Detall de Procediments

ECOVUL 2018- Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial dels col·lectius vulnerables següents: persones en situació o risc d'exclusió social, persones aturades de llarga durada, persones majors de 50 anys, per a l'exercici 2018 (Servef).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  ECOVUL 2018- Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial dels col·lectius vulnerables següents: persones en situació o risc d'exclusió social, persones aturades de llarga durada, persones majors de 50 anys, per a l'exercici 2018 (Servef).

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació indefinida de les persones pertanyents a determinats col·lectius vulnerables:

  a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública.
  b) Persones aturades de llarga durada.
  c) Persones majors de 50 anys.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  a) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

  b) En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.

  4.1. Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:

  a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.
  b) Contractes a temps parcial, excepte en el cas de persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser de, com a mínim, 15 hores setmanals.
  c) Persones treballadores que hagen finalitzat la seua relació laboral per mutu acord amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.
  d) Contractes realitzats per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.
  e) Contractacions realitzades per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.
  f) Contractes realitzats per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
  g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.
  h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o el personal directiu o els membres dels òrgans d'administració de les empreses que tinguen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

  4.2. Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquesta subvenció resulta incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

  4.3. Les ajudes regulades en aquesta convocatòria se sotmeten al règim de minimis, regulat en el Reglament 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de data 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no es poden concedir a empreses dels sectors següents:
  a) Pesca i aqüicultura, segons es preveuen en el Reglament (CE) núm. 104/2000.
  b) Producció primària dels productes agrícoles recollits en l'annex I del tractat.
  c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
  c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.
  d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses d'explotació vinculades a l'activitat exportadora.
  e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.
  L'aplicació d'aquest règim suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament [UE] 1407/2013, de la Comissió) no excedirà els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
  Les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides segons el Reglament (UE) 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) 1407/2013.
  Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal relacionada amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

  4.4 Les contractacions objecte de subvenció s'han d'efectuar en 2018 a partir de la publicació de la convocatòria i executar-se en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de la subvenció ascendirà a 18.544,68 €. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 19.574,94 €; si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, ascendirà a 20.605,20 €.

  Els contractes a jornada parcial de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb la reducció proporcional de la quantia de l'ajuda (contractes d'almenys 15 hores setmanals).

  La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 31 d'octubre de 2018. (DOGV núm. 8354, d'03/08/18).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones jurídiques, les administracions, entitats, ens, organismes i empreses públiques i els seus representants han de presentar la seua sol·licitud (que ha d'incloure, així mateix, la documentació exigida en el resolc nové de la resolució de convocatòria) de manera telemàtica a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" d'aquesta guia.

  Les persones físiques han de presentar la seua sol·licitud, preferentment, segons el que s'indica en l'apartat anterior, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial del SERVEF i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'esmentada adreça d'Internet http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion.

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel:
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964558657
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19630

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  5. - Documentació:

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació.
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars.
  c) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.
  d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.
  e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.
  f) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
  g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona o l'entitat sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
  h) Comunicació a la persona treballadora del cofinançament pel Fons Social Europeu de l'ajuda sol·licitada, segons el model normalitzat.
  i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora (d'acord amb el que es disposa en l'apartat f de la disposició addicional segona de l'Ordre x/2018) de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte.
  j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de persones treballadores en situació d'alta entre els 30 dies naturals anteriors més el dia de la data de la contractació (31 dies).
  k) Si escau, acreditació de la condició de dona víctima de la violència sobre la dona, de conformitat amb el que es disposa en l'article 9, apartats 1 i 2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  l) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona contractada.
  m) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
  n) Acreditació, si escau, de la situació o el risc d'exclusió social dels serveis socials de qualsevol administració pública.

  Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), el SERVEF recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents:
  a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
  b) Comunicació, al servei d'ocupació, del contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
  c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
  d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  e) Acreditació del fet que la persona contractada va romandre aturada i inscrita com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació i, si escau, durant el període requerit per a la seua consideració com a desocupació de llarga durada.
  f) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre x/2018.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  [ANNEX I] ANNEX I. AJUDES PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA INICIAL DE DETERMINATS COLECTIUS VULNERABLES

  [ANNEX II] ANNEX II. AJUDES PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA INICIAL DE DETERMINATS COLETIUS VULNERABLES

  COMUNICACIÓ AL/A TREBALLADOR/A

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Procediment de concessió; distribució de la dotació

  - La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'hagen presentat la sol·licitud i la resta de documentació exigida per la convocatòria en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.
  - En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resulte possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran els contractes de persones amb diversitat funcional (prioritzades, al mateix temps, en funció del grau de discapacitat superior), i, en defecte d'això, de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, que computarà en els termes ja esmentats, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques. I això, sense perjudici de la possibilitat que els interessats puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que consideren procedent.

  Davant de la desestimació per silenci administratiu, s'hi podrà interposar un recurs idèntic.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19630

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  Enllaç d'aquesta guia

  Inici
 • Informació complementària

  DESTINATARIS I BENEFICIARIS FINALS DE L'ACCIÓ:
  Qualsevol entitat ocupadora (incloses les persones treballadores autònomes; així com les administracions, les entitats, els ens, els organismes i les empreses públiques)

  IMPACTE PREVIST (nombre de beneficiaris previstos)
  100 beneficiaris/àries

  QUANTIA / PRESSUPOST:
  2.000.000 euros

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions del beneficiari:
  a) Formalitzar els contractes de treball per escrit.
  b) Els contractes a jornada parcial de persones amb diversitat funcional severa han de recollir expressament en el clausulat el nombre d'hores setmanals de treball; els contractes per obra o servei, la seua durada estimada expressada en mesos complets.
  c) Mantindre l'ocupació creada durant almenys vint-i-quatre mesos.
  d) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora dels treballadors en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, la mort, la discapacitat sobrevinguda, la jubilació per motius d'edat o l'acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora.
  e) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, l'informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de les persones treballadores en situació d'alta durant aquest període de manteniment. L'obligació de manteniment s'entendrà complida si l'informe de plantilla mitjana dels 24 mesos és igual o superior a l'informe de plantilla mitjana dels 31 dies.

  f) Facilitar totes les dades i tota la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que requerisca el SERVEF.
  g) Comunicar al SERVEF la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
  h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests.
  i) Les persones jurídiques han de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual s'ha d'aportar al SERVEF en el termini indicat en la lletra e del resolc desseté de la convocatòria.
  j) En el cas que la convocatòria d'aquestes ajudes resulte cofinançada pel Fons Social Europeu, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) s'han de conservar durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (la qual cosa es considera que pot tindre lloc al voltant de l'any 2025).
  k) Com que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu, el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre aquestes normes, cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions, que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, ha de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu. Així mateix, la persona beneficiària està subjecta a les normes d'informació i publicitat recollides en el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.
  l) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.
  m) Aportar, en el termini indicat en la lletra e del resolc desseté, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.
  n) Facilitar al SERVEF les mesures d'acompanyament que propicien l'adequació de la inserció recollides en la disposició addicional quarta de l'ordre. En aquest sentit, el beneficiari ha de concedir a la persona treballadora el permís necessari en horari laboral perquè acudisca al centre SERVEF, a fi que es facen les tasques d'acompanyament i orientació durant el període de manteniment del contracte.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF

  Informació d'obligatorietat de relacionar-se amb l'administració telemàticament

  Informació per a la presentació telemàtica

  REGISTRE REPRESENTANTS

  TRÀMIT REGISTRE REPRESENTANTS

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables. (DOGV núm. 8339, 16/07/18).
  - Resolució de 30 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions destinades al programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre x/2018, de xx de xxxxx, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV núm. 8354, 03/08/2018)

  Llista de normativa

  ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables.

  Resolució de 30 de julio de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.