Detall de Procediments

Autorització a l'Administració per a consultar de manera telemàtica dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització a l'Administració per a consultar de manera telemàtica dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

  Objecte del tràmit

  Autorització a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic perquè comprove directament, de manera telemàtica les dades acreditatives d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social per a la percepció de beques, ajudes i subvencions, així com, si és el cas, les dades d'identitat de les entitats i persones, la consulta del grau de coneixement del valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la GVA i la consulta de títols universitaris de les persones interessades a obtindre beques, ajudes i subvencions d'aquesta conselleria.

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració que, per a aquest procediment, són els que s'han assenyalat en el paràgraf anterior. En cas de no autoritzar-ho, ha de marcar en el formulari adjunt la casella, indicar les dades que no autoritze i aportar els documents corresponents, en els termes que exigeixen les normes reguladores del procediment. (Art. 16.4 de la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.)

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones, físiques o jurídiques, interessades a ser beneficiàries de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini que estableix l'Administració en el procediment de concessió de beques, ajudes i subvencions de què es tracte.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - València
  C/ PALAU, 12 (PALAU DE L'ALMIRALL)
  46003-València
  Tel.: 963866000

  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - ALACANT - Alacant
  C/ CHURRUCA, 25
  03003 Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965594811


  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC - CASTELLÓ - Castelló
  Plaça TETUAN, 38-39
  12001-Castelló de la Plana
  Tel.: 012
  Fax: 963866000

  INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA - VALÈNCIA - València
  C/ GREGORI GEA, 14
  46009-València
  Tel.: 012
  Fax: 961271026

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18491&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES I SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  1. De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'autorització pot realitzar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Aquesta modalitat telemàtica és obligatòria per a les persones compreses en l'article 14, apartats 2 i 3, de l'esmentada Llei 39/2015 i voluntària per a les persones físiques.

  2. Per a l'autorització mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital d'una persona que actue en representació d'una altra persona, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:

  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

  - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

  3. Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar l'autorització omplida i signada digitalment que s'ha d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.

  4. Pel que fa al document que cal annexar:

  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que, després d'omplir-se, S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.

  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament l'autorització que s'ha d'annexar en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  5. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:

  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça. Si teniu algun problema en la tramitació telemàtica, comproveu si hi ha alguna indicació en aquestes per a solucionar-lo. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es

  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.