Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud d'ajudes de rehabilitació d'habitatges en edificis de tipologia residencial col·lectiva. Programa de foment de la conservació, millora de la seguretat d'utilització i accessibilitat en habitatges. Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Convocatòria 2018.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'ajudes de rehabilitació d'habitatges en edificis de tipologia residencial col·lectiva. Programa de foment de la conservació, millora de la seguretat d'utilització i accessibilitat en habitatges. Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Convocatòria 2018.

  Objecte del tràmit

  Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a les actuacions de conservació i de millora de l'accessibilitat o de la seguretat d'utilització que afecten habitatges situats a edificis de tipologia residencial col·lectiva de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021, així com les ajudes addicionals de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els persones propietàries o arrendatàries d'habitatges en edificis de tipologia residencial col·lectiva, així com les administracions públiques i altres entitats de dret públic que siguen propietàries d'habitatges que cal rehabilitar, podran ser-ne beneficiàries i, per tant sol·licitants de les ajudes. Sol·licitud telemàtica mitjançant personal tècnic col·laborador.
  No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en qui concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  Els habitatges que es pretenguen acollir a les subvencions hauran de complir els requisits següents:

  a) Estar finalitzades abans de 1996. Excepcionalment aquesta condició no serà necessari complir-la en el cas d'actuacions d'accessibilitat en habitatges on residisca alguna persona amb un grau de discapacitat superior al 33 %.

  b) Que l'habitatge constituïsca el domicili habitual i permanent de les persones propietàries o arrendatàries, en el moment en què sol·liciten les ajudes.

  TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
  El termini per a executar les obres de rehabilitació no podrà excedir de 24 mesos, comptadors des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Si per causes alienes a la persona beneficiària o promotora de l'actuació, la concessió de la llicència municipal, o autorització administrativa en qüestió, es demora i no és concedida en el termini de sis mesos des de la sol·licitud d'aquesta, el termini anterior es podrà incrementar en sis mesos.
  En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors, es podrà procedir a la denegació de les ajudes.
  Les obres no es podran iniciar abans de la sol·licitud de les ajudes, ni hauran d'estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S'entendrà per data de terminació d'obres la que conste en el Certificat Final d'Obra o la data d'expedició de l'última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar-hi projecte.

  Les obres s'hauran d'haver iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2018.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  AJUDA DEL MINISTERI DE FOMENT

  1. Ajuda general

  La quantia d'aquesta ajuda serà del 40 % del cost subvencionable de l'actuació corresponent. En cas de contindre actuacions de conservació i accessibilitat, el pressupost s'haurà de desglossar segons amb cadascuna d'aquestes, de manera que s'aporte un pressupost detallat de les obres.

  El percentatge del 40 % s'aplicarà amb els màxims següents:

  - 3.000 euros per a les actuacions de conservació.

  - 8.000 euros per a les actuacions d'accessibilitat o actuacions conjuntes d'accessibilitat i conservació .

  - 14.000 euros en el cas que residisca a l'habitatge una persona amb discapacitat per a les actuacions d'accessibilitat o actuacions conjuntes d'accessibilitat i conservació.

  - 17.000 euros en el cas que residisca en l'habitatge una persona amb paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual igual o superior al 33 % o discapacitat física igual o superior al 65 %, per a les actuacions d'accessibilitat o actuacions conjuntes d'accessibilitat i conservació.

  A l'ajuda unitària bàsica es podran sumar 1.000 euros d'ajuda unitària complementària en el cas que l'habitatge estiga situat en un edifici declarat bé d'interés cultural o catalogat que compte amb protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent.

  2. Ajuda complementària

  En els habitatges en què la unitat de convivència que hi residisca tinga uns ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM (Índex de Preus de Referència d'Efectes Múltiples), la part beneficiària podrà obtindre una subvenció personal complementària de l'anterior per una quantia del 35 % del pressupost subvencionable de l'actuació.

  En el cas d'actuacions de millora de l'accessibilitat en l'habitatge, també podran sol·licitar aquesta ajuda complementària els habitatges en què residisquen persones amb discapacitat o majors de 65 anys.


  AJUDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

  La Generalitat, de maneta addicional a les ajudes concedides a càrrec al Ministeri de Foment, concedirà una ajuda del 5 % del cost subvencionable de l'actuació, amb un topall màxim de 1.000 euros.

  FORMA DE PAGAMENT

  Per a l'abonament de la subvenció, la part beneficiària, ho haurà de sol·licitar telemàticament mitjançant el formulari normalitzat "Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes", en el termini màxim d'un mes comptador des de la finalització de les obres o des de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes en el cas que les obres s'acaben abans de publicar aquesta resolució, i hi haurà d'adjuntar la documentació que a continuació es relaciona:

  a) En el cas que amb la sol·licitud d'ajudes no s'haja aportat el projecte corresponent, s'aportarà en aquest moment de la tramitació. En el cas que les actuacions no exigisquen projecte, s'aportarà memòria descriptiva de l'actuació, incloent-hi un pressupost desglossat de les obres.

  b) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres de rehabilitació.

  c) Certificats d'inici i finalització de les obres de rehabilitació.

  d) Factures acreditatives de la despesa o inversió efectuada que han d'acompanyar el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat pe rmitjà d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic. En cas de pagament fraccionat, s'haurà d'aportar acreditació de la domiciliació bancària dels pagaments i acord de finançament subscrit per les parts.

  e) Testimoniatge fotogràfic de l'actuació efectuada.

  En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es minorarà l'ajuda d'acord amb el cost real de l'obra justificat. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere el que s'havia previst inicialment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà el dia 11 de juliol de 2018 i finalitzarà el dia 6 d'agost de 2018, ambdós inclosos.

  L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  SOL·LICITUD TELEMÀTICA DE LES AJUDES.

  El personal tècnic col·laborador tramitarà telemàticament la sol·licitud d'ajudes.

  La part sol·licitant haurà de facilitar al personal tècnic col·laborador, perquè la presente telemàticament i l'incorpore a l'expedient, la documentació següent:

  a) Sol·licitud de les ajudes signada degudament per la part sol·licitant, segons el formulari normalitzat, i indicant si és la persona propietària o l'arrendatària. En aquesta sol·licitud s'inclourà el següent:

  - Declaració responsable de la part sol·licitant sobre si ha rebut altres ajudes en relació amb l'actuació subvencionada, en què se n'indicarà l'import si les ha rebudes.

  - Autorització de la persona propietari a la persona inquilina de l'habitatge, per a efectuar les obres, en el cas que no siga la persona propietària la que sol·licita les ajudes.

  - Autorització de la persona sol·licitant perquè el personal tècnic col·laborador efectue la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes segons el formulari normalitzat.

  b) Fotografies de l'estat de les parts de l'habitatge que s'han de reformar i que són l'objecte d'ajuda abans de l'actuació.

  c) Document que acredite la titularitat de l'habitatge, com ara una nota simple del Registre de la Propietat, una escriptura pública de compravenda, una escriptura de partició d'herència o altres.

  d) Projecte de l'actuació que es vol dur a terme. Si no es disposa en aquell moment del projecte de l'actuació, s'aportarà una memòria redactada pel personal tècnic competent que justifique les actuacions que s'han d'efectuar i que aporte un pressupost detallat de les obres desglossat per cada tipus d'actuació, i per unitats d'obra, amb mesuraments i aplicació de preus, així com un pànol esquemàtic de l'estat abans de les obres i altre de quan s'haja acabat la reforma.

  e) Informe tècnic que acredite la necessitat de l'actuació amb data anterior a l'inici de les obres.

  f) Model normalitzat de domiciliació bancària emplenat degudament, en què s'indique el compte bancari de la persona sol·licitant en el qual s'efectuarà l'ingrés de les ajudes.
  JUSTIFICACIÓ DEL FET QUE L'HABITATGE COMPLEIX ALGUN DELS REQUISITS PER A REBRE L'AJUDA COMPLEMENTÀRIA.

  Si l'habitatge compleix algun dels requisits que possibiliten que aquest habitatge reba una subvenció del 75 % en lloc del 40 %, el personal tècnic col·laborador en el tràmit telemàtic de la sol·licitud d'ajudes haurà d'omplir les dades de l'apartat corresponent de persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys o les dades dels membres de la unitat de convivència per a justificar uns ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM.

  Per a efectuar aquesta justificació s'incorporaran els documents següents:

  g) Si escau, i només en actuacions d'accessibilitat, IMPRÉS NORMALITZAT DE JUSTIFICACIÓ DEL FET QUE EN L'HABITATGE RESIDEIXEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL (s'hi indicarà el tipus i el grau de discapacitat) O MAJORS DE 65 ANYS. Declaració responsable.

  En actuacions d'accessibilitat, si en l'habitatge resideixen persones amb discapacitat o majors de 65 anys, podran disposar de l'ajuda complementària aportant la declaració responsable, segons el formulari normalitzat anterior, en el qual s'identificaran les persones que compleixen aquest condicionant i formen part de la seua unitat de convivència.

  h) Si escau, IMPRÉS NORMALITZAT DE JUSTIFICACIÓ DEL FET QUE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA QUE RESIDEIX EN L'HABITATGE TÉ UNS INGRESSOS INFERIORS A TRES VEGADES L'IPREM. Declaració responsable.

  Quan l'habitatge tinga dret a obtindre l'ajuda complementària pel fet de tindre la unitat de convivència uns ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM, la part sol·licitant entregarà al personal tècnic col·laborador, perquè l'incorpore a la sol·licitud d'ajudes, la declaració responsable d'ingressos, segons model normalitzat, en el qual identificarà les persones que formen part de la seua unitat de convivència, i que signaran degudament cadascuna de les persones integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys.

  Impresos associats

  [RHV 90101] [RHV 90101] SOL·LICITUD D'AJUDES DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I ACCESSIBILITAT. PLA 2018-2021. CONVOCATÒRIA 2018

  [RHV 90019] [RHV 90019] JUSTIFICACIÓ DE QUÈ A L'HABITATGE RESIDIXEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MAJORS DE 65 ANYS. PLA 2018-2021

  [RHV 90018] [RHV 90018] JUSTIFICACIÓ DE QUÈ LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA QUE RESIDIX A L'HABITATGE TÉ UNS INGRESSOS INFERIORS A 3 VEGADES L'IPREM (PLA 2018-2021)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud es formalitzarà telemàticament.
  La presentació de sol·licituds s'efectuarà dins del període que s'indique en la convocatòria corresponent i el procediment de tramitació serà telemàtic, per la qual cosa requerirà la presentació de sol·licituds per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, i hauran d'estar signades electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat el conveni oportú.
  Una vegada omplit el formulari de sol·licitud per la part beneficiària, i alhora sol·licitant de les ajudes, i havent recopilat la documentació necessària, la sol·licitud serà presentada telemàticament per personal tècnic col·laborador, adherit a la corresponent convocatòria per a la tramitació de les ajudes de millora de l'habitabilitat dels habitatges.

  L'alta com a tècnic col·laborador s'efectuarà així mateix telemàticament, d'acord amb el contingut del model normalitzat d'inscripció de personal tècnic col·laborador per a la tramitació de les ajudes.

  Podran sol·licitar la inscripció com a personal tècnic col·laborador en la tramitació d'aquestes ajudes, els professionals habilitats en matèria d'edificació residencial, de conformiyat amb el que es disposa en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. Aquest personal tècnic haurà d'estar col·legiat en el col·legi professional corresponent.

  La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació.

  En el termini de dos mesos des de l'endemà de la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà en la web de la conselleria competent en matèria d'habitatge i rehabilitació la llista completa de les sol·licituds, i s'hi indicarà les que estan completes i les incompletes, assenyalant, en aquest últim cas, la documentació que falta aportar o que cal esmenar, així com les que no han sigut admeses a tràmit. Aquestes publicacions tenen el caràcter de notificació a l'efecte de computar el termini per a esmenar o completar la sol·licitud presentada.

  En el cas que per motius justificats no es puga publicar la llista esmentada en el termini assenyalat, es comunicarà en la web mencionada la data nova de publicació d'aquesta llista.

  Quan es complete la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits, s'ordenaran de més a menys puntuació, atenent als criteris de baremació inclosos en aquestes bases, i s'elaborarà la llista de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes del Ministeri de Foment i de la Generalitat en funció de l'abast de les aportacions econòmiques corresponents, estatal i autonòmica, que establisca la convocatòria d'ajudes.

  En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d'entrada.
  La resolució de la convocatòria de la concessió d'ajudes es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en el portal de www.gva.es. A les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil se les podrà avisar de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS.

  La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, de conformitat amb el que es preveu en la legislació del procediment administratiu comú.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els establits per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_AYUREHAB_VIV&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19581

  Tramitació

  1) Accedir-hi des de la icona "Tramitar amb certificat".
  2) Omplir la sol·licitud i aportar la documentació corresponent.
  3) Registrar-ho i enviar-ho.

  La sol·licitud es presentarà telemàticament per personal tècnic col·laborador adherit a la convocatòria corresponent per a la tramitació de les ajudes de conservació i millora de l'accessibilitat d'habitatges.

  Per a efectuar aquest tràmit és requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOFIRMA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.)

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS
  SUBVENCIONABLES

  1. Actuacions de conservació

  Es consideraran actuacions subvencionables per a la conservació les obres i treballs que s'escometen per a esmenar les deficiències següents:

  a) Les relatives a l'adequació interior de l'habitatge a les condicions mínimes de funcionalitat, habitabilitat, seguretat i higiene que s'exigeixen legalment.

  2. Actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

  Es consideraran subvencionables les actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat dels habitatges, i en particular les següents:

  a) La instal·lació d'elements d'informació o d'avís com ara senyals lluminosos o sonors que permeten l'orientació en l'ús a l'interior dels habitatges.

  b) Qualsevol intervenció que facilite l'accessibilitat universal a l'interior dels habitatges. S'inclouen obres dirigides a l'ampliació d'espais de circulació dins de l'habitatge que complisquen amb les condicions del Codi tècnic de l'edificació en el que es refereix a l'habitatge accessible, així com per a millorar les condicions d'accessibilitat a banys i cuines.

  c) Qualsevol intervenció que millore el compliment dels paràmetres establits en el Document bàsic del Codi tècnic de l'edificació DB-SUA, "Seguretat d'utilització i accessibilitat".


  3. Qüestions generals per a totes les actuacions

  Totes les actuacions subvencionables anteriors podran incloure, a l'efecte de la determinació del cost subvencionable, el cost de les obres, els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, els informes tècnics i els certificats necessaris, sempre que tots aquests estiguen justificats degudament. No s'hi inclouran impostos, taxes o tributs.
  No s'inclouran en el cost de l'obra els electrodomèstics, ni tampoc la placa de cocció, el forn o l'extractor de fums.

  El cost total subvencionable no podrà superar els costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana. S'entendran per costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana els que figuren en l'edició vigent de la Base de Dades de Preus de la Construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació.

  *INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES:

  No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries que ja ho siguen per a la mateixa actuació de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural, del Programa del foment del parc d'habitatge en lloguer ni del Programa d'habitatges per a persones majors que es regulen en el Pla estatal d'habitatge 2018-2021, ni tampoc si són beneficiàries de les ajudes del Pla de reforma interior d'habitatge, "Pla RENHATA" de la Generalitat.

  Tampoc podran obtindre ajudes les parts beneficiàries que ja hagen obtingut, per a la mateixa actuació, resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors amb càrrec als programes d'ajudes del Pla estatal d'ajudes 2013-2016.

  Més informació en: ajudesrehabilitacio@gva.es

  CITA PRÈVIA:
  L'atenció presencial en la Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori -VALÈNCIA- serà per mitjà de cita prèvia, la qual es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través de la pàgina d'Internet:
  https://www.tramita.gva.es/citaprevia/validacion.jsp?p_idioma=valenciano

  Criteris de valoració

  Per a determinar la prioritat de les sol·licituds per a concedir la subvenció, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació:

  a) En funció de la qualitat constructiva segons la categoria cadastral de l'habitatge:
  En habitatges amb categoria constructiva cadastral 7, 8, o 9: 7 punts
  En habitatges amb categoria constructiva cadastral 6: 5 punts
  En habitatges amb categoria constructiva cadastral 5: 3 punts
  En habitatges amb categoria constructiva cadastral 4: 2 punts
  En habitatges amb categoria constructiva cadastral 1, 2, o 3: 1 punt

  b) En funció del grau de discapacitat de la persona ocupant de l'habitatge:

  Grau de diversitat funcional igual o inferior al 33 per 100: 1 punt
  Grau de diversitat funcional superior al 33 i inferior al 65 per 100: 3 punts
  Grau de diversitat funcional igual o superior al 65 per 100: 7 punts

  c) Actuacions de millora de l'accessibilitat: 2 punts

  d) En habitatges en què almenys residisca una persona major de 65 anys: 1 punt

  e) Si s'ha justificat que la unitat de convivència que resideix en l'habitatge té uns ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM (Índex de Preus de Referència d'Efectes Múltiples): 3 punts

  Obligacions

  1. Les parts beneficiàries queden obligades a:
  a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.

  b) Sotmetre's a qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides.

  c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional.

  d) En el cas d'habitatges arrendats, el propietari no podrà incrementar la renda d'arrendament per les millores efectuades amb la subvenció atorgada.

  2. Les parts beneficiàries de la subvenció hauran d'estar al corrent amb les seues obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions assenyalades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  3. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries d'aquestes ajudes les persones que hagen sigut subjectes d'una revocació d'alguna de les ajudes contemplades en aquest pla estatal d'habitatge o en l'anterior per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Pàgina web de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana sobre les ajudes.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE 61, de 10.03.2018).
  - Ordre 6/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'habitatges ubicats a edificis de tipologia residencial col·lectiva, dins del programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
  - Resolució de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018, les ajudes de rehabilitació d'habitatges situats en edificis de tipologia residencial col·lectiva, dins del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV 8335, de 10/07/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial decret 106/2018, de 9 de març.

  Vegeu l'Ordre 6/2018 de 25 de juny.

  Vegeu la Resolució de 5 de juliol de 2018

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2019, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 6/2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.