Detall de Procediments

TECE - Alta telemàtica de justificació d'ingressos de la unitat de convivència o del fet que resideixen persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys per a l'ajuda complementària de rehabilitació d'edificis. Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Alta telemàtica de justificació d'ingressos de la unitat de convivència o del fet que resideixen persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys per a l'ajuda complementària de rehabilitació d'edificis. Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

  Objecte del tràmit

  Justificar que la unitat de convivència, beneficiària de les ajudes, que resideix en l'habitatge, té uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM (Indexe de Preus de Referència d'Efectes Múltiples), a fi d'obtindre una subvenció complementària per una quantia del 35% del pressupost subvencionable de l'actuació repercutit a aquest habitatge en funció del seu coeficient de participació (%) en les despeses de la comunitat que figure en la seua escriptura o en els possibles acords de la comunitat en el repartiment de les despeses, de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

  També aquest tràmit s'utilitzarà per a justificar, en el cas d'actuacions de millora de l'accessibilitat de l'edifici, que en l'habitatge en qüestió resideix alguna persona amb diversitat funcional o major de 65 anys a l'efecte d'obtindre l'ajuda complementària del 35% citada en el paràgraf anterior

  No serà necessària la realització d'aquest tràmit quan s'hagueren sol·licitat en la convocatòria corresponent a l'any 2020 i la documentació aportada en el seu moment estiguera en poder de l'administració, sempre que no s'haja produït variació quant al seu contingut i que la sol·licitud de l'ajuda general figure en el llistat de sol·licituds denegades per agotamento pressupostari

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El representant / administrador de la comunitat de propietaris que haja formulat, per autorització d'aquesta, la sol·licitud telemàtica d'ajudes per a la rehabilitació de l'edifici.

  En el cas d'habitatge unifamiliar que complisca els requisits per a rebre l'ajuda complementària, el sol·licitant de l'ajuda haurà de realitzar aquest tràmit telemàtic de justificació.

  Requeriments

  Haver sol·licitat l'ajuda per a la rehabilitació d'edificis: Actuacions de conservació, seguretat i accessibilitat (RHB-CA).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert fins que concloga el període d'esmena d'objeccions a les sol·licituds d'ajudes que a aquest efecte es publique en la WEB de la conselleria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per cada habitatge que complisca algun dels requisits que condueixen al fet que aqueix habitatge puga rebre la subvenció complementària, l'administrador o representant de la comunitat de propietaris que va formular la sol·licitud telematica d'ajudes, haurà de realitzar aquest tràmit telemàtic per a incorporar a l'expedient d'aquesta sol·licitud aquells habitatges que així ho justifiquen.

  Per a realitzar aquest tràmit s'incorporaran els següents documents:

  - En el seu cas, IMPRÉS NORMALITZAT, RHB 90018, DE JUSTIFICACIÓ QUE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA QUE RESIDEIX EN L'HABITATGE TÉ UNS INGRESSOS INFERIORS A 3 VEGADES L'IPREM.

  - Per cada habitatge amb dret a obtindre l'ajuda complementària, per tindre la unitat de convivència uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM, l'habitatge en qüestió entregarà a l'administrador de la comunitat la corresponent declaració responsable d'ingressos, segons model normalitzat, en el qual identificarà les persones que formen part de la seua unitat de convivència, degudament signat per cadascuna de les persones integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys.

  - IMPRÉS NORMALITZAT, RHB 90019, DE JUSTIFICACIÓ QUE EN L'HABITATGE RESIDEIXEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MAJORS DE 65 ANYS, indicant el tipus i grau de discapacitat, o que residisquen persones majors de 65 anys.

  - Cada habitatge en la qual residisquen persones amb discapacitat o majors de 65 anys, podrà també disposar de l'ajuda complementària aportant la declaració responsable, segons el formulari normalitzat anterior, en el qual s'identificarà les persones que compleixen aquest condicionant i formen part de la seua unitat de convivència.

  Impresos associats

  [RHB 90018] JUSTIFICACIÓ QUE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA QUE RESIDEIX EN L'HABITATGE TÉ UNS INGRESSOS INFERIORS A 3 VEGADES L'IPREM (PLA 2018-2021)

  [RHB 90019] JUSTIFICACIÓ QUE EN L'HABITATGE RESIDEIXEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MAJORS DE 65 ANYS. PLA 2018-2021

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'alta de justificació es formalitzarà telemàticament. El representant/administrador de la comunitat, una vegada haja formulat la sol·licitud d'ajudes de rehabilitació de l'edifici, haurà d'incorporar a l'expedient de tramitació d'ajudes, mitjançant aquest tràmit, la justificació, una a una, d'aquells habitatges de l'edifici que compleixen les condicions per a rebre l'ajuda complementària d'acord amb el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_AYUREHAB_AB&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19582

  Inici
 • Informació complementària

  Més informació en: ajudesrehabilitacio@gva.es

  L'atenció presencial d'assessorament s'oferirà en les dependències dels serveis territorials de la Conselleria situats a l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda de la Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i en el PROP I, al carrer Gregorio Gea, número 27 (46009 València). En aquestes últimes dependències, mitjançant cita prèvia que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació 012 (o 963866000, des de fora de la Comunitat) o per Internet:

  https://externo.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/es/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be

  Enllaços

  Pàgina web de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energética sobre ajudes.

  Per a sol·licitar CITA PRÈVIA, oficines PROP.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV 8328, de 29.06.2018).
  - Resolució de de 27 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV núm. 9099 de 03.06.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 106/2018, de 9 de març.

  Vegeu l'Ordre 7/2018, de 25 de juny.

  Veure la Resolució de 27 de maig de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.