• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Autorització/revocació per a la cessió de dades de les persones beneficiàries del reconeixement de la condició de família monoparental i/o família nombrosa a la Comunitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització/revocació per a la cessió de dades de les persones beneficiàries del reconeixement de la condició de família monoparental i/o família nombrosa a la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Té com a objecte el fet de possibilitar l'autorització/la revocació, per part de les persones beneficiàries del reconeixement de la condició de família monoparental i/o nombrosa, per a la cessió de les dades de caràcter personal contingudes en els fitxers creats a aquest efecte, a través de l'Ordre 7/2015, de 14 de maig, de la Conselleria de Benestar Social (DOGV 7530, de 21 de maig de 2015), amb la finalitat de facilitar l'accés a beneficis establits per a aquestes persones per part d'altres òrgans administratius de la Generalitat Valenciana, diferents a la direcció general competent en matèria de les famílies.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El procediment d'autorització/revocació de cessió de dades el pot dur a terme qualsevol persona amb capacitat legal que tinga reconeguda la condició de persona beneficiària de la condició de família monoparental i/o família nombrosa a la Comunitat Valenciana, d'acord amb la normativa vigent.
  L'autorització s'ha de fer de manera individual per cada una de les persones majors d'edat que consten com a beneficiàries en el títol de família monoparental i/o família nombrosa.
  En el cas de les persones menors d'edat, les persones acollides o les tutelades, s'entén que l'autorització concedida per la persona o les persones progenitores, acollidores o tutores, autoritza també la cessió de les seues dades personals.

  Requeriments

  Tindre reconeguda la condició de persona beneficiària de la condició de família monoparental i/o família nombrosa a la Comunitat Valenciana, d'acord amb la normativa vigent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'autorització/la revocació de cessió de dades es pot fer en qualsevol moment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen o davant de qualsevol òrgan que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  - A qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.
  I preferentment als registres de les direccions territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CES_FAM_NUM&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19578

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En cas que es faça de manera telemàtica, no s'ha d'aportar cap documentació.
  En cas que es faça de manera presencial, s'ha de presentar el formulari corresponent totalment omplit.

  Impresos associats

  FORMULARI AUTORITZACIÓ CESSIÓ DE DADES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CES_FAM_NUM&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19578

  Informació adicional

  - De manera telemàtica, a través de la icona "Tramita telemàticament", s'accedirà al procés telemàtic de presentació de la sol·licitud, en el qual s'ha d'omplir el formulari.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 19 de novembre de 2003).
  - Decret 18/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana (DOGV 8260, 23 de març del 2018).
  - Ordre 7/2015, de 14 de maig, de la Conselleria de Benestar Social (DOGV 7530, de 21 de maig de 2015).
  - Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
  (BOE núm. 298, de 14 de desembre del 1999).

  - Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) («DOUEL» 4 de maig)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.