Detall de Procediment

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes a famílies monoparentals, per a compensar despeses de protecció de la salut en 2023.

Codi SIA: 1399646
Codi GUC: 19650
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
(01-01-2023
31-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes a famílies monoparentals per a compensar despeses de protecció de la salut en 2023.

Requisits

1. Seran beneficiàries de les subvencions objecte de regulació d'aquest decret les persones que complisquen els requisits següents: a) Tindre la condició de persona assegurada del Sistema Nacional de Salut (SNS) i disposar de targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. b) Tindre el títol de família monoparental, expedit per la conselleria competent en diversitat familiar, segons el que estableix la normativa vigent en matèria de reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana. c) Tindre un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals. d) Ser resident a la Comunitat Valenciana. 2. No podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones que concórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a excepció del requisit previst en la lletra e, atenent la naturalesa d'aquestes ajudes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones en situació de família monoparental.

Normativa del procediment

  • DECRET 220/2022, de 16 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes a famílies monoparentals per a compensar despeses de protecció de la salut en 2023. (DOGV 9495 de 22/12/2022)

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023. (DOGV núm. 9495, de 22/12/2022).

Documentació

1. Sol·licitud Haurà d'emplenar el model de sol·licitud normalitzat que es troba disponible en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, i en la guia PROP de la Generalitat www.prop.gva.es, per si mateixes o a través de qui els represente legalment, acompanyat de la següent documentació: a) El document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de persones menors d'edat emancipades, la certificació de la inscripció en el registre civil. b) La Targeta Sanitària Individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. c) El Títol col·lectiu de reconeixement de família monoparental de conformitat amb la normativa vigent en matèria de reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana. d) Acreditació de nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals, acreditat per la base imposable general de la declaració de la Renda de l'exercici 2020 o bé la quantitat d'ingressos que indique el certificat emés per l'Agència Estatal d'Administració Tributària que reconeix la no obligació de presentar la declaració referit a l'exercici 2020. e) En el cas que la sol·licitud incloga reintegrament de despeses, documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i model de domiciliació bancària, segons model normalitzat que es troba disponible en aquest tràmit apartat impresos associats, tambien pot realitzar el tràmit automatitzat de domiciliacion bancària indicat en l'apartat informació complementària, llevat que el compte bancari estiguera d'alta en la Generalitat. 2. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada en el corresponent model normalitzat de sol·licitud, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents anteriorment indicats. En cas de no autoritzar-ho, haurà d'aportar-los en els termes exigits per les normes reguladores del procediment (article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.). 3. La sol·licitud contindrà declaració responsable de qui ho sol·licita que no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalades en l'article 13 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Presentació

Presencial
Les sol·licituds es presentaran en el centre de salut on estiga adscrita la persona interessada, i en el cas de no existir aquesta adscripció, es presentarà en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, situats a Alacant (c/ Girona, 26. 03001), Castelló de la Plana (c/ Hort Sogueros, 12. 12001) i València (Gran Via Fernando El Catòlic, 74. 46008). Sense perjudici de qualsevol altra de les formes previstes en la legislació bàsica de procediment administratiu comú. En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la sol·licitud en l'oficina de correus corresponent haurà de fer-se en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública siga datat i segellat abans de ser certificat. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de Correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Tramitació 1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual acaba d';indicar-se. Per a això hauran de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l';Estat únicament per a les persones fisicas (per tant, queden excloses les persones juridicas: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), haurà d';inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clickando en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (en color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d';aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, en el seu cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; apareix el llistat de documents a presentar. * I en l';apartat ";IMPRESOS ASSOCIATS";(a més d';en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d';aqueixos documents, segons el cas. Si existeix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic s';indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove';ls abans d';annexar els documents.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

En el cas de sol·licitud per a la inclusió com a persona beneficiària en el procediment de concessió de les subvencions, la instrucció i resolució i, si és el cas, la denegació d'aquesta condició s'atribueixen segons el que preveu l'article 168.1.C, subapartat e de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, a la persona titular de la Direcció Territorial de Sanitat Universal i Salut Pública a què està adscrita la persona beneficiària, amb la prèvia tramitació que siga procedent de la respectiva direcció territorial.

òrgans de tramitació

El centre de salut on estiga adscrita la persona interessada i, en el cas que no existisca aquesta adscripció, els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, situats a: Alacant (c/ Girona, 26. 03001), Castelló de la Plana (c/ Hort dels Corders, 12. 12001) i València (Gran Via Ferran el Catòlic, 74. 46008).

Observacions

Contra la resolució que es dicte, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, en la forma i els terminis establits en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Contra les bases regulades per aquest decret, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Es consideren despeses subvencionables les quantitats abonades per tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2023. S'estableixen dos procediments de pagament de les subvencions: l'abonament directe a l'entitat col·laboradora titular de l'establiment autoritzat o el reembossament a la persona beneficiària. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública acordarà amb les entitats col·laboradores el procediment per a efectuar l'abonament directe, que s'instrumentarà a través d'un conveni de col·laboració. El pagament de la subvenció a la persona beneficiària en els procediments de reembossament s'efectuarà mitjançant justificació de l'import satisfet en concepte de tractaments farmacològics, tot això de conformitat amb el que s'estableix en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. Respecte a la justificació de la despesa, de conformitat amb el que es preveu en l'article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s'efectuarà mitjançant l'aportació per la mateixa de les corresponents fulles de tractament i de les factures de la despesa efectuada.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar tals expedients serà de tres mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de la subvenció, de conformitat amb el que preveu l'article 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

En el cas de sol·licitud per a la inclusió com a persona beneficiària en el procediment de concessió de les subvencions, la instrucció i resolució i, si és el cas, la denegació d'aquesta condició s'atribueixen segons el que preveu l'article 168.1.C, subapartat e de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, a la persona titular de la Direcció Territorial de Sanitat Universal i Salut Pública a què està adscrita la persona beneficiària, amb la prèvia tramitació que siga procedent de la respectiva direcció territorial.

Esgota via administrativa

No