Detall de Procediment

Instal·lacions d'emmagatzemament de productes químics(APQ) SENSE PROJECTE: Alta, modificació, baixa i canvi de titularitat. Indústria

Codi SIA:: 1293435
Codi GVA:: 19572
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Establir el procediment per a la comunicació de la posada en funcionament de les noves instal·lacions d'emmagatzemament de productes químics, així com les seues modificacions o baixes, que no requerisquen projecte. En el supòsit d'instal·lacions que requerisquen la presentació de projecte, es tramitaran a tráves del tràmit: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=715&version=amp

Observacions

Observacions

CONCEPTES GENERALS: A) ALTA: Es considera alta la primera vegada que s'inscriu un emmagatzematge en un establiment B) MODIFICACIÓ: Es considera modificació, la introducció d'un nou emmagatzematge independent, la baixa d'un emmagatzematge independent o el canvi de quantitats i substàncies en algun emmagatzematge ja existent. C) BAIXA: Es considera baixa l'eliminació completa de tots els emmagatzematges independents de l'establiment. D) EMMAGATZEMATGES INDEPENDENTS: Es consideren emmagatzematges independents aquells en els quals el risc de cadascun no incideix sobre l'altre. E) UNITATS DE MESURA DE LES CAPACITATS MÀXIMES: - Per als productes químics sòlids, la massa en quilograms (Kg). - Per als productes químics líquids, el volum en litres ( l ). - Per als gasos liquats, els gasos liquats refrigerats i els gasos dissolts, la massa en quilograms (Kg). - Per als gasos comprimits, el volum en (Nm3) F) COMUNICACIÓ DE POSADA EN SERVEI: La comunicació de la posada en servei de la instal·lació d'un emmagatzematge de productes químics es realitzarà SENSE PROJECTE quan les quantitats de productes químics perillosos presents en l'establiment superen la quantitat establida en la columna 5, però són menors a les de la columna 6, de la Taula I de l'article 2 del Reial decret 656/2017, o bé, quan la suma dels quocients entre les quantitats emmagatzemades i les indicades en la columna 5, però són menors a les de la columna 6, agrupades per la mena de perill, segons les parts 2, 3 i 4 de l'annex I del CLP (columna 1 de la taula), superen el valor de 1.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de la instal·lació o el seu representant legal.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any

Formularis documentació

La presentació i tramitació d'aquests expedients serà EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA A.NOVA INSTAL·LACIÓ,(ALTA) SENSE PROJECTE: Es considera ALTA, la primera vegada que s'inscriu un emmagatzematge en un establiment. Es consideren EMMAGATZEMATGES INDEPENDENTS aquells en els quals el risc de cadascun no incideix sobre l'altre. - Formulari general web. - Formulari web de dades específics de la instal·lació - Memòria firmada pel titular de l'emmagatzematge o el seu representant legal (que inclourà croquis d'accés a l'emplaçament i el pla de planta amb distàncies de seguretat i sistemes de protecció) - Certificat de l'organisme de contro habilitat. - Certificat de construcció dels recipients estés pel fabricant. B. MODIFICACIÓ: Es considera MODIFICACIÓ, la introducció d'un nou emmagatzematge independent, la baixa d'un emmagatzematge independent, o el canvi de quantitats i substàncies en algun emmagatzematge ja existent. Es consideren EMMAGATZEMATGES INDEPENDENTS aquells en els quals el risc de cadascun no incideix sobre l'altre - Formulari general web. - Formulari web de dades pròpies de la instal·lació - Memòria tècnica signada pel titular o el seu representant legal (que inclourà croquis d'accés a l'emplaçament i el pla de planta amb distàncies de seguretat i sistemes de protecció) - Certificat de l'organisme de control habilitat. - Certificat de construcció dels recipients estés pel fabricant. C.CANVI DE TITULARITAT: - Formulari general web. - Formulari web específic de canvi de titularitat. D. BAIXA: Es considera BAIXA, l'eliminació completa de TOTS els emmagatzematges independents de l'establiment Es consideren EMMAGATZEMATGES INDEPENDENTS aquells en els quals el risc de cadascun no incideix sobre l'altre. - Formulari web general - Formulari web específic de baixa

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a presentar esta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir a través de l'enllaç "Sol·licitud_Presentació autenticada (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud firmada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 3. En l'apartat G del formulari general haurà d'optar per l'opció que en cada cas es tracte (nova instal·lació, modificació/ampliació, canvi de titularitat o baixa). 4. Respecte als documents a annexar: - En l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existix un model normalitzat i emplenable, que després d'emplenar-se, HA DE FIRMAR-SE DIGITALMENT. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF (acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar. - És recomanable que, en primer lloc, emplene, ferm i guarde electrònicament la sol·licitud en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podrà fer-ho en eixe mateix pas. 5. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion 6. QÜESTIONS ESPECÍFIQUES DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA RELACIONADES AMB ESTE TRÀMIT: a. Les accions d'ALTA, MODIFICACIÓ I CANVI DE TITULARITAT porten associats dos formularis web, un de dades generals i un altre de dades específiques de la instal·lació . b. Modificació de la instal·lació: En el formulari de dades específiques de la instal·lació, se li oferiran inicialment totes les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (APQ) de les quals siga titular, perquè se seleccione aquella sobre la qual es comunicarà la modificació. Una vegada seleccionada la instal·lació, se li mostraran els emmagatzematges/depòsits que ho componen i llavors es procedirà a realitzar les modificacions que estime oportunes. c. Canvi de titularitat: En el supòsit que el tràmit s'inicie per l'actual titular, el programa li oferirà la identificació de les instal·lacions de *APQ de què disposa perquè identifique les que procedix canviar de titularitat. En el supòsit que el tramite s'inicie pel nou titular, el programa únicament li oferirà la direcció de les instal·lacions de *APQ perquè seleccione aquelles la titularitat de les quals assumix.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Amb caràcter general: - Presentació de la sol·licitud i la documentació , DE FORMA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA - Realització de les comprovacions oportunes. - Inscripció de les dades en el Registre d'Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. - Inspecció en el seu cas - Requeriment d'esmena en el seu cas - Expedient sancionador en el seu cas

Obligacions

Obligacions

El titular de les instal·lacions serà responsable del compliment de les normes establides en el Reglament i les seues instruccions tècniques complementàries, així com de la seua correcta explotació. El titular de la instal·lació tindrà coberta, mitjançant la corresponent pòlissa d'assegurança, aval o una altra garantia financera equivalent, la responsabilitat civil que poguera derivar-se de l'emmagatzematge, amb quantia per sinistre de 400.000 euros, com a mínim. Cada cinc anys a partir de la data de posada en servei de la instal·lació per a l'emmagatzematge de productes químics, i de les seues modificacions o ampliacions, el seu titular haurà de presentar en l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma un certificat emés per un organisme de control habilitat on s'acredite la conformitat de les instal·lacions amb els preceptes de la instrucció tècnica complementària o, en el seu cas, amb els termes de l'autorització prevista en la normativa vigent.

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora expresse, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No