Detall de Procediments

TECE - Alta telemàtica de justificació d'ingressos de la unitat de convivència o del fet que resideixen persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys per a l'ajuda complementària de rehabilitació d'edificis. Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Alta telemàtica de justificació d'ingressos de la unitat de convivència o del fet que resideixen persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys per a l'ajuda complementària de rehabilitació d'edificis. Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

  Objecte del tràmit

  Justificar que la unitat de convivència, beneficiària de les ajudes, que resideix a l'habitatge, té uns ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM (Índex de Preus de Referència d'Efectes Múltiples), a fi d'obtindre una subvenció complementària per una quantia del 35 % del pressupost subvencionable de l'actuació repercutit a aquest habitatge en funció del seu coeficient de participació (%) en les despeses de la comunitat que figure en la seua escriptura o en els possibles acords de la comunitat en el repartiment de les despeses, de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

  També aquest tràmit s'utilitzarà per a justificar, en el cas d'actuacions de millora de l'accessibilitat de l'edifici, que en l'habitatge en qüestió resideix alguna persona amb diversitat funcional o major de 65 anys a l'efecte d'obtindre l'ajuda complementària del 35 % mencionada en el paràgraf anterior.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El representant / administrador de la comunitat de propietaris que haja formulat, per autorització d'aquesta, la sol·licitud telemàtica d'ajudes per a la rehabilitació de l'edifici.

  En el cas d'habitatge unifamiliar que complisca els requisits per a rebre l'ajuda complementària, el sol·licitant de l'ajuda haurà de realitzar aquest tràmit telemàtic de justificació.

  Requeriments

  Haver demanat alguna de les ajudes a la rehabilitació d'edificis: Actuacions de conservació, seguretat i accessibilitat (RHB-CA) o Actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat (RHB-EE).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert fins que concloga el període d'esmena d'objeccions a les sol·licituds d'ajudes que a aquest efecte es publique en la WEB de la conselleria. Finalització dijous 26 de novembre de 2020, inclusivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per cada habitatge que complisca algun dels requisits que condueixen al fet que aquest habitatge puga rebre la subvenció complementària, l'administrador o representant de la comunitat de propietaris que va formular la sol·licitud telemàtica d'ajudes haurà de realitzar aquest tràmit telemàtic per a incorporar a l'expedient d'aquesta sol·licitud els habitatges que així ho justifiquen.

  Per a realitzar aquest tràmit, s'incorporaran els documents següents:

  Si és el cas, IMPRÉS NORMALITZAT RHB 90018 DE JUSTIFICACIÓ DEL FET QUE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA QUE RESIDEIX A L'HABITATGE TÉ UNS INGRESSOS INFERIORS A 3 VEGADES L'IPREM.

  Per cada habitatge amb dret a obtindre l'ajuda complementària perquè la unitat de convivència té uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM, l'habitatge en qüestió ha de lliurar a l'administrador de la comunitat la corresponent declaració responsable d'ingressos, segons el model normalitzat, en el qual cal identificar les persones que formen part de la seua unitat de convivència, degudament signat per cada una de les persones integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys.

  Si és el cas, en actuacions d'accessibilitat (en les d'eficiència energètica, només per a incrementar, en funció del nombre d'habitatges on residisquen persones amb diversitat funcional, el límit màxim de la quantia subvencionable de la comunitat), IMPRÉS NORMALITZAT, RHB 90019, DE JUSTIFICACIÓ QUE EN L'HABITATGE RESIDEIXEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MAJORS DE 65 ANYS, amb la indicació del tipus i grau de discapacitat, o del fet que resideixen persones majors de 65 anys.

  En actuacions d'accessibilitat, cada habitatge on residisquen persones amb discapacitat o majors de 65 anys, podrà també disposar de l'ajuda complementària aportant la declaració responsable, segons el formulari normalitzat anterior, en el qual s'identificaran les persones que compleixen aquest condicionant i formen part de la seua unitat de convivència.

  Impresos associats

  [RHB 90018] JUSTIFICACIÓ QUE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA QUE RESIDEIX EN L'HABITATGE TÉ UNS INGRESSOS INFERIORS A 3 VEGADES L'IPREM (PLA 2018-2021)

  [RHB 90019] JUSTIFICACIÓ QUE EN L'HABITATGE RESIDEIXEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MAJORS DE 65 ANYS. PLA 2018-2021

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'alta de justificació es formalitzarà telemàticament. El representant/administrador de la comunitat, una vegada haja formulat la sol·licitud d'ajudes de rehabilitació de l'edifici, haurà d'incorporar a l'expedient de tramitació d'ajudes, mitjançant aquest tràmit, la justificació, una a una, d'aquells habitatges de l'edifici que compleixen les condicions per a rebre l'ajuda complementària d'acord amb el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_AYUREHAB_AB&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19582

  Inici
 • Informació complementària

  Més informació en: ajudesrehabilitacio@gva.es

  L'atenció presencial d'assessorament s'oferirà en les dependències dels serveis territorials de la Conselleria situats a l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda de la Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i en el PROP I, al carrer Gregorio Gea, número 27 (46009 València). En aquestes últimes dependències, mitjançant cita prèvia que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació 012 (o 963866000, des de fora de la Comunitat) o per Internet:

  https://externo.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/es/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be

  Enllaços

  Pàgina web de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energética sobre ajudes.

  Per a sol·licitar CITA PRÈVIA, oficines PROP.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV 8328, de 29.06.2018).
  - Ordre 8/2018, 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV 8328, de 29.06.2018).
  - RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. (DOGV núm. 8811, de 14-05-2020)


  - RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. (DOGV núm. 8811, de 14-05-2020)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 106/2018, de 9 de març.

  Vegeu l'Ordre 7/2018, de 25 de juny.

  Vegeu l'Ordre 8/2018, de 25 de juny.

  Vegeu la Resolució de 6 de maig de 2020, sobre ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

  Vegeu la Resolució de 6 de maig de 2020, sobre ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.