• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Valorització i transferència de resultats d'investigació a les empreses

  Objecte del tràmit

  Línia 1: Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'I+D.
  Té com a objectiu la realització de projectes dirigits al desenvolupament de productes, serveis o tecnologies efectuats a la valorització, la transferència de tecnologia i el coneixement i la seua explotació per part de les empreses a partir dels resultats d'I+D investigació generats pels grups d'investigació de les universitats i els organismes d'investigació del sistema científic valencià perquè adquirisquen un grau de desenvolupament suficient que permeta que siguen incorporats per les empreses.

  Línia 2: Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa.
  El seu objectiu és la creació i l'impuls d'unitats científiques de desenvolupament de productes, serveis o estructures i noves tecnologies en el si de les entitats beneficiàries. Les unitats esmentades tindran com a finalitat la valorització, difusió i transferència de tecnologia, per a l'explotació per part de les empreses, dels resultats d'I+D generats pels grups, instituts o grups d'investigació de les esmentades entitats beneficiàries, que incorporen personal i els mitjans necessaris per a desenvolupar innovacions a partir del coneixement "aigua amunt" que emana de la investigació dels grups. Aquestes innovacions s'han d'orientar al mercat, com a manera d'acostar el coneixement a l'empresa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Universitats públiques i privades integrades en la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID).
  - Centres tecnològics inscrits en el Registre de Centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 18 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres.
  - Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
  - Instituts d'investigació sanitària acreditats d'acord amb el que estableix el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o sanitària i les normes complementàries.
  - Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana, que desenvolupen activitat investigadora.
  - Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes, i
  - Altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitats d'I+D i generen coneixement científic o tecnològic; aquestes entitats han de tindre definida en els seus estatuts la I+D com a activitat principal i disposar de mitjans tècnics i humans propis qualificats amb capacitat per a l'execució d'aquestes activitats.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % de les despeses subvencionables del projecte.
  L'AVI procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles al beneficiari.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de 21 dies naturals, i iniciarà el còmput l'endemà de la publicació, en extracte, d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia de termini de presentació. (DOGV núm. 8491 de 21.02.2019)

  Data d'Inici 22/02/2019 Data de Finalització: 14/03/2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari de sol·licitud d'ajuda en format PDF generat a través de l'enllaç https://aplics.innoavi.es/solicita, una vegada s'haja introduït la informació sol·licitada i annexat la documentació administrativa i tècnica requerida en la convocatòria d'ajudes corresponent.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La tramitació del procediment ha de ser electrònica i s'ha d'ajustar al que estableix l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu) i al resolc quart de la resolució de convocatòria de les ajudes esmentades per a 2019-2020.

  1. Omplir en línia el formulari de sol·licitud d'ajuda a través de l'enllaç:
  https://aplics.innoavi.es/solicita
  2. Descarregar el formulari de sol·licitud d'ajuda en format PDF generat per l'aplicació en línia.
  3. Annexar el formulari de sol·licitud d'ajuda mitjançant aquest tràmit telemàtic.
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=19590

  * Recomanem seguir el Manual d'instruccions sol·licitud 2019
  https://aplics.innoavi.es/descargas/solicita/Manual_Solicitud_2019_VA.pdf

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19590

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris d'avaluació estan establits en l'article 29 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, desplegats en l'apartat 9 de l'annex I de la resolució de convocatòria de les esmentades ajudes per a 2019-2020.

  Obligacions

  Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 5 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu.
  - RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2019, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del sistema valencià d'innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2019-2020.
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  - Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187, de 26.6.2014)
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352, de 24.12.2013)

  Llista de normativa

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.