Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Impuls a la compra pública innovadora (CPI)

  Objecte del tràmit

  Potenciar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública, incentivar la compra pública innovadora des del costat de la demanda del gestor públic i des del costat de l'oferta, és a dir, de les empreses, i estimular-les a participar i presentar ofertes innovadores en els processos de CPI.
  Es configuren dues línies:
  Línia 1. Foment dels projectes d'I+D+i destinats a la compra pública d'innovació.
  Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors, a fi de dinamitzar la CPI a la Comunitat, per mitjà d'iniciatives de suport a la compra pública d'innovació, amb el finançament d'activitats dirigides a la posada en marxa de compres públiques innovadores i accions de promoció.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Línia 1. Podran tindre la condició d'entitats beneficiàries les empreses i els organismes d'investigació amb capacitat de proveir de solucions tecnològiques les administracions, que vulguen presentar-se a licitacions de CPI de l'Administració pública, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana.
  Línia 2. Podran tindre la condició d'entitats beneficiàries les entitats locals de la Comunitat Valenciana amb capacitat de compra regulada per la Llei de contractes del sector públic i proclius a comprar serveis o productes amb un alt contingut innovador, i les entitats sense ànim de lucre -públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu a la Comunitat Valenciana, que en els seus estatuts tinguen entre les seues finalitats prestar serveis d'assessorament en matèria d'innovació.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Línia 1. L'ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut d'un percentatge de les despeses subvencionables segons les intensitats que s'indiquen en el DECRET 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu.

  Línia 2. L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % de les despeses subvencionables del projecte.

  L'AVI pagarà l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles al beneficiari.

  En les dues línies d'actuació l'import màxim d'ajuda és de 150.000 euros per anualitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment, en què la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de vint dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només s'admetran les sol·licituds que s'hagen gravat en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia del termini de presentació.

  Data d'inici 22/01/2021, data finalització: 18/02/2021

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar la documentació que s'indica en la resolució de convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2021-2022-2023 i generada a través de tramitació telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La tramitació del procediment és electrònica i s'ha d'ajustar al que estableix l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu) i al resolc quart de la resolució de convocatòria de les ajudes per a 2020-2021 esmentades.
  1) Fent clic en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic d'aportació documental que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, us permetrà annexar la documentació que vulgueu aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'àrea personal del sol·licitant, a la qual es pot accedir des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua seu electrònica (Web de la Generalitat > Seu electrònica > Accés a l'àrea personal).

  2) Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia.

  Podeu descarregar la documentació i el manual d'instruccions per a la sol·licitud d'ajuda en el portal www.innoavi.es.

  La tramitació del procediment és electrònica i s'ha d'ajustar al que l'estableix l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu) i al resolc quart de la resolució de convocatòria de les ajudes per a 2020-2021.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_AVI&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19546

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris d'avaluació estan establits en l'article 29 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, i desplegats en l'apartat corresponent a criteris d'avaluació de sol·licituds de cada un dels annexos de la resolució de convocatòria de les esmentades ajudes per a 2021-2022-2023.

  Obligacions

  Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 5 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2021, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2021 a 2023 (DOGV núm. 9002, de 21/01/2021).
  - DECRET 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu.
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  - Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187, de 26.6.2014)
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352, de 24.12.2013)
  - null
  - null
  - null
  - null

  Llista de normativa

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.