• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Autorització a l'Administració per a consultar de manera telemàtica dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització a l'Administració per a consultar de manera telemàtica dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

  Objecte del tràmit

  Autorització a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic perquè comprove directament, de manera telemàtica les dades acreditatives d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social per a la percepció de beques, ajudes i subvencions, així com, si és el cas, les dades d'identitat de les entitats i persones, la consulta del grau de coneixement del valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la GVA i la consulta de títols universitaris de les persones interessades a obtindre beques, ajudes i subvencions d'aquesta conselleria.

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració que, per a aquest procediment, són els que s'han assenyalat en el paràgraf anterior. En cas de no autoritzar-ho, ha de marcar en el formulari adjunt la casella, indicar les dades que no autoritze i aportar els documents corresponents, en els termes que exigeixen les normes reguladores del procediment. (Art. 16.4 de la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.)

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones, físiques o jurídiques, interessades a ser beneficiàries de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini que estableix l'Administració en el procediment de concessió de beques, ajudes i subvencions de què es tracte.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - València
  C/ PALAU, 12 (PALAU DE L'ALMIRALL)
  46003-València
  Tel.: 963866000

  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - ALACANT - Alacant
  C/ CHURRUCA, 25
  03003 Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965594811


  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - CASTELLÓ - Castelló
  Plaça TETUAN, 38-39
  12001-Castelló de la Plana
  Tel.: 012
  Fax: 963866000

  INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA - VALÈNCIA - València
  C/ GREGORI GEA, 14
  46009-València
  Tel.: 012
  Fax: 961271026

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18491&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES I SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  1. De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'autorització pot realitzar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Aquesta modalitat telemàtica és obligatòria per a les persones compreses en l'article 14, apartats 2 i 3, de l'esmentada Llei 39/2015 i voluntària per a les persones físiques.

  2. Per a l'autorització mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital d'una persona que actue en representació d'una altra persona, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:

  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

  - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  3. Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar l'autorització omplida i signada digitalment que s'ha d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.

  4. Pel que fa al document que cal annexar:

  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que, després d'omplir-se, S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.

  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament l'autorització que s'ha d'annexar en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  5. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:

  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça. Si teniu algun problema en la tramitació telemàtica, comproveu si hi ha alguna indicació en aquestes per a solucionar-lo. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es

  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.