Valorització i transferència de resultats d'investigació a les empreses

AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ AVI

Codi SIA: 1286093
|
Codi GVA: 19590
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 16-05-2024

Fins 05-06-2024 14:00:59h

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'Agència Valenciana d'Innovació (IVACE+i Innovació) llança el present procediment d'ajudes per a:

Línia 1: Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'I+D.

El seu objectiu és el desenvolupament de productes, servicis o tecnologies efectuats a partir dels resultats d'investigació generats pels grups d'investigació del sistema científic valencià perquè aconseguisquen un grau de desenvolupament suficient que permeta que siguen incorporats per les empreses.

Línia 2: Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa. El seu objectiu és la creació de noves estructures en el si d'instituts o grups d'investigació, que incorporen personal i els mitjans necessaris per a desenvolupar innovacions a partir del coneixement "aigües amunt" que emana de la investigació dels grups. Estes innovacions hauran d'orientar-se al mercat, com a manera d'acostar el coneixement a l'empresa.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
16-05-2024 al 05-06-2024 14:00:59h
Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

Línia 1

- Universitats públiques i privades integrades en la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID).

- Centres tecnològics inscrits en el registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 18 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals centres.

- Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

- Instituts d'investigació sanitària acreditats conforme al que s'estableix en el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'Instituts d'Investigació Biomèdica o Sanitària i normes complementàries.

- Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014 de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana que desenvolupen activitat investigadora.

- Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes, i

- Altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitats d'I+D i generen coneixement científic o tecnològic; aquestes entitats hauran de tindre definida en els seus estatuts la I+D com a activitat principal i disposar de mitjans tècnics i humans propis qualificats amb capacitat per a l'execució de tals activitats.

Línia 2

- Universitats públiques i privades integrades en la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID)

- Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

- Instituts d'investigació sanitària acreditats conforme al que s'estableix en el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'Instituts d'Investigació Biomèdica o Sanitària i normes complementàries.

- Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014 de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana que desenvolupen activitat investigadora.

Com es tramita

Procés de tramitació

La tramitació del procediment serà electrònica i s'haurà d'ajustar al que s'establix en l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu) i al resolc quart de la Resolució de convocatòria de les citades ajudes per a 2024 a 2026.

1) Punxant en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic d'aportació documental que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, li permetrà al seu torn annexar la documentació que desitge aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'Àrea Personal del sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat

> Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal).

2) Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'este.

Pot descarregar la documentació i el manual d'instruccions per a la Sol·licitud d'Ajuda en el portal https://innoavi.es/es/convocatorias-de-proyectos/

 

Criteris de valoració

Els criteris d'avaluació estan establits en l'article 29 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació i desenvolupats en l'apartat corresponent a criteris...

Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds d'este procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14.00 hores de l'últim dia de termini de presentació. (DOGV núm. 9849 / 15.05.2024)

 

Data d'Inici 16/05/2024 Data Finalització: 05/06/2024

 

Documentació
S'ha de presentar la documentació ressenyada en la Resolució de convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026 i generada a través de tramitació telemàtica.

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del procediment de concessió de les ajudes serà de sis mesos a partir de la data de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Quantia i cobrament
L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% de les despeses subvencionables del projecte. L'Agència Valenciana d'Innovació (IVACE+i Innovació) procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les...
Saber més
Obligacions
Las obligacions dels beneficiaris venen especificades en l'article 5 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, sense perjudici de les previstes en...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució
Sancions
Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.