TECE - Autorització de transport regular de viatgers d'ús especial (APE).

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 1848328
|
Codi GVA: 19562
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar l'autorització necessària per a realitzar transport d'escolars o transport de productors o col·lectiu d'usuaris.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* TRANSPORT ESCOLAR (CONCEPTE GENERAL)

Es considera transport escolar el trasllat d'estudiants des del lloc de la seua residència al respectiu centre d'ensenyament, tant urbà com interurbà, amb reiteració d'itinerari i mitjançant vehicles automòbils.

 

- Els serveis de transport escolar poden ser:

 

. Transport públic o privat complementari per a escolars menors de 16 anys.

 

. Transport públic o privat complementari per a alumnes de 16 anys i majors.

 

. Transport públic o privat complementari ocasional (excursions) per a estudiants de 16 anys i majors.

 

* VIGÈNCIA DE L'AUTORITZACIÓ

Les autoritzacions per a la realització de transports regulars d'ús especial d'escolars s'atorgaran pel termini al qual es referisca el corresponent contracte amb els usuaris, sense perjudici que l'òrgan en cada cas competent puga exigir el seu visat amb una determinada periodicitat a fi de constatar el manteniment de les condicions que van justificar el seu atorgament.

Normativa
 • Decret 77/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació del transport escolar (DOGV 186, de 23.08.1984).
 • Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres (BOE 182, de 31.07.1987).
 • Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l'Estat en les comunitats autònomes en matèria de transport per carretera i per cable (BOE núm. 182, de 31/07/87)
 • Ordre de 15 de novembre de 1988, del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports sobre autorització provisional per a la prestació de serveis públics de transport escolar. (DOGV Núm. 951 de 25.11.1988).
 • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE 241, de 08.10.1990).
 • Reial decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors (BOE 105, de 02.05.2001).
 • Llei 9/2009, de 20 novembre, de la Generalitat d'accessibilitat universal del sistema de transports de la Comunitat Valenciana (DOCV Núm. 6152 de 25/11/2009).
 • Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6495, de 05.04.2011)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 236, de 02.10.2015).
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic (BOE 236, de 02.10.2015).

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Transportistes, persones físiques o jurídiques, que pretenguen realitzar alguns dels tipus de transport objecte d'aquest tràmit.

Requisits

Ser persona física o jurídica assenyalada en la sol·licitud com a interessada, o, si escau, representant acreditada d'aquesta, en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest últim cas, s'ha de comunicar a l'òrgan competent.

 

A més:

PER A TRANSPORT D'ESCOLARS

 

Vehicles:

- Han de tindre una antiguitat inferior a 10 anys a l'inici del curs escolar, computats des de la seua primera matriculació, o bé, tindre una antiguitat superior a 10 anys i inferior a 16, sempre que el vehicle haja estat dedicat al transport escolar i complir amb les especificacions tècniques del Reial decret 443/2001, sobre condicions de seguretat del transport escolar.

 

- Respecte del transport d'estudiants de 16 anys i majors, i ocasional de menors, no hi ha cap de límit quant a l'antiguitat dels vehicles.

S'ha de disposar d'adreça i signatura electrònica a fi de poder tramitar la sol·licitud.

Com es tramita

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Per a transport d'escolars:

- Abans i durant el començament del curs escolar.

 

Per a transport de productors o col·lectiu d'usuaris:

- Durant tot l'any.

Documentació
PER A TRANSPORT ESCOLAR: - Declaració de responsabilitat. - Contracte d'arrendament de vehicle, si fora arrendat. - Justificant del pagament de la taxa. - Croquis d'itinerari. - S'ha d'annexar el contracte de transport. - Pòlissa de l'assegurança i últim rebut pagat de la pòlissa, o bé certificat...
Saber més
Taxa o pagament

L'import de la taxa és:

 

A01: 28,24 euros.

 

PAGAMENT DE LA TAXA

 

Es realitzarà en el propi tràmit telemàtic mitjançant la passarel·la de pagaments.

Forma de presentació
Telemàtica
1. Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, s'inicia el tràmit de sol·licitud d'autorització de transport regular de viatgers d'ús especial, per a la qual cosa s'ha d'omplir l'imprés de sol·licitud, que s'ha de signar electrònicament, i adjuntar els...
Saber més

Resolució

Observacions

Recurs: alçada. Termini: un mes. Òrgan davant del qual s'interposa i resol: Director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat. Presentació del recurs: cal presentar-lo en el corresponent servei territorial de transport.

Òrgans resolució
- La Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Urbana - Per al cas de renovació d'autoritzacions i autoritzacions provisionals.
Sancions
Llei 16/1987, de 30 de juliol (BOE de 31.07.1987) Llei 6/2011, de la Generalitat Valenciana, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6495, de 05.04.2011).