Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Valorització i transferència de resultats d'investigació a les empreses

  Objecte del tràmit

  Línia 1: Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'I+D.
  El seu objectiu és el desenvolupament de productes, serveis o tecnologies efectuats a partir dels resultats d'investigació generats pels grups d'investigació del sistema científic valencià perquè aconseguisquen un grau de desenvolupament suficient que permeta que siguen incorporats per les empreses.

  Línia 2: Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa.su objectiu és la creació de noves estructures en el si d'instituts o grups d'investigació, que incorporen personal i els mitjans necessaris per a desenvolupar innovacions a partir del coneixement "aigües amunt" que emana de la investigació dels grups. Aquestes innovacions hauran d'orientar-se al mercat, com a manera d'acostar el coneixement a l'empresa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Línia 1
  - Universitats públiques i privades integrades en la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID).
  - Centres tecnològics inscrits en el registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 18 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals centres.
  - Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
  - Instituts d'investigació sanitària acreditats conforme al que s'estableix en el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'Instituts d'Investigació Biomèdica o Sanitària i normes complementàries.
  - Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014 de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana que desenvolupen activitat investigadora.
  - Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes, i
  - Altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitats d'I+D i generen coneixement científic o tecnològic; aquestes entitats hauran de tindre definida en els seus estatuts la I+D com a activitat principal i disposar de mitjans tècnics i humans propis qualificats amb capacitat per a l'execució de tals activitats.
  Línia 2
  - Universitats públiques i privades integrades en la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID)
  - Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
  - Instituts d'investigació sanitària acreditats conforme al que s'estableix en el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'Instituts d'Investigació Biomèdica o Sanitària i normes complementàries.
  - Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014 de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana que desenvolupen activitat investigadora.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % de les despeses subvencionables del projecte.
  L'AVI procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles al beneficiari.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14.00 hores de l'últim dia de termini de presentació. (DOGV núm. 9348, de 26/05/2022)

  Data d'Inici 27/05/2022 Data Finalització: 16/06/2022

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar la documentació ressenyada en la Resolució de convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022-2023-2024 i generada a través de tramitació telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La tramitació del procediment serà electrònica i s'haurà d'ajustar al que s'estableix en l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu) i al resolc quart de la Resolució de convocatòria de les citades ajudes per a 2022-2023-2024.
  1) Punxant en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic d'aportació documental que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, li permetrà al seu torn annexar la documentació que desitge aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'Àrea Personal del sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat
  > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal).
  2) Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest.
  Pot descarregar la documentació i el manual d'instruccions per a la Sol·licitud d'Ajuda en el portal www.innoavi.es

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_AVI&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19590

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris d'avaluació estan establits en l'article 29 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, i desplegats en l'apartat corresponent a criteris d'avaluació de sol·licituds de cada un dels annexos de la resolució de convocatòria de les esmentades ajudes per a 2021-2022-2023.

  Obligacions

  Las obligacions dels beneficiaris venen especificades en l'article 5 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual
  s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del
  Sistema Valencià d'Innovació, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
  General de Subvencions.

  Sancions

  Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 20 de maig de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per la qual es modifica la seua Resolució de 7 d'abril de 2022 per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024. (DOGV núm. 9348, de 26/05/2022).
  - Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2022 del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per la qual es modifica la seua Resolució de 7 d'abril de 2022 per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024, corresponents al programa de Valorització i transferència de resultats d'investigació a les empreses. BDNS
  - Extracte de la Resolució de 7 d'abril de 2022, del Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024, corresponents al programa de Valorització i transferència de resultats d'investigació a les empreses. (DOGV núm. 9318, de 12/04/2022)
  - Resolució de 7 d'abril de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024. BDNS
  - DECRET 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu.
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  - Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell de 24 de juny de 2021 pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives en el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, així com les normes financeres per a aquests Fons i per al Fons d'Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l'Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats.
  - Reglament (UE) 2021/1058 del Parlament Europeu i del Consell de 24 de juny de 2021 relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió.
  - Qualsevol altra derivada de la normativa estatal i de la Unió Europea que siga directament d'aplicació.

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 20 de maig de 2022.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.