• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de la subvenció nominativa a entitats locals per al finançament dels EEIIA per a l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Aportació de la documentació per a la justificació de les subvencions nominatives a entitats locals per al finançament dels EEIIA per a l'exercici 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats locals que tenen la titularitat de l'EEIIA i que hagen sigut beneficiàries de la subvenció nominativa

  Requeriments

  1. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  2. Compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagen exigit.
  3. Acreditar el fet d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'art. 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana. Aquest requisit s'entendrà complit si l'entitat local figura en la certificació que publica mensualment en la seua pàgina web la Sindicatura de Comptes

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció es farà efectiva, d'acord amb el que es disposa en l'article 44.1 d, apartat 2, de la Llei 28/2018, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat, per a l'exercici 2019 (publicat en el DOCV núm.
  8454, de 31 de desembre de 2018), de la manera següent:

  - Un 35 % de l'import de la subvenció s'entregarà a la signatura de la present resolució.
  - Un 30 % de l'import de la subvenció s'entregarà amb anterioritat al mes de juliol de 2019.
  - El 35 % restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La subvenció concedida que incloga el període comprés entre l'1 de gener i el 30 de setembre ha d'haver-se justificat, com a màxim, a 31 d'octubre de 2019, de manera que no es poden presentar justificacions de despesa efectuada en l'exercici 2019 amb posterioritat al 31 de gener de l'any 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Certificat d'obligació contreta o reconeguda, o de pagament ordenat, subscrit per l'interventor de la corporació i amb el vistiplau de l'alcalde president, que reculla:
  a) Les despeses realitzades (els conceptes de personal i sosteniment estan unificats en la subvenció).
  b) La llista de personal, amb el nom del treballador, la categoria professional, la jornada (completa o parcial), amb la indicació expressa de l'horari que realitza, i els mesos de treball. En el cas de personal compartit, ha d'indicar-se en quin altre programa o servei treballa, l'horari que hi fa, i per quin import i percentatge es justifica en altres subvencions concedides.

  Impresos associats

  CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ D'OBLIGACIÓ CONTRETA O RECONEGUDA O DE PAGAMENT ORDENAT. ENTITAT LOCAL. PROGRAMES: SEAFI, CENTRE DE DIA DE MENORS, I MESURES JUDICIALS EN MEDI OBERT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19603

  Informació adicional

  La justificació de la subvenció concedida s'ha de presentar exclusivament per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es a través del tràmit "Justificació de la subvenció nominativa a entitats locals per al finançament dels EEIIA"

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.