• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Valorització i transferència de resultats d'investigació a les empreses
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Valorització i transferència de resultats d'investigació a les empreses

  Objecte del tràmit

  Línia 1: Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'I+D.
  Té com a objectiu la realització de projectes dirigits al desenvolupament de productes, serveis o tecnologies efectuats a la valorització, la transferència de tecnologia i el coneixement i la seua explotació per part de les empreses a partir dels resultats d'I+D investigació generats pels grups d'investigació de les universitats i els organismes d'investigació del sistema científic valencià perquè adquirisquen un grau de desenvolupament suficient que permeta que siguen incorporats per les empreses.

  Línia 2: Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa.
  El seu objectiu és la creació i l'impuls d'unitats científiques de desenvolupament de productes, serveis o estructures i noves tecnologies en el si de les entitats beneficiàries. Les unitats esmentades tindran com a finalitat la valorització, difusió i transferència de tecnologia, per a l'explotació per part de les empreses, dels resultats d'I+D generats pels grups, instituts o grups d'investigació de les esmentades entitats beneficiàries, que incorporen personal i els mitjans necessaris per a desenvolupar innovacions a partir del coneixement "aigua amunt" que emana de la investigació dels grups. Aquestes innovacions s'han d'orientar al mercat, com a manera d'acostar el coneixement a l'empresa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Universitats públiques i privades integrades en la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID).
  - Centres tecnològics inscrits en el Registre de Centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 18 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres.
  - Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
  - Instituts d'investigació sanitària acreditats d'acord amb el que estableix el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o sanitària i les normes complementàries.
  - Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana, que desenvolupen activitat investigadora.
  - Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes, i
  - Altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitats d'I+D i generen coneixement científic o tecnològic; aquestes entitats han de tindre definida en els seus estatuts la I+D com a activitat principal i disposar de mitjans tècnics i humans propis qualificats amb capacitat per a l'execució d'aquestes activitats.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de 21 dies naturals, i iniciarà el còmput l'endemà de la publicació, en extracte, d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia de termini de presentació. (DOGV núm. 8491 de 21.02.2019)

  Data d'Inici 22/02/2019 Data de Finalització: 14/03/2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari de sol·licitud d'ajuda en format PDF generat a través de l'enllaç https://aplics.innoavi.es/solicita, una vegada s'haja introduït la informació sol·licitada i annexat la documentació administrativa i tècnica requerida en la convocatòria d'ajudes corresponent.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.