditativa dels fons aportats.
  · Certificacions acreditatives dels fons aportats procedents d'ajudes i subvencions.
  · Certificacions acreditatives d'altres aportacions financeres procedents d'entitats públiques o privades.
  b) Factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos per unitat dels recursos que cal emprar, o altres documents probatoris, quan es tracte de despeses superiors a 2.500 euros, encara que siguen diferents conceptes de despesa, d'un mateix proveïdor, però de naturalesa homogènia. Els documents esmenats han de preveure detalladament els treballs que es realitzaran, el nombre d'hores emprades, l'import dels treballs, la qualificació professional del personal i la data i el segell o signatura de l'empresa o professional que emet les factures.
  c) L'òrgan gestor podrà sol·licitar, quan ho considere necessari, factures proforma o pressupostos addicionals, o altres documents, que avalen els imports reflectits en el pressupost, a l'efecte que avalen la seua adequació a la despesa.
  4. Annex de personal, en el qual s'ha d'indicar el personal del qual disposarà l'entitat sol·licitant, i si escau, les entitats en agrupació, vinculat a l'execució del projecte.
  5. Annex de relació de projectes, en el qual s'han d'indicar tots els projectes aportats com a experiència de l'entitat sol·licitant, i si escau, de les entitats en agrupació.
  6. Memòria de l'entitat sol·licitant, i si escau també de les entitats que formen l'agrupació, que faça constar que reuneix les condicions de solvència i capacitat de gestió per a realitzar l'actuació objecte de la subvenció. Per a això, es podrà incloure, si escau, documentació acreditativa de:
  a) Les actuacions realitzades durant l'últim any natural anterior a la convocatòria. En el cas que encara no siga exigible legalment la presentació de la memòria de l'últim exercici, s'ha de presentar la de l'exercici anterior.
  b) Estat comptable i ingressos corresponents a l'exercici anterior a la convocatòria, incloent-hi el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica de l'any anterior, o bé les últimes auditades, tot això subscrit per la persona autoritzada segons els estatuts.
  c) Les fonts de finançament.
  7. Organigrama i delegacions a la Comunitat Valenciana de l'entitat sol·licitant, i si escau, les entitats que formen l'agrupació, en que ha de constar la composició dels òrgans de govern, administració i direcció de l'entitat, de la seu central i de la delegació a la Comunitat Valenciana; així com la relació dels càrrecs que integren aquests òrgans i el règim de dedicació a les funcions de govern, administració i direcció de cada un dels seus càrrecs de la seu central i de la delegació a la Comunitat Valenciana.
  8. Certificacions expedides per una administració pública, organisme oficial o entitat privada finançadora, que acredite fefaentment l'execució dels projectes aportats com a experiència, per les entitats sol·licitants (i, si escau, les entitats en agrupació), i en què conste: denominació del projecte o programa, lloc d'actuació, durada, data d'inici i de finalització i import de la subvenció concedida. No serà necessari presentar aquestes certificacions dels projectes subvencionats per la Generalitat Valenciana, indicats en l'Annex de projectes, gestionats per l'òrgan directiu competent en matèria de cooperació al desenvolupament.
  9. Projecte detallat en el qual s'ha de concretar l'activitat objecte de subvenció, que constarà dels següents documents:
  a) Projecte tècnic descriptiu, que ha de contindre, almenys, informació detallada sobre el context d'intervenció, el diagnòstic i la justificació de l'actuació, la descripció de la població beneficiària, els objectius i resultats esperats, les activitats que es realitzaran i el calendari d'aquestes, un estudi de la viabilitat de l'actuació, i la metodologia i els instruments de seguiment i avaluació.
  b) Matriu de planificació del projecte, d'acord amb l'enfocament del Marc Lògic. En la tramitació telemàtica de la sol·licitud, i en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació hi ha un model per a elaborar aquesta matriu.
  10. Carta aval de l'entitat d'origen que propose el defensor o la defensora de Drets Humans ique preveja, com a mínim, els continguts següents:
  a) Nom de l'organització.
  b) Nom del defensor o defensora que presenten i avalen.
  c) Càrrec i responsabilitat del defensor o defensora en l'organització.
  d) Lloc i data.
  e) Signatura de la persona responsable de l'organització.
  f) Segell de l'entitat.
  11. Programa d'incidència política del defensor o la defensora a la Comunitat Valenciana.
  12. En el cas que presente la sol·licitud una agrupació d'entitats, ha de presentar un acord subscrit entre les entitats que la componen, en què conste, com a mínim, l'entitat responsable jurídicament davant de la Generalitat Valenciana, que serà l'entitat líder i tindrà la representació de l'agrupació, la identificació del representant legal, així com la voluntat de les parts de concórrer conjuntament a la convocatòria, el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i les obligacions de cada agent participant, l'import de subvenció aplicable per cada un, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, i s'ha d'esmentar, expressament, que cada una de les entitats assumeix la responsabilitat directa i solidària per la totalitat del projecte. Igualment hi ha de constar, expressament, el compromís de totes les entitats participants, de mantindre la unió temporal fins al termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquest document ha d'estar signat digitalment per totes les entitats que formen l'agrupació. En la tramitació telemàtica de la sol·licitud, i en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació hi ha un model per a aportar aquest acord.
  13. En el cas que en el formulari de sol·licitud es desautoritze la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, perquè aquesta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions davant de la Seguretat Social i tributàries davant de l'Estat i la Generalitat, s'hauran d'aportar els certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies. En el cas dels certificats acreditatius del fet d'estar al corrent d'obligacions tributàries, han d'incloure l'acreditació d'aquesta circumstància referida a l'efecte de l'obtenció d'ajudes i subvencions. En aquest cas, s'han de presentar els certificats de totes les entitats agrupades.
  14. La inscripció de les entitats sol·licitants, i si escau, de les entitats agrupades, així com la seu, el domicili social o la delegació permanent a la Comunitat Valenciana, i l'acreditació de la representació de l'entitat sol·licitant en cas que siga necessari, es comprovaran d'ofici amb les dades del Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. La modificació o actualització d'aquestes dades ha de ser comunicada d'acord amb l'article 9 del Decret 39/2009, de 6 març, del Consell, pel qual es regula el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
  15. Les entitats sol·licitants poden estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o si escau, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats 7 i 8 del resolc huité, d'aquesta convocatòria, si ja els han presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades l'any 2016, 2017 i 2018 per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud i indiquen els documents i el número d'expedient en el qual van ser presentats.
  16. Les entitats sol·licitants podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o si escau, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats 6 del resolc huité d'aquesta convocatòria, si en el termini de presentació de sol·licituds estan publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud i indiquen els documents i l'URL de publicació.
  17. Els annexos esmentats en els apartats 1 a 5 del resolc huité d'aquesta convocatòria estan a la disposició de les entitats sol·licitants en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, en el procediment de sol·licitud de la subvenció, i en la web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en els URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.transparencia.gva.es.
  18. Si no s'aporta la documentació prevista en els apartats 2 i 9 (Annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, i projecte detallat en el qual s'ha de concretar l'activitat objecte de subvenció), en el termini de presentació de la sol·licitud inicial, es determinarà l'exclusió de la convocatòria, sense que siga possible aportar-la en un tràmit posterior.

  DOCUMENTACIÓ VALORATIVA

  1. L'entitat sol·licitant podrà adjuntar a la sol·licitud, la documentació valorativa següent :
  a) Resolució d'inscripció del Pla d'Igualtat de l'entitat sol·licitant (o d'alguna de les entitats agrupades) en el Registre de Convenis i Acords Col·lectius de Treball (REGCON), o resolució de visat del Pla d'Igualtat emesa pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competència en matèria de dona o organisme equivalent en una altra Comunitat Autònoma.
  b) Estratègia de Gènere i Desenvolupament de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats agrupades.
  c) Pla de Voluntariat de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats agrupades.
  d) Estratègia d'Educació per al Desenvolupament de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats en agrupació.
  e) Acords de col·laboració o instruments de coordinació amb altres institucions competents i altres entitats o grups que treballen en l'àrea d'intervenció.
  f) Currículum de les persones vinculades al projecte, indicades en l'annex de personal, que ha de contindre, almenys, informació suficient sobre la identificació personal, l'experiència professional en educació per al desenvolupament o cooperació al desenvolupament i sobre la formació acadèmica general i específica en matèria de cooperació al desenvolupament o educació per al desenvolupament.
  g) Compromisos de participació que acrediten la voluntat de treballar conjuntament en l'execució del projecte i en què es reflectisquen les actuacions i els termes de col·laboració de cada part.
  2. Les entitats sol·licitants poden estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o si escau, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats b), c) i d) del resolc nové de la convocatòria, si ja s'han presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades en els anys 2016 i 2017 per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud hi indiquen els documents i el número d'expedient amb què es van presentar.
  3. Les entitats sol·licitants podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o si escau, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats b), c) i d) d'aquest resolc nové si, en el termini de presentació de sol·licituds, estan publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud i hi indiquen els documents i l'URLl de publicació.

  Impresos associats

  [ANNEX I] PRESSUPOST DETALLAT

  [ANNEX II] ANNEXOS A LA MEMÒRIA ECONÒMICA DE PROJECTES D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL O SENSIBILITZACIÓ

  [ANNEX III] PERSONAL VINCULAT AL PROJECTE D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL - SENSIBILITZACIÓ

  [ANNEX IV] RELACIÓ DE PROJECTES D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL O SENSIBILITZACIÓ REALITZATS

  [ANNEX V] SOL.LICITUT ESPECÍFICA DE SUBVENCIONS A PROJECTES D' EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL EN MATÈRIA DE DEFENSA DELS DRETS HUMANS

  ACORD DE L'AGRUPACIÓ

  MATRIU DE PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

  [ANNEX V] SOL·LICITUT ESPECÍFICA DE SUBVENCIONS A ACCIONS D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL DIRIGIDES A LA SENSIBILITZACIÓ SOBRE ACTIVISTES DE DRETS HUMANS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista de les entitats sol·licitants que hagen d'esmenar la sol·licitud o adjuntar-hi els documents preceptius no aportats o aportats incorrectament, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en els URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.transparencia.gva.es, amb la indicació que, si en el termini de 10 dies, no s'aporten correctament, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució per la qual es declararà el seu motiu d'exclusió.

  2. La proposta de resolució es publicarà en el tauler d'anuncis de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i en la seua pàgina web, en els URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.transparencia.gva.es, a l'efecte que les entitats interessades hi puguen presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació.

  3. La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en els URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.transparencia.gva.es. En la publicació s'ha de fer constar, almenys, la relació de sol·licitants segons la baremació, la quantitat subvencionada, desglossada, si escau, per capítol pressupostari, i el títol del projecte amb la puntuació obtinguda.

  4. Així mateix, en la resolució es fixaran el termini i els requisits d'acceptació de la subvenció i, si escau, de la reformulació dels projectes. En defecte d'això s'estableix un termini de deu dies hàbils des de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En cas que l'acceptació o la reformulació no es produïsca en el termini previst o no es tinguen en compte els requisits dels articles 40 i 41 de l'ordre de bases reguladores, així com si es produïra la renúncia a la subvenció per part de l'entitat beneficiària, la sol·licitud s'exclourà de la convocatòria, i es reunirà de nou la Comissió de Valoració d'acord amb el que estableix l'article 37 de l'Ordre 3/2017.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19545

  Tramitació

  Les entitats sol·licitants, com que són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, han de presentar les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa han d'accedir al cercador de tràmits i serveis en l'URL http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios.
  També s'hi podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en els URLl http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.transparencia.gva.es.
  La presentació de la sol·licitud d'una manera diferent a la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l'exclusió de la convocatòria.
  Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la Seu de la Generalitat, dels tipus següents:
  a) Certificat digital de persona jurídica o similar, que identifique convenientment l'entitat sol·licitant.
  b) Certificat digital de la persona física, que conste inscrita com a representant de l'entitat sol·licitant en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana, per a tramitar aquest procediment.
  c) Excepcionalment, i per al supòsit que no es poguera presentar la sol·licitud de la manera prevista en algun dels dos supòsits anteriors, s'admetrà la presentació de la sol·licitud amb un certificat digital de la persona física que represente l'entitat sol·licitant per a realitzar la tramitació d'aquest procediment, si s'acreditara documentalment l'esmentada representació davant del Registre d'Agents de Cooperació de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Informació complementària

  * REQUISITS DELS PROJECTES

  Els projectes i programes presentats a aquesta convocatòria han de complir els següents requisits:
  a) Adaptar-se als eixos, les estratègies i els objectius prioritaris establits en el pla director vigent de la cooperació valenciana.
  b) Adaptar-se a la consecució d'algun/s dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), per a la qual cosa han d'identificar clarament les metes dels ODS que persegueixen.
  c) Els projectes i programes han d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en l'article 17 de l'Ordre 3/2017.
  d) Els projectes han de preveure la participació directa a la Comunitat Valenciana de defensors o defensores de drets humans en el seu país d'origen.

  Cada entitat podrà ser beneficiària de subvenció d'un màxim d'un projecte, de forma individual, o en agrupació amb una altra o unes altres, ja siga com a entitat líder o com a entitat agrupada; sempre que el contingut d'aquests siga substancialment diferent. En cas que una entitat presentara, o participara com a entitat agrupada, en un nombre de projectes superior als previstos com a màxims en aquest apartat, i li corresponguera ser beneficiària de subvenció per aquests, s'exclourà el projecte o els projectes que excedisquen el nombre màxim, d'acord amb el criteri cronològic de presentació de sol·licituds. En cada sol·licitud presentada només hi pot haver un projecte o programa.

  Criteris de valoració

  Consultar la informació d'aquest apartat en l'annex I de la Resolució de la convocatòria (DOGV núm. 8524, de 08.04.2019).

  Obligacions

  Les que estableix l'article 10 de l'Ordre 3/2017, de 31 de maig.

  Sancions

  En els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'article 69 de l'Orde 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, l'entitat beneficiària de la subvenció haurà de reintegrar a la Generalitat les quantitats corresponents.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'accions d'educació per a la ciutadania global dirigides a la sensibilització sobre activistes de drets humans en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - Correcció d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2019
  - Ordre 3/2017, de 31 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament (DOGV núm. 8054, de 02/06/17).
  - Resolució de 25 de setembre de 2019, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, de la convocatòria realitzada mitjançant Resolució de 2 d'abril de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'accions d'educació per a la ciutadania global dirigides a la sensibilització sobre activistes de drets humans en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.(DOGV núm. 8645, de 30/09/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2017, de 31 de maig.

  Veure RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019

  Vegeu la Correcció d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2019

  Publicació requeriment d'esmena de la documentació presentada en la convocatoria

  Vegeu Resolució de 25 de setembre de 2019.

  Llistat de seguiment

  Correcció d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2019

  Publicació requeriment d'esmena de la documentació presentada en la convocatoria

  Publicació de la Resolució de concesió de la convocatoria Activistes Drets Humans

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.