Detall de Procediment

Subvencions destinades a finançar accions i programes d’actuació per a l’atenció i cura de les persones afectes de pàrkinson i de les seues famílies, a la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 1275148
Codi GUC: 19554
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(10-03-2023
30-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions per al finançament d’accions i programes d’actuació en l’àmbit de la Comunitat Valenciana destinades a associacions i entitats sense ànim de lucre de pacients de pàrkinson, i de les seues famílies, les de voluntariat sanitari o aquelles la fi de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients, i les organitzacions no governamentals sense ànim de lucre, per a l’atenció i la cura de les persones afectes de pàrkinson i de les seues famílies, per a desenvolupar-les durant l’any 2023 en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana; no obstant això, queda supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per a 2023.

Observacions

LES ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUBVENCIÓ: 1. Accions dirigides a satisfer, de manera sinèrgica i complementària amb la xarxa sanitària pública, les necessitats de les persones afectes de pàrkinson i les seues famílies a la Comunitat Valenciana, que estan orientades a millorar la seua qualitat de vida i aconseguir una autèntica inclusió social i participació activa d’aquestes persones en la comunitat. 2. Accions de detecció de persones que no estan ateses en els serveis assistencials i que, per la proximitat en el territori de les associacions de persones usuàries i familiars i de les organitzacions no governamentals, són els agents més indicats per a poder detectar, sensibilitzar a ajudar a incorporar aquestes persones al circuit assistencial i social per a la seua atenció, tractament i seguiment. Aquests programes, accions i intervencions han de complementar l’atenció presentada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i no substituir-la ni donar lloc a un desequilibri en l’atenció. DESPESES SUBVENCIONABLES 1. Podran ser objecte de subvenció les despeses realitzades que de manera directa responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es realitzen en el període subvencionable establit en la convocatòria corresponent. Així, seran objecte de subvenció del programa, entre d’altres, les despeses següents: a) Despeses derivades de la contractació de professionals per al desenvolupament de les activitats per a programes d’actuació per a l’atenció i la cura de les persones afectes de pàrkinson i les seues famílies. En cap cas, la subvenció podrà superar els preus de referència en el mercat d’aquestes activitats. Quant a les despeses de direcció i coordinació dels centres o serveis, només es computaran el 10 % d’aquestes. b) Les despeses derivades de persones que realitzen una prestació de serveis, siga o no continuada, realitzada per professionals degudament qualificats. En cap cas, la subvenció podrà superar els preus de referència en el mercat d’aquestes activitats. c) Despeses corrents. Es consideraran despeses corrents aquelles que reunisquen alguna de les següents característiques: ser béns fungibles, tindre una durada previsible inferior a l’exercici econòmic, no ser susceptibles d’incloure en inventari o ser despeses previsiblement reiteratives. Podran incloure’s com a despeses corrents les següents: material d’oficina, despeses de correus, despeses de manteniment de la seu (aigua, llum, neteja, entre altres), que en cap concepte han de superar el 20 % de la subvenció concedida. En cap cas, s’inclouran compres de material inventariable. 2. No es consideraran objecte de subvenció les despeses següents: a) Despeses de material inventariable, com ara mobiliari, ordinadors, televisors, entre altres. b) Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals i les despeses de procediments judicials. 3. Es considerarà despesa realitzada la que ha sigut pagada efectivament amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de la documentació justificativa determinat en la convocatòria corresponent.

Requisits

- Les entitats sense finalitat de lucre han de disposar d’una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, i s’entén com a tal la presència física amb domicili social en aquesta, i es compromet des d’aquesta a gestionar i dirigir els programes finançats per la Generalitat. - No podran obtindre la condició d’entitat beneficiària de les subvencions regulades en aquesta ordre, les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies establides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en els articles 18 i concordants del Reglament de la Llei general de subvencions. - En concret, no podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats que no es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, així com les que no es troben al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar les subvencions les associacions i entitats sense ànim de lucre de pacients de pàrkinson, i de les seues famílies, les de voluntariat sanitari o aquelles la fi de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients, i les organitzacions no governamentals sense ànim de lucre, legalment constituïdes que desenvolupen accions o programes d’actuació orientats a l’atenció i la cura de les persones afectes de pàrkinson i de les seues famílies que desenvolupen la seua activitat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies a comptar des de la data de publicació de la convocatòria (DOGV 9550/09.03.2023)

Documentació

Les entitats sol·licitants hauran d’omplir la sol·licitud, la qual haurà d’anar acompanyada de la documentació que s’especifica en l’article 9 de l’Ordre 3/2018, de 25 de maig, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que es detalla a continuació: a) Descripció del programa específic per subvencionar. b) Objectius generals, objectius específics, accions. c) Cronograma. d) Proposta d’avaluació. e) Àmbit geogràfic. f) Recursos materials. g) Recursos humans i acreditació de la titulació que justifique l’acompliment de les funcions detallades en el programa. h) Nombre específic de persones que cal atendre. i) Persones contractades segons el que estableix l’article 6 lletra f, de l’Ordre 3/2018, de 25 de maig, si n’hi ha. j) Pressupost desglossat del projecte o programa incloent-hi l’import sol·licitat per a aquesta subvenció, així com qualsevol altra ajuda i/o subvenció que s’haja sol·licitat o rebut per a aquest programa concret. k) Les següents declaracions responsables de la persona representant legal de l’entitat sol·licitant: 1r) Declaració responsable en la qual manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en la sol·licitud són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció que s’estimen oportuns. D’acord amb el que disposa l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s’incorpore a aquesta declaració responsable, així com la no presentació de la documentació que siga requerida, en el vostre cas, per a acreditar el compliment del que s’ha declarat, determinarà la impossibilitat de continuar amb la convocatòria. 2n) Declaració responsable en la qual manifesta sota la seua responsabilitat que l’entitat sol·licitant no incorre en cap de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, per a ser beneficiària de les subvencions que en aquesta ordre es regulen, i que està al corrent en el pagament de reintegrament per subvencions. 3r) Declaració responsable en la qual es manifesta sota la seua responsabilitat que l’entitat disposa d’un pla d’igualtat en el cas que, d’acord amb la legislació aplicable, li siga exigible. 4t) Declaració responsable en la qual es manifesta, sota la seua responsabilitat, que, en l’entitat sol·licitant, l’IVA suportat és íntegrament repercutit i no recuperat, i que el beneficiari de l’ajuda hi actua com a consumidor final. En el cas d’entitats subjectes a la regla de prorrata establida en l’art. 102 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, es considera despesa subvencionable la part de l’IVA que no siga deduïble; en el moment de la justificació cal aportar una declaració resum de l’exercici en què conste la prorrata definitiva. l) Autorització perquè l’Administració obtinga directament l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. En cas que aquesta autorització no s’assenyale, l’entitat sol·licitant haurà d’incloure en la seua sol·licitud aquesta documentació. No obstant això, quan el beneficiari no estiga obligat a presentar les declaracions o els documents referits al compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el seu compliment es justificarà mitjançant una declaració responsable. A més de la documentació esmentada, s’incorporarà. m) Certificat expedit per l’entitat bancària en la qual s’ha, d’efectuar, si és el cas, els pagaments, en què s’especifique: codi de l’entitat, codi de la sucursal, número de compte i titular d’aquest, així com el document d’alta de tercers, segons el model genèric. Les entitats que en exercicis anteriors hagen sigut subvencionades únicament hauran de presentar aquesta documentació en cas de modificació de les dades bancàries. n) Còpia autenticada o fotocòpia acarada dels estatuts en els quals ha de constar explícitament l’àmbit de l’entitat, així com la inexistència d’ànim de lucre en les finalitats d’aquesta. Únicament hauran de presentar aquesta documentació en els casos de modificació dels aportats en anteriors convocatòries o en el cas que es tracte de noves entitats sol·licitants. o) Memòria de les actuacions desenvolupades, en matèria objecte d’aquesta subvenció, en l’exercici 2021, en el cas d’aquelles entitats que no hagen sigut subvencionades en la convocatòria d’aquell exercici.

Taxa o pagament

En aquest procediment no es paguen taxes.

Presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.). Més informació respecte dels sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 3. Si escau, procediu al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. 5. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. La sol·licitud de subvenció s’ha de dirigir a la Direcció General d’Assistència Sanitària, i s’ha d’ajustar als models normalitzats, també disponibles en la seua pàgina web i en la guia PROP de la Generalitat (www.prop.gva.es). Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, hauran de presentar les sol·licituds telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat. 2. Quan la sol·licitud no complisca els requisits establits en la convocatòria o no s’hi acompanye la documentació exigida, se li requerirà, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a la persona interessada, d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb l’advertiment que, si no ho fa, s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. 3. Correspon al titular de la conselleria amb competències en matèria d’assistència sanitària, o òrgan en què delegue, dictar la resolució de la concessió de les diferents subvencions. 4. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les resolucions de concessió serà de sis mesos a comptar de la data publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En els casos en què haja de requerir-se l’esmena de deficiències i aportació de documents, el termini determinat en l’apartat anterior es podrà suspendre durant el transcurs del temps que intervinga entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment per les entitats sol·licitants o, en defecte d’això, pel transcurs del termini concedit. Transcorregut el termini sense que haja recaigut cap resolució, podrà entendre’s desestimada la sol·licitud de concessió de la subvenció, en els termes previstos en l’article 25 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 5. Les sol·licituds de documentació es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu central de la conselleria amb competències en matèria de salut mental i en la seua pàgina web. -Per a l’aportació de documentació i al·legacions per via telemàtica, hi ha l’enllaç directe, més avant, en l’apartat Llista de seguiment.

Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds s’efectuarà atenent els criteris següents: a) Qualitat del programa: Es valorarà la justificació dels programes i de les activitats que es desenvoluparan, els objectius perseguits, la metodologia, els recursos materials i humans, la temporalització i la seua avaluació i impacte en la població: fins a un màxim de 50 punts. L’entitat ha d’obtindre un mínim de 15 punts en aquest apartat per a continuar en el procés de valoració. b) Àmbit geogràfic que abasta, impacte territorial i persones ateses: fins a un màxim de 15 punts. c) Experiència prèvia acreditada de l’entitat titular en programes amb la mateixa finalitat que la subvencionada: fins a un màxim de 15 punts. d) Estar certificada l’entitat sol·licitant, amb normes de qualitat ISO: fins a un màxim 5 punts. e) Estar declarada l’entitat sol·licitant com a entitat d’utilitat pública, pel ministeri amb competències en la matèria: 10 punts. f) La contractació, per un període superior a sis mesos, de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %: fins a un màxim de 5 punts.

òrgans de tramitació

* DIRECCIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA-València C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010-València Tel.: 961928192 Fax: 961928827
Termini alegació:
des de: 26-04-2023
fins a: 10-05-2023

Obligacions

Les entitats beneficiàries estan obligades a: a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització del projecte o l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Facilitar les actuacions de comprovació, seguiment i supervisió de la Direcció General d’Assistència Sanitària, a fi de conéixer qualsevol aspecte de l’activitat objecte de la subvenció. d) Facilitar tota la informació econòmica, fiscal, laboral, tècnica i de qualsevol tipus que siga requerida per la direcció general competent en assistència sanitària, en relació amb la subvenció concedida, a fi de verificar el compliment dels requisits i les condicions necessaris per a percebre la subvenció, la realització de l’activitat o per a la justificació de la correcta aplicació de la suma lliurada a la finalitat prevista. e) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. f) Comunicar a l’òrgan concedent o a l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. L’obtenció concurrent d’altres aportacions podrà donar lloc a la modificació de la quantitat concedida. Quan la subvenció principal siga la de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, si ja s’ha produït el pagament, procedirà el reintegrament a aquesta de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat desenvolupada i l’abonament de l’interés de demora des del moment del pagament de la subvenció. g) A posar a la disposició del programa els mitjans materials i humans per a la bona fi d’aquestes activitats. Les obligacions socials i laborals referides al personal que desenvolupe aquest programa corresponen únicament a l’entitat beneficiària, i la Conselleria és totalment aliena a les relacions laborals que aquells tinguen amb aquesta i no es consideren en cap cas personal laboral al servei de la conselleria, amb la qual cosa no s’implica cap vinculació amb aquesta. h) A disposar d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, tant per al personal treballador com per a les persones usuàries i el personal voluntari del programa. i) A complir amb totes obligacions derivades de la seua condició de beneficiària de subvencions establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i la resta de la legislació concordant i aplicable per a la concessió de subvencions. j) S’haurà de complir amb les obligacions de publicitat derivades del que es disposa en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta informació podrà publicar-se en el portal web de l’entitat o, bé, en la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta (https://gvaoberta.gva.es/tep). k) Si l’import d’alguna de les despeses subvencionables superara les quanties establides en la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, haurà de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents empreses o professionals amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei, llevat que la despesa s’haja realitzat amb anterioritat a la corresponent resolució administrativa de concessió.

Observacions

Contra aquesta resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació, o directament un recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Les subvencions es concediran a càrrec dels pressupostos de la Generalitat per al 2023, amb una consignació pressupostària de 180.000,00 euros. 1. La forma de pagament de les despeses subvencionables es realitzarà amb la prèvia justificació per part de l’entitat beneficiària, de conformitat amb l’establit en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 2. Els beneficiaris de les subvencions tindran de termini fins al 15 de novembre de 2023 per a presentar la documentació justificativa de la totalitat de la subvenció concedida segons el que estableixen els articles 17 i 20 de l’Ordre 3/2018, 25 de maig, sempre que això siga possible d’acord amb el que estableix la Llei de pressupostos per a aquest exercici. 3. El pagament s’efectuarà en els termes previstos en l’article 20 de l’Ordre 3/2018, de 25 de maig, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Aquestes subvencions són compatibles amb unes altres que, per a la mateixa finalitat, siguen convocades per qualsevol administració o entitat pública i privada, sempre que la suma de les subvencions no supere el cost del programa.
180000.0

Termini màxim

4. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les resolucions de concessió serà de sis mesos a comptar de la data publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En els casos en què haja de requerir-se l’esmena de deficiències i l’aportació de documents, el termini determinat en l’apartat anterior es podrà suspendre durant el transcurs del temps que transcórrega entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment per les entitats sol·licitants, o, en defecte d’això, pel transcurs del termini concedit.

Òrgans resolució

* CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA-València C/ MISSER VA MASTEGAR, 31-33 46010-València Tel.: 961928000 Fax: 961928030

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu

Esgota via administrativa

Sancions

Les entitats beneficiàries de les subvencions quedaran sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador regulat en el capítol IV, títol X, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per la comissió de les infraccions administratives previstes en la normativa estatal bàsica. Així mateix, quedaran sotmeses al que estableix la legislació de procediment administratiu comú i de procediment sancionador.
Termini justificació:
des de: 28-06-2023
fins a: 15-11-2023

Què és i per a què serveix?

La forma de pagament de les despeses subvencionables es realitzarà amb la prèvia justificació per part de l’entitat beneficiària, de conformitat amb l’establit en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Termini

Els beneficiaris de les subvencions tindran de termini fins al 15 de novembre de 2023, per a presentar la documentació justificativa de la totalitat de la subvenció concedida segons el que estableixen els articles 17 i 20 de l’Ordre 3/2018, de 25 de maig.

Documentació

Serà obligatòria la presentació de: - Justificació de subvencions a favor d’entitats sense finalitat lucrativa.