• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

TECE - Inscripció de tècnic/a col·laborador/a per a la tramitació d'ajudes de rehabilitació interior d'habitatges a edificis de tipologia residencial col·lectiva. Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Inscripció de tècnic/a col·laborador/a per a la tramitació d'ajudes de rehabilitació interior d'habitatges a edificis de tipologia residencial col·lectiva. Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

  Objecte del tràmit

  Inscripció del tècnic/a col·laborador/a per a la tramitació d'ajudes de rehabilitació interior d'habitatges a edificis de tipologia residencial col·lectiva del Programa de conservació i accessibilitat del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Professionals habilitats en matèria d'edificació residencial, d'acord amb el que disposa la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.

  Requeriments

  Els professionals hauran d'estar degudament inscrits en el Col·legi Oficial corresponent.
  - Es requereix disposar de signatura electrònica.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a tramitar la inscripció de tècnic/a col·laborador/a serà des del 9 de juliol fins el 6 d'agost de 2018, ambdós inclosos.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment d'alta serà telemàtic, per mitjà de l'ompliment, en línia, del formulari corresponent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_INSTEC_RHB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19588

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb Certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Per a fer-ho, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També podeu tramitar-ho utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessiteu disposar de certificat en l'equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  En fer aquest tràmit les obligacions assumides pel tècnic/a col·laborador/a són:

  1. Informar la persona sol·licitant de les ajudes que pugeun correspondre-li i dels requisits que ha de complir per a sol·licitar-les.
  2. Informar la persona sol·licitant del procediment de tramitació.
  3. Omplir telemàticament la sol·licitud d'ajudes i remetre-la perquè la tramite el servei territorial corresponent.
  4. Elaborar el resum del pressupost de les obres per objectes (cuina, bany, lavabo o adaptació d'accessibilitat) a partir del pressupost desglossat per partides aportat per la persona sol·licitant i comprovar que els preus s'ajusten a la Base de Dades de Preus de la Construcció de l'IVE, per a la qual cosa es pot utilitzar l'aplicació de suport de l'IVE per a càlcul de pressupostos de cuines i banys.
  5. Redactar una descripció de l'obra que cal efectuar, en què es justifique que les obres subvencionables compleixen amb la normativa vigent.
  6. Omplir i remetre telemàticament la sol·licitud de qualificació definitiva i l'abonament de les ajudes una vegada concloses les obres, certificar la data de terminació i justificar que les obres efectuades compleixen amb la normativa vigent.

  Enllaços

  Sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat.

  Web de la Conselleria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
  - Ordre 6/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'habitatges ubicats a edificis de tipologia residencial col·lectiva, dins del programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV 8327, de 28.06.2018).
  - Resolució de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018, les ajudes de rehabilitació d'habitatges situats en edificis de tipologia residencial col·lectiva, dins del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV 8335, de 10/07/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial Decret 106/2018, de 9 de març

  Vegeu Ordre 6/2018, de 25 de juny.

  Vegeu la Resolució de 5 de juliol de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.