ECOVUL 2021- Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 1639011
|
Codi GVA: 19630
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades pertanyents a algun dels col·lectius vulnerables següents:

 

a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública.

b) Persones aturades de llarga durada.

c) Persones majors de 50 anys.

d) Persones amb diversitat funcional.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

DESTINATARIS I BENEFICIARIS FINALS DE L'ACCIÓ: Entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes.

 

IMPACTE PREVIST (nombre de beneficiaris previstos)

500 beneficiaris

 

QUANTIA / PRESSUPOST:

12.500.000 euros

Normativa
 • ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases...
 • RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a...
 • Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen...
 • Annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
 • Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
 • RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa i distribueix...
 • Extracte de la Resolució de 26 de juliol de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa i...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

Requisits

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES:

 

No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

 

EXCLUSIONS:

 

* En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.

* Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:

a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.

b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del tractat).

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

 

L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició que estableix l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

 

REQUISITS DE LES CONTRACTACIONS:

 

* La contractació haurà d'efectuar-se amb posterioritat a la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria de subvencions per a l'exercici 2021.

La contractació ha de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte, o el manteniment d'aquest quan el lloc haja quedat vacant arran de la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.

 

EXCLUSIONS:

 

Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:

* Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.

* Contractes a temps parcial, excepte en el cas de persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser de, com a mínim, 15 hores setmanals.

* Persones treballadores que hagen finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.

* Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.

* Contractacions fetes per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.

* Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o Seguretat Social.

* Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.

* Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos: 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud...
Saber més
Criteris de valoració
La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la...
Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Inici l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el DOGV Núm 9000 de 19 de gener de 2021 i finalitzarà 31 de juliol de 2021.

 

Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Documentació
Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia "Tramitar amb certificat". S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o certificat de representant d'entitat (si la sol·licitud l'efectuen les persones jurídiques o els seus representants) o certificat reconegut per a...
Saber més
  Presencial

  Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOVUL 2021 - Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables".

   

  Les persones físiques i les persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/) han de presentar la sol·licitud preferentment segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa ha d'utilitzar els impresos normalitzats localitzats en la pàgina web de LABORA (https://labora.gva.es/va/ciutadania), en l'apartat corresponent a aquesta convocatòria (ECOVUL 2021), llevat que la persona interessada o el seu representant estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques; en aquest cas, s'ha de presentar segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior.

   

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa.

   

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

   

  Registres dels òrgans administratius de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació:

  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. - Una vegada transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L'import de la subvenció serà 23.940 euros. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de ser dona o persona amb diversitat funcional, l'import serà de 25.270 euros. Si en la persona contractada concorre la condició de ser víctima de violència sobre la dona o persona amb...
  Saber més
  Obligacions
  A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions de la persona o l'entitat beneficiària: a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. b) Els contractes a jornada parcial de persones amb diversitat funcional severa han de...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència per a resoldre correspondrà a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació o l'òrgan en què aquesta delegue.
  Sancions
  Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del...
  Saber més