Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació d'edificis: actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat. Pla 2018-2021. Convocatòria 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació d'edificis: actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat. Pla 2018-2021. Convocatòria 2020.

  Objecte del tràmit

  Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la rehabilitació d'edificis en què es duguen a terme actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat d'edificis d'habitatges de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021, així com les ajudes addicionals de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris i, per tant, sol·licitants de les ajudes les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris a través del representant/administrador, o els propietaris únics d'edificis d'habitatges, així com les administracions públiques propietàries d'immobles que cal rehabilitar.

  EXCLUSIONS:

  No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries, que ja ho siguen per a la mateixa actuació, de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural, del Programa del foment del parc d'habitatge en lloguer ni del Programa d'habitatges per a persones majors que es regulen en el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

  Tampoc podran obtindre ajudes les comunitats de propietaris, o propietaris únics, que ja hagen obtingut, per a la mateixa actuació, la resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors a càrrec dels programes d'ajudes del Pla estatal d'ajudes 2013-2016.

  Requeriments

  Els edificis que s'acullen al present programa d'ajudes han de complir els requisits següents:

  a) Estar finalitzats abans de 1996.

  b) Que, com a mínim, el 70 per 100 de la seua superfície construïda sobre rasant , exclosa la planta baixa, tinga ús residencial d'habitatge.

  c) Que, com a mínim, el 50 per 100 dels habitatges constituïsca el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris en el moment de sol·licitar les ajudes.

  Per a l'obtenció de les ajudes indicades en aquest programa, es requereix que:

  a) L'edifici tinga el corresponent informe d'avaluació de l'edifici (IAEV.CV), en vigor.

  b) Les actuacions han de tindre l'acord de la comunitat per a l'execució de les obres, excepte en els casos d'edificis de propietari únic.

  Termini d'execució de les obres:

  El termini per a executar les obres de rehabilitació no podrà excedir vint-i-quatre mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquest termini podrà estendre's excepcionalment a vint-i-sis mesos quan es tracte d'edificis de més de 40 habitatges.

  Si, per causes alienes al beneficiari o promotor de l'actuació, la concessió de la llicència municipal o autorització administrativa que es tracte es demora i no es concedeix en el termini de sis mesos des de la seua sol·licitud, el termini anterior podrà incrementar-se en sis mesos.

  En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors, es podrà procedir a la denegació de les ajudes.

  Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que no estiguen iniciades abans de la presentació telemàtica del preceptiu IEEV.CV, ni podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S'entendrà per data de terminació d'obres la que conste en el certificat final d'obra o la d'expedició de l'última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar un projecte.

  Les obres s'han d'haver iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Després de l'aixecament de la suspensió de terminis, acordada mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de juliol de 2020.

  L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En la sol·licitud telemàtica de les ajudes s'han de reflectir les dades següents:

  - Dades del sol·licitant: Comunitat de propietaris, agrupació de comunitats de propietaris, entitat local o empresa pública o persones físiques o jurídiques, en què cal indicar els cognoms i el nom o raó social, NIF o CIF.

  - Dades del representant (si escau): cognoms i nom, NIF, així com l'acreditació de la representació que té, d'acord amb la normativa específica aplicable.

  - Dades de l'edifici o els edificis que s'han de rehabilitar: adreça i referència cadastral.

  - Nombre d'habitatges i locals de l'edifici que s'ha de rehabilitar i nombre d'altures inclosa la planta baixa.

  - Dades d'ocupació de l'edifici.

  - Número de registre d'entrada de l'IAE.CV en vigor.

  - Indicació, AMB CARÀCTER ORIENTATIU, de la data aproximada (mes i any) prevista per a la finalització de les actuacions, en funció del seu abast, sempre dins dels límits de termini que estableixen les bases reguladores (en la base catorze, fins a 6 mesos -des de la publicació de la convocatòria- per a la resolució de concessió de les ajudes i en la base sisena, fins a 24 o 26 mesos -des de la publicació d'aquesta resolució-, segons el cas, per a l'execució de les obres).


  Documents que cal adjuntar:

  - INFORME MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DELS HABITATGES DE L'EDIFICI O VOLANT D'EMPADRONAMENT. (S'entendrà que si una persona està empadronada en un habitatge, aquest és el seu domicili habitual i permanent i, per tant, l'habitatge està ocupat).

  - MODEL NORMALITZAT DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA degudament omplit, en què s'indique el compte en el qual es realitzarà l'ingrés de les ajudes (vegeu l'enllaç en l'apartat "Impresos associats").

  - PROJECTE DE L'ACTUACIÓ QUE ES VOL REALITZAR o, en defecte d'això, memòria i plànols justificativa de l'actuació.
  En tot cas, el pressupost TOTAL en euros (sempre sense incloure impostos, taxes i tributs) que forme part del projecte o la memòria, redactats per un tècnic competent, s'ha de desglossar en els següents apartats (en coincidència amb els establits en el FULL RESUM DE LES ACTUACIONS de la sol·licitud telemàtica):
  ACTUACIONS DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT: import total. Al seu torn, aquesta quantitat s'ha de desglossar, segons el cas, en:
  - Actuacions en façanes i mitgeres per a la millora de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la indicació de l'import.
  - Actuacions en cobertes per a la millora de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la indicació de l'import.
  - Actuacions en instal·lacions de l'edifici per a la millora de l'eficiència energètica, amb la indicació de l'import.
  - Instal·lació d'equips que utilitzen energies renovables, amb la indicació de l'import.
  - Millores de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes, d'ascensors i il·luminació, amb la indicació de l'import.
  - Millores de xarxes de sanejament separatives i mecanismes d'estalvi d'aigua, amb la indicació de l'import.
  - Millores en protecció contra el soroll, segons el DB-HR, amb la indicació de l'import.
  - Millores per a reduir la concentració de radó, amb la indicació de l'import.
  (EN EL CAS DE PROPIETARI ÚNIC DE L'EDIFICI, cal afegir, si és el cas:
  - Actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat a l'interior de l'habitatge o els habitatges, amb la indicació de l'import)
  ALTRES DESPESES (honoraris, informes o certificats tècnics; despeses d'administració administrativa i altres): import total.

  - CERTIFICAT DE L'ACORD DE LA COMUNITAT, o de les comunitats de propietaris degudament agrupades, pel qual s'aprova l'execució de les obres de rehabilitació objecte de les ajudes i el seu pressupost, segons el model normalitzat "Certificat sobre l'acord de la comunitat de propietaris". Així mateix, s'ha de nomenar el representant de la comunitat a l'efecte de tramitació de l'expedient i indicar si els locals participaran o no en les despeses de l'actuació (vegeu l'enllaç al model RHB 90020 en l'apartat "Impresos associats").

  - LLISTA DE TOTS ELS HABITATGES I LOCALS DE L'EDIFICI EN QUÈ S'INDIQUE LA QUOTA DE PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES DE L'ACTUACIÓ. La suma de totes les quotes ha de donar el 100 %.


  JUSTIFICACIÓ DELS HABITATGES QUE COMPLEIXEN ELS REQUISITS PER A REBRE L'AJUDA COMPLEMENTÀRIA:

  Per cada habitatge que complisca el requisit de tindre uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM, la qual cosa comporta que aquest habitatge reba una subvenció del 75 % en lloc del 40 % que rebran la resta dels habitatges de la comunitat, l'administrador o representant de la comunitat de propietaris ha de realitzar el tràmit TECE - ALTA TELEMÀTICA DE JUSTIFICACIÓ D'INGRESSOS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA O DEL FET QUE RESIDEIXEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MAJORS DE 65 ANYS PER A L'AJUDA COMPLEMENTÀRIA DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS. PLA ESTATAL D'HABITATGE 2018-2021 per a incorporar a l'expedient de sol·licitud d'ajudes de la comunitat tots els habitatges que compleixen el requisit esmentat per a obtindre l'ajuda complementària esmentada (l'accés directe a aquest tràmit es pot trobar en l'apartat "Enllaços" en aquesta mateixa pàgina. L'URL és: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19582.

  En el cas d'habitatge unifamiliar que complisca els requisits per a rebre aquesta ajuda complementària, ha de realitzar també el tràmit telemàtic de justificació esmentat.

  A) Per a omplir aquest tràmit, s'ha d'incorporar, si escau, el document següent (que es pot descarregar des de l'esmentat tràmit de justificació):

  Per cada habitatge amb dret a obtindre l'ajuda complementària perquè la unitat de convivència té uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM, l'habitatge en qüestió ha d'entregar a l'administrador o representant de la comunitat la corresponent declaració responsable d'ingressos, segons el model normalitzat, en el qual cal identificar les persones que formen part de la seua unitat de convivència, degudament signat per cada una de les persones integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys.

  RHB 9018. IMPRÉS NORMALITZAT DE JUSTIFICACIÓ DEL FET QUE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA QUE RESIDEIX A L'HABITATGE TÉ UNS INGRESSOS INFERIORS A 3 VEGADES L'IPREM. Declaració responsable.

  B) Aquest tràmit, si escau, també s'ha de realitzar per a incorporar a la sol·licitud d'ajudes els habitatges on resideixen persones amb diversitat funcional, a l'efecte de calcular el límit màxim de subvenció que es concedirà a la comunitat, ja que aquesta quantia màxima augmenta en funció del nombre d'habitatges on residisquen persones amb diversitat funcional. La incorporació d'aquests habitatges requerirà el previ ompliment i la signatura, per a cada una, del següent imprés normalitzat:

  RHB 90019. IMPRÉS NORMALITZAT DE JUSTIFICACIÓ QUE A L'HABITATGE RESIDEIXEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, amb la indicació del tipus i el grau de discapacitat. Declaració responsable.

  Impresos associats

  [RHB 90020] CERTIFICAT SOBRE L'ACORD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.