• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Esmena de documentació per a la convocatòria de places en les residències juvenils de l'IVAJ per al curs acadèmic 2018/2019 per a joves
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Esmena de documentació per a la convocatòria de places en les residències juvenils de l'IVAJ per al curs acadèmic 2018/2019 per a joves

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient de sol·licitud per a la convocatòria de places en les residències juvenils de l'IVAJ per al curs acadèmic 2018/2019 per a joves.

  L'aportació es pot fer:
  - Per iniciativa de l'interessat.
  - Com a conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'administració.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds de places.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'aportació de documents es pot dur a terme en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

  Si ja se li ha requerit, la documentació s'ha d'aportar en el termini que l'Administració establisca.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de presentar PREFERENTMENT de forma telemàtica (apartats "Per internet" o "Com es tramita telemàticament?".

  De forma presencial
  Les sol·licituds es poden presentar en el Registre de l'IVAJ, en els de les unitats territorials de l'IVAJ d'Alacant o de Castelló, en les residències juvenils o en qualsevol dels llocs i mitjans que s'indiquen a continuació:
  - En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  - En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  - En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  - En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  UNITAT TERRITORIAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - CASTELLÓ - Castelló
  C/ ORFEBRES SANTALÍNEA, 2
  12005-Castelló de la Plana
  Tel.: 964558850
  Fax: 964558851

  UNITAT TERRITORIAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - ALACANT - Alacant
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41
  03002 - Alacant
  Tel.: 966478100
  Fax: 966478109

  INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - València
  C/ HOSPITAL, 11
  46001-València
  Tel.: 963108570
  Fax: 963108501

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19552

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Quan siga per iniciativa de la persona interessada, pot aportar la documentació que considere pertinent.

  Si es tracta de requeriment administratiu, la que se li sol·licite en aquest requeriment.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La persona interessada s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada.

  2. Una vegada s'haja omplit la sol·licitud d'aportació de documentació, s'ha de validar i, a continuació, cal adjuntar-hi els documents electrònics que calga aportar.

  3. La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19552

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.