• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Justificació de les subvencions nominatives a entitats locals per al finançament de centres de dia d'entitats locals per a l'exercici 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de les subvencions nominatives a entitats locals per al finançament de centres de dia d'entitats locals per a l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Aportació de la documentació per a la justificació de les subvencions nominatives a les entitats locals per al finançament de centres de dia d'entitats locals per a l'exercici 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats locals que hagen sigut beneficiàries de les subvencions nominatives per al finançament de centres de dia d'entitats locals en l'exercici 2019.

  Requeriments

  No estar incurs en cap causa de prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, d'acord amb l'establit en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagen exigit.

  Acreditar el fet d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'art. 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana. Aquest requisit s'entendrà complit si l'entitat local figura en la certificació que publica mensualment en la seua pàgina web la Sindicatura de Comptes.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció es farà efectiva, d'acord amb el que es disposa en l'article 44.1 d, apartat 1, de la Llei 28/2018, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat, per a l'exercici 2019 (publicat en el DOCV núm. 8454, de 31 de desembre), de la manera següent:

  Un 65 % de l'import de la subvenció s'entregarà a la signatura de la present resolució.

  El 35 % restant s'entregarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les justificacions de la quantitat anticipada finalitzarà el 31 d'octubre de 2019.
  El termini màxim de justificació de la subvenció serà el 31 de gener de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Certificat d'obligació contreta o reconeguda, o de pagament ordenat, subscrit per l'interventor de la corporació i amb el vistiplau de l'alcalde president, que reculla:

  Les despeses realitzades (els conceptes de personal i sosteniment estan unificats en la subvenció).

  La llista de personal, amb el nom del treballador, la categoria professional i els mesos de treball. En el cas de personal compartit, ha d'indicar-se en quin altre programa o servei treballa i per quin import i percentatge es justifica en altres subvencions concedides.

  b) Llista de beneficiaris atesos, amb la indicació de les dates d'alta i baixa, si n'hi ha, o qualsevol altra incidència esdevinguda en el servei prestat als usuaris. Aquesta llista ha de ser mensual.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19604

  Informació adicional

  La justificació de la subvenció concedida s'ha de presentar exclusivament per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es a través del tràmit "Justificació de la subvenció nominativa a entitats locals per al finançament dels centres de dia locals.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.