Detall de Procediments

TECG- Sol·licitud general de tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural relacionats amb la gestió d'expedients del Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana i les declaracions obligatòries del sector vitivinícola.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud general de tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural relacionats amb la gestió d'expedients del Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana i les declaracions obligatòries del sector vitivinícola.

  Objecte del tràmit

  En la relació administració/ciutadania cal que l'interessat s'adrece als òrgans administratius:
  - en la instrucció d'un procediment: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc.
  - en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud
  - en la fase d'execució del procediment
  - en la interposició de recursos

  Aquest tràmit TELEMÀTIC poden utilitzar-lo les persones interessades per a la presentació de sol·licituds sempre que en la seu electrònica de la Generalitat no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per al procediment que es tracte.
  Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica de sol·licituds, cal, necessàriament, utilitzar-se aquesta via per a relacionar-se amb l'administració.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que estableix la llei.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19620

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A la sol·licitud general telemàtica han d'adjuntar-se els documents previstos per la normativa que regule el procediment que es tracte, així com aquells que es consideren oportuns o hagen sigut requerits per l'Administració.

  Quan la presentació es realitze telemàticament a través de la sol·licitud general perquè no hi ha un tràmit electrònic específic per al procediment que es tracte, s'han d'adjuntar els models normalitzats de sol·licitud que haja previst la normativa reguladora del procediment.

  Impresos associats

  AGRORED

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la normativa reguladora del procediment administratiu comú

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19620

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc19620

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 24/2003 de la Direcció de l'Estat, de 10 de juliol, de la vinya i del vi (BOE núm. 165, d'11/07/2003).
  - Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'ordenació del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5019, de 02/06/05).
  - Decret 4/2007, de 19 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'ordenació del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5435, de 24.01.2007).
  - Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007.
  - Resolució de 29 de juliol de 2016, de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC), sobre delegació en els directors/ores territorials de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a la resolució dels procediments necessaris per al manteniment del Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7859, de 28.08.2016).
  - Resolució de 2 de febrer de 2017, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 els terminis de presentació de sol·licituds, comunicacions i notificacions del Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7976, de 09/02/2017).
  - Decret 67/2017, de 26 de maig, del Consell, pel qual es regula el Registre Vitícola i les declaracions obligatòries del sector vitícola a la Comunitat Valenciana (DOCV núm 8074, de 30/06/2017).
  - Reial decret 772/2017, de 28 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola
  - Ordre 7/2018, de 13 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula el potencial de producció vitícola i les declaracions obligatòries del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.