Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de 3 beques per a la realització de pràctiques professionals a l'Institut Valencià de la Joventut

  Objecte del tràmit

  1. Convocar la concessió, en règim de concurrència competitiva, de 3 beques, per a completar la formació de persones joves titulades universitàries, mitjançant la realització de pràctiques professionals en les dependències de l'IVAJ, dirigides a la millora i l'especialització professional de les persones.

  2. L'activitat que es desenvoluparà consistirà, amb caràcter general, en la realització de pràctiques formatives relacionades amb les competències assignades a aquest organisme per la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, i el Decret 21/2003, del Consell de la Generalitat, de 4 de març, mitjançant el qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'IVAJ, i les funcions seran les que s'hi assignen en cada cas.

  3. Les beques i les titulacions oficials universitàries requerides són:

  a) 1 beca per a persones llicenciades o graduades en Belles Arts o que estiguen en possessió del títol d'Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.
  Les funcions en aquesta beca seran les relacionades amb el disseny de suports informatius dirigits a joves (animació, infografia, desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils…)

  b) 1 beca per a persones llicenciades o graduades en Turisme.
  Les funcions estan relacionades amb la promoció i difusió dels programes de l'IVAJ i de la Xarxa Valenciana d'Albergs Juvenils, així com la dinamització de la central de reserves de l'IVAJ.

  c) 1 beca per a persones llicenciades o graduades en Pedagogia o Psicologia.
  Les funcions que s'exerciran en aquesta beca seran el disseny de programes i activitats de formació i la gestió, la tramitació i el seguiment dels programes de formació de l'IVAJ.

  4. Les pràctiques es realitzaran en les dependències dels serveis centrals de l'IVAJ a València, excepte en el cas de l'apartat c que es desenvoluparan en la unitat territorial de l'IVAJ de Castelló. La direcció tècnica, supervisió i tutoria d'aquestes l'exercirà la persona titular del servei en què es realitzen o la persona que la substituïsca.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden optar a l'obtenció d'una de les beques objecte d'aquesta convocatòria les persones que reunisquen els requisits, al final del termini de presentació de sol·licituds:

  Requeriments

  1. Els sol·licitants de les beques han de residir a la Comunitat Valenciana i complir els requisits establits en l'article 3 de l'Ordre 6/2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de 23 de maig, per la qual s'aproven les bases que regulen beques per a la realització de pràctiques professionals a l'IVAJ, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

  2. No poden optar a les beques que regulen aquestes bases les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, gaudisquen d'una altra beca de pràctiques professionals en dependències de la Generalitat, llevat que falten menys de dos mesos perquè aquesta finalitze.

  3. La no-presentació de l'aspirant a l'entrevista comportarà la seua exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. L'import global màxim destinat a la concessió de les beques que es convoquen mitjançant aquesta resolució serà de trenta mil euros (30.000 euros) per a l'anualitat 2019. Està previst, per al 2019, que l'import siga de 1.064,49 euros/mes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini de quinze dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8537 de 29/04/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Els aspirants a obtindre una beca han de presentar, per via electrònica, una única sol·licitud, en la qual han d'optar exclusivament a una de les beques convocades, i el currículum complet, segons els models normalitzats. Juntament amb la sol·licitud i el currículum presentats per via electrònica, no s'ha de presentar cap documentació.

  2. Els dos documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es. En omplir aquests formularis s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà automàticament a partir de la informació aportada en aquest. El resultat d'aquesta baremació es visualitzarà com un camp més del formulari.

  Presentació de documentació acreditativa dels mèrits

  1. Quan es faça públic el resultat de l'autobaremació inicial dels mèrits detallats en el currículum, i haja transcorregut el corresponent període d'al·legacions, l'òrgan instructor determinarà les 10 sol·licituds que han obtingut la millor puntuació i que hauran de realitzar l'entrevista i presentar la documentació acreditativa dels mèrits.

  2. El règim per a la presentació acreditativa dels mèrits serà el que s'estableix en l'article 7, apartats 7 i 8, de l'Ordre 6/2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de 23 de maig, per la qual s'aproven les bases que regulen beques per a la realització de pràctiques professionals a l'IVAJ.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i s'hi podrà recórrer potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19628

  Informació adicional

  Les persones sol·licitants de les beques han de presentar telemàticament la sol·licitud mitjançant un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o amb DNI electrònic, i accedir als apartats "Per Internet" o "Com es tramita telemàticament?".

  Inici
 • Informació complementària

  Durada de les beques

  La beca tindrà una durada màxima de 12 mesos, comptats des de la data que s'indique en la resolució de concessió, que podrà ser prorrogada, mitjançant resolució expressa, fins a un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient en els pressupostos de l'IVAJ per als exercicis als quals afecte la pròrroga, i que el desenvolupament de l'activitat que s'estiga efectuant ho requerisca o aconselle.

  Mitjans de publicació i notificació dels diferents tràmits

  1. La publicació de les llistes previstes en el procés de selecció es farà en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet www.gva.es i també en la pàgina web de l'IVAJ, https://ivaj.gva.es

  2. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l'expressió de les bases, la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques atorgades, la llista de les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d'aquestes. La publicació de la resolució esmentada tindrà efecte de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la informació corresponent s'inserirà en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet www.gva.es i també en la pàgina web de l'IVAJ https://ivaj.gva.es.

  Enllaços

  Web de l'IVAJ

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 6/2018, de 23 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases que regulen beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Valencià de la Joventut (DOGV núm. 8308, de 01/06/2018)
  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOGV núm. 6097, de 08/09/2009)
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOGV núm. 6521, de 16/05/2011)
  - Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOGV núm. 8168, de 13/11/2017)
  - Resolució d'11 d'abril de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Valencià de la Joventut.
  - RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es concedeixen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Valencià de la Joventut (DOGV nº 8690, de 03/12/2019)

  Llista de normativa

  Vore Ordre 6/2018, de 23 de maig

  Vore Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vore Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vore Llei 15/2017, de 10 de novembre

  Vore Resolució d'11 d'abril de 2019

  Vore Resolució de 25 de novembre de 2019

  Llistat de seguiment

  Renúncia a la beca de pràctiques professionals adjudicada per la Generalitat

  Consulta de l'estat de tramitació de beques de pràctiques professionals de la Generalitat

  Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat

  Llistes de persones admeses i excloses a beques per a llicenciatura o grau en Belles Arts o Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes. El termini d'al·legacions comença el 18 de juliol i finalitza el 31 de juliol de 2019.

  Llistes de persones admeses i excloses a beca per a llicenciatura o grau en Pedagogia o Psicologia. El termini d'al·legacions comença el 18 de juliol i finalitza el 31 de juliol de 2019.

  Ampliació de termini per a resoldre

  Acta al·legacions i llistats definitius

  Acta de la comissió avaluadora de la convocatòria de beca de belles arts per a la realització de pràctiques professionals a l'Institut Valencià de la Joventut

  Acta de la comissió avaluadora de la convocatòria de beca de psicologia per a la realització de pràctiques professionals a l'Institut Valencià de la Joventut

  Acta de la comissió avaluadora de la convocatòria de beca de turisme per a la realització de pràctiques professionals a l'Institut Valencià de la Joventut

  Renúncia d'una beca i substitució. 07/11/2019

  Renúncia de dues beques i substitució. 10/12/2019

  Renúncia d'una beca i substitució. 18/12/2019

  Correcció d'errades de resolució de 10/12/2019 de renúncia de dues beques i substitució.

  Renúncia d'una beca i substitució. 23/12/2019

  Renúncia d'una beca. 30/01/2020

  Renúncia d'una beca i substitució. 05/02/2020

  Renúncia d'una beca i substitució. 20/02/2020

  Renúncia d'una beca. 08/05/2020

  Renúncia d'una beca i substitució. 01/10/2020

  Renúncia de dos becas. 12/11/2020

  Prorroga de tres beques. 16/12/2020

  Renúncia d'una beca. 15/06/2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.