• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Autorització de transport regular de viatgers d'ús especial (APE).

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar l'autorització necessària per a realitzar transport d'escolars o transport de productors o col·lectiu d'usuaris.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Transportistes, persones físiques o jurídiques, que pretenguen realitzar alguns dels tipus de transport objecte d'aquest tràmit.

  Requeriments

  Ser persona física o jurídica assenyalada en la sol·licitud com a interessada, o, si escau, representant acreditada d'aquesta, en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest últim cas, s'ha de comunicar a l'òrgan competent.

  A més:
  PER A TRANSPORT D'ESCOLARS

  Vehicles:
  - Han de tindre una antiguitat inferior a 10 anys a l'inici del curs escolar, computats des de la seua primera matriculació, o bé, tindre una antiguitat superior a 10 anys i inferior a 16, sempre que el vehicle haja estat dedicat al transport escolar i complir amb les especificacions tècniques del Reial decret 443/2001, sobre condicions de seguretat del transport escolar.

  - Respecte del transport d'estudiants de 16 anys i majors, i ocasional de menors, no hi ha cap de límit quant a l'antiguitat dels vehicles.

  S'ha de disposar d'adreça i signatura electrònica a fi de poder tramitar la sol·licitud.

  Inici
 • Taxes

  Taxa 2019

  A01: 28,24 euros.

  PAGAMENT DE LA TAXA

  S'ha d'efectuar en el mateix tràmit telemàtic mitjançant la passarel·la de pagaments.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per a transport d'escolars:
  - Abans i durant el començament del curs escolar.

  Per a transport de productors o col·lectiu d'usuaris:
  - Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  PER A TRANSPORT ESCOLAR:
  - Declaració de responsabilitat.
  - Contracte d'arrendament de vehicle, si fora arrendat.
  - Justificant del pagament de la taxa.
  - Croquis d'itinerari.
  - S'ha d'annexar el contracte de transport.
  - Pòlissa de l'assegurança i últim rebut pagat de la pòlissa, o bé certificat de l'empresa asseguradora amb relació de vehicles.
  - Fitxa d'inspecció tècnica vigent del vehicle, en què conste que compleix els requisits tècnics de l'RD 443/2001.

  PER A ALTRES COL·LECTIUS:
  - Declaració de responsabilitat.
  - Contracte d'arrendament de vehicle, si fora arrendat.
  - Justificant del pagament de la taxa.
  - S'ha d'annexar el contracte de transport.

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració que, per a aquest procediment, són les següents:
  En cas que s'oposen al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, quedaran obligades a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment:
  - DNI o document equivalent en cas d'estrangers (només en el cas que la persona interessada siga persona física o se sol·licite a través de representant).
  - Permís de circulació del vehicle.

  Impresos associats

  ANNEX A L'AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS D'ÚS ESPECIAL (APE) -ANEXAR MÉS CENTRES-

  ANNEX A L'AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS D'ÚS ESPECIAL (APE) -ANEXAR MÉS PARADES-

  ANNEX A L'AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS D'ÚS ESPECIAL (APE) -VEHICLES DE L'EMPRESA-

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs: alçada.
  Termini: un mes.
  Òrgan davant del qual s'interposa i resol: Director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.
  Presentació del recurs: cal presentar-lo en el corresponent servei territorial de transport.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APE_TRANSPORTE_ESCOLAR&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19562

  Tramitació

  1. Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, s'inicia el tràmit de sol·licitud d'autorització de transport regular de viatgers d'ús especial, per a la qual cosa s'ha d'omplir l'imprés de sol·licitud, que s'ha de signar electrònicament, i adjuntar els documents que siguen necessaris.

  2. Cal efectuar el pagament de la taxa a través de la passarel·la de pagament i registrar.

  3. Es generarà un justificant de pagament que es podrà imprimir o guardar, i que s'ha de remetre telemàticament a l'òrgan gestor.

  4. L'òrgan gestor estudiarà la sol·licitud i la documentació rebuda i es dictarà la resolució.

  (Si és la persona sol·licitant qui realitza la tramitació, ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic o Cl@veSignatura. Si la fa una persona representant, s'ha d'haver comunicat a l'òrgan competent.)

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les la documentació telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio.
  Quan les persones interessades estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però es presente la documentació de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.
  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.
  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  És convenient, abans de començar el tràmit, descarregar en el vostre equip el formulari en format full de càlcul relatiu als vehicles de l'empresa. Una vegada omplit i abans de pujar el fitxer al tràmit, heu de "Guardar com" en format CSV amb separador de camps ";" (punt i coma).

  Aquest formulari, així com els relatius a annexar més centres de destinació i a annexar parades del servei es poden descarregar en l'apartat "Impresos associats".

  * TRANSPORT ESCOLAR (CONCEPTE GENERAL)
  Es considera transport escolar el trasllat d'estudiants des del lloc de la seua residència al respectiu centre d'ensenyament, tant urbà com interurbà, amb reiteració d'itinerari i mitjançant vehicles automòbils.

  - Els serveis de transport escolar poden ser:

  . Transport públic o privat complementari per a escolars menors de 16 anys.

  . Transport públic o privat complementari per a alumnes de 16 anys i majors.

  . Transport públic o privat complementari ocasional (excursions) per a estudiants de 16 anys i majors.

  * VIGÈNCIA DE L'AUTORITZACIÓ
  Les autoritzacions per a la realització de transports regulars d'ús especial d'escolars s'atorgaran pel termini al qual es referisca el corresponent contracte amb els usuaris, sense perjudici que l'òrgan competent en cada cas puga exigir el seu visat amb una determinada periodicitat a fi de constatar el manteniment de les condicions que en van justificar l'atorgament.

  Sancions

  Llei 16/1987, de 30 de juliol (BOE de 31.07.1987)
  Llei 6/2011, de la Generalitat Valenciana, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6495, de 05.04.2011).

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 77/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació del transport escolar (DOGV 186, de 23.08.1984).
  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres (BOE 182, de 31.07.1987).
  - Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE 241, de 08.10.1990).
  - Reial decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors (BOE 105, de 02.05.2001).
  - Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6495, de 05.04.2011)
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 236, de 02.10.2015).
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic (BOE 236, de 02.10.2015).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.