Subvencions directes a famílies monoparentals per a compensar despeses de protecció de la salut (Ajudes al COPAGAMENT)

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 1399646
|
Codi GVA: 19650
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-01-2024

Fins 31-12-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Recurs d'alçada
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió de subvencions directes a famílies monoparentals per a compensar despeses de protecció de la salut.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-01-2024 al 31-12-2024
Al·legació/AportacióTermini obert
Observacions

-REINTEGRAMENT DE DESPESES: Si en el moment de realitzar la sol·licitud ha assumit despeses relatives al copagament farmacèutic susceptibles de ser subvencionats i desitjara que la Generalitat li retorne estes quanties, haurà d'emplenar els següents formularis: - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ -...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones en situació de família monoparental.

Requisits

1. Seran beneficiàries d'estes subvencions les persones que complisquen els requisits expressats a continuació: a) Ostentar la condició de persona assegurada del Sistema Nacional de Salut (SNS) i disposar targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat. b) Ostentar el títol...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
En el cas de sol·licitud per a la inclusió com a persona beneficiària en el procediment de concessió de les subvencions, la instrucció i resolució i, si és el cas, la denegació d'esta condició, s'atribuïx segons el que es preveu en l'article 168.1.C, subapartat e de la Llei 1/2015, de 6 de...
Saber més
Òrgans de tramitació
El Centre de Salut on estiga adscrita la persona interessada, i en el cas de no existir esta adscripció, els servicis territorials de la Conselleria de *Sanitat, situats en: Alacant (c/ Girona, 26. 03001), Castelló de la Plana (c/ Hort *Sogueros, 12. 12001) i València (Gran Via Fernando El...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 01-01-2024 a 31-12-2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2024. (DOGV núm. 9754, de 28/12/2023).

Documentació
1. Sol·licitud Haurà d'emplenar el model de sol·licitud normalitzat que es troba disponible en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, i en la guia...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per...
Saber més
Presencial

Les sol·licituds es presentaran en el centre de salut on estiga adscrita la persona interessada, i en el cas de no existir aquesta adscripció, es presentarà en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat, situats a Alacant (c/ Girona, 26. 03001), Castelló de la Plana (c/ Hort Sogueros,...

Saber més

On dirigir-se

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert

En qualsevol moment

Descripció

Els interessats podran, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici.

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar tals expedients serà de tres mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de la subvenció, de conformitat amb...
Saber més
Quantia i cobrament
Es consideren despeses subvencionables les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana,...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Òrgans resolució
En el cas de sol·licitud per a la inclusió com a persona beneficiària en el procediment de concessió de les subvencions, la instrucció i resolució i, si és el cas, la denegació d'aquesta condició s'atribueixen segons el que preveu l'article 168.1.C, subapartat e de la Llei 1/2015, de 6 de febrer,...
Saber més

Desistiment

Descripció

Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud.

Recurs d'alçada

Descripció

Contra la resolució que es dicte, que no esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Secretària Autonòmica de Sanidad, en la forma i terminis establida en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Contra les bases regulades pel present decret,...

Saber més