• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

ECONIN 2018. Subvencions destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses ordinàries de treball per a l'exercici 2018 (Servef).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  ECONIN 2018. Subvencions destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses ordinàries de treball per a l'exercici 2018 (Servef).

  Objecte del tràmit

  Promoure i facilitar la integració sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social en les empreses ordinàries que contracten personal procedent d'una empresa d'inserció, l'activitat de la qual en tots dos casos es desenvolupe en la Comunitat Valenciana.

  En cap cas podran resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, àdhuc mancant de personalitat jurídica, puguen realitzar les actuacions que donarien dret a les ajudes.

  Períodes de contractació subvencionables són:

  a) Contractacions de sis mesos i fins a un any, a jornada completa o a temps parcial.
  b) Contractacions de caràcter indefinit o transformació de contractes temporals en indefinits, a jornada completa o a temps parcial.

  En el cas de contractes a temps parcial, únicament resultaran subvencionables les contractacions efectuades corresponents a una jornada superior a la meitat de la jornada completa de l'empresa.

  3. Amb la finalitat de promoure la plena inserció de les persones en situació o risc d'exclusió social en l'empresa ordinària es podran percebre, per una mateixa treballadora o treballador, subvencions per diferents períodes de contractació subvencionable, fins al límit màxim subvencionable de l'ajuda corresponent a la contractació indefinida o transformació de contractes temporals en indefinits.

  D'aquestes ajudes es descomptaran en tot cas les ajudes a les contractacions temporals reconegudes i pagades amb anterioritat per la contractació de la mateixa persona treballadora.

  4. La contractació objecte de subvenció haurà de representar un increment net del nombre del personal en plantilla de l'entitat ocupadora en comparació amb la mitjana de trenta dies naturals anteriors a la formalitzaciió del contracte o el seu manteniment quan el lloc haguera quedat vacant arran de la baixa voluntària del treballador o treballadora, de defunció, de diversitat funcional o discapacitat sobrevinguda, de la seua jubilació per motius d'edat, del seu acomiadament disciplinari no declarat improcedent o per causes objectives.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  BENEFICIARIS:
  Empreses l'activitat de les quals tinga lloc a la Comunitat Valenciana i contracten personal que haja realitzat el seu itinerari en les empreses d'inserció.
  Les ajudes s'han de sol·licitar-se una vegada que el treballador o la treballadora haja finalitzat l'itinerari d'inserció i accedisca a un lloc de treball en l'empresa ordinària.

  Requeriments

  GENERALS
  No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en la convocatòria les persones o les entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, llevat que, per la naturalesa de la subvenció, s'exceptue per la seua normativa reguladora.

  ESPECÍFICS
  El personal la contractació del qual se subvenciona han de procedir d'una empresa d'inserció qualificada definitivament pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació i haver realitzat el seu itinerari d'inserció prèviament consensuat per empresa d'inserció, el treballador o treballadora i serveis socials, per un període mínim de sis mesos.

  Estaran exclosos els següents contractes:

  1. Contractes realitzats per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.

  2. Contractes realitzats per empreses que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.

  3. Contractes realitzats per empreses sancionades en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, o per infraccions greus o molt greus de l'ordre social, així com sancionades per incompliment de la reserva d'un 2% per a personal amb diversitat funcional o discapacitat, en el cas d'empreses amb plantilles superiors a cinquanta persones.

  4. Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels Treballadors.

  5. Contractes en els quals l'entitat ocupadora o el personal directiu o membre dels òrgans d'administració de les empreses que revisten forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre, mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de parelles de fet.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Una quantia equivalent al 100 % del Salari Mínim Interprofessional vigent en l'exercici d'inici del període subvencionable per la contractació d'una persona en situació o risc d'exclusió social, procedent d'una empresa d'inserció, a jornada completa amb una durada mínima de sis mesos. En cas de contractacions a temps parcial, es reduirà proporcionalment la quantia de l'ajuda.
  En el cas de contractació indefinida, l'import de l'ajuda correspondrà a un percentatge del S.M.I. de l'exercici corresponent a la sol·licitud, inclosa part proporcional de pagues extraordinàries, proporcional al període de manteniment mínim obligatori del lloc (2 anys) i a la jornada.

  També resultaran subvencionables amb càrrec a cada exercici, les contractacions o transformacions de contractes temporals en indefinits, efectuades en els mesos de novembre i desembre de l'exercici immediatament anterior.

  JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA:

  Dictada la resolució de concessió, es lliurarà l'import de l'ajuda una vegada justificada amb la documentació presentada al costat de la sol·licitud.

  CAUSES DE MINORACIÓ I REINTEGRAMENT

  Reintegrament de les ajudes concedides:

  - Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

  - La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació, d'acord al procediment i causes establides en l'Article 36 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, portarà amb si l'obligació de retornar les quantitats percebudes.

  - També procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament, en els supòsits contemplats en els apartats 1 i 3 de l'article 37 de la Llei 38/2003, en relació amb el que s'estableix en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, inclòs el reintegrament per l'incompliment de les obligacions, tant generals com específiques, imposades a les entitats beneficiàries.

  Procediment de Reintegrament

  El procediment de reintegrament se substanciarà d'acord amb el que s'estableix en el Capítol II del Títol II de la Llei 38/2003 i en el Capítol II del Títol III del Reial decret 887/2006, en relació amb el que s'estableix en l'article 172 de la Llei 1/2015.

  Procediment de Reintegrament

  El procediment de reintegrament se substanciarà d'acord amb el que s'estableix en el Capítol II del Títol II de Llei 38/2003, General de Subvencions, i en el Capítol II del Títol III del Reglament de la Llei 38/2003, aprovat per Reial decret 887/2006, i tot això, en relació amb el que s'estableix en l'Article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per a les ajudes a les empreses ordinàries que contracten treballadors procedents d'una empresa d'inserció, una vegada finalitzat el seu itinerari d'inserció en aquesta:

  a) Les sol·licituds d'ajudes per contractacions o transformació de contractes temporals en indefinits, efectuades en l'exercici 2018 , hauran de presentar-se en el termini màxim de set dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.
  Des de el dia 4 de desembre de 2018 fins 13 de desembre de 2018

  b) Les sol·licituds d'ajudes per contractacions o transformació de contractes temporals en indefinits, produïdes durant els mesos de novembre i desembre de 2018, podran presentar-se en els terminis establits en la convocatòria d'ajudes per a l'exercici 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, les persones interessades estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19655

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ GENERAL

  1. Les sol·licituds han d'acompanyar-se, a més, de la documentació específica per a cada tipus de programa, de la documentació general següent, signada electrònicament, que ha d'annexar-se per mitjans telemàtics:

  a) Dos exemplars de les dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a aquest efecte, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant del SERVEF i no ha experimentat variació, en aquest cas, s'ha d'indicar el compte en què s'ha de practicar l'ingrés, i s'ha d'especificar, en tot cas, a quina ajuda o ajudes correspon.

  b) Declaració responsable subscrita per la persona representant legal del fet que l'entitat beneficiària no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions i, en concret, que no es troba en el supòsit de l'article 13 - 2 -g de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  c) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació.

  d) Declaració responsable acreditativa del fet que l'empresa beneficiària no es troba incursa en cap de les causes d'exclusió incloses en la base reguladora cinquena de l'Ordre 7/2015.

  e) Declaració responsable referida a les ajudes a càrrec del règim de minimis rebudes per l'entitat durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.

  f) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes o sol·licitades per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió, i dels apartats 6 i 8 de l'article 2 del Reglament (UE) 360/2012, de la Comissió.

  2. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el SERVEF obtinga directament l'acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant, en cas de persona física, i del representant legal, en el cas de persona jurídica, així com del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, amb la qual cosa no serà necessari aportar les corresponents certificacions ni la documentació identificativa.

  No obstant això, la persona sol·licitant o representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant una comunicació escrita al SERVEF en aquest sentit. En aquest cas, s'haurà de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, indicatius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  a) Còpia dels contractes de treball subscrits amb treballadors i treballadores en situació o risc d'exclusió social, que hagen estat contractats en una empresa d'inserció durant un període mínim de sis mesos i hagen realitzat el seu itinerari d'inserció sociolaboral.

  b) Part d'alta en la Seguretat Social del personal contractat en la Seguretat Social.

  c) Certificació acreditativa del fet que la contractació s'ha realitzat amb la intermediació de l'empresa d'inserció, subscrita pel representant legal de l'empresa d'inserció, pel representant legal de l'empresa contractant i pel treballador o la treballadora.

  d) En el cas que el treballador o treballadora procedisca d'una empresa d'inserció qualificada en una altra comunitat autònoma, haurà d'aportar, així mateix, la resolució de qualificació administrativa com a empresa d'inserció subscrita per l'òrgan competent i la certificació subscrita pel representant legal de l'empresa d'inserció acreditativa del fet que el treballador o la treballadora ha finalitzat favorablement el seu itinerari d'inserció.

  e) "Declaració final de finançament", en model normalitzat, acreditatiu del finançament de les accions amb altres possibles fons.

  f) "Declaració sobre publicitat i transparència", en model normalitzat, acreditativa del compliment de les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en relació amb el que disposa l'apartat 11 de la base sisena de l'Ordre 7/2015, de 10 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  ANNEX I. AJUDES A LES EMPRESES ORDINÀRIES

  CERTIFICAT DE L'EMPRESA D'INSERCIÓ I L'EMPRESA ORDINÀRIA ACREDITATIU DE LA CONTRACTACIÓ DEL TREBALLADOR / DE LA TREBALLADORA

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  DECLARACIÓ SOBRE PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació general i la documentació específica.

  2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye de la documentació necessària, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució expressa i la notificació d'aquesta.

  3. Si l'òrgan administratiu instructor del procediment ho estima necessari per a resoldre, l'empresa haurà d'aportar la documentació addicional que li siga requerida.

  4. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment de presentació de les sol·licituds i la resta de documentació exigida en la corresponent convocatòria (expedient complet), per a cada un dels terminis.
  En el cas que diferents sol·licituds tinguen la mateixa data d'entrada i d'expedient complet, es prioritzarà l'expedient que tinga un percentatge superior de treballadores; si l'empat persistira, es prioritzarà l'expedient que tinga un percentatge superior de persones amb diversitat funcional en plantilla.

  5. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Subdirecció General d'Ocupació del SERVEF.

  6. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

  7. Una vegada instruïts els expedients, es remetran a la Comissió de Valoració, que procedirà a avaluar les sol·licituds, per a la qual cosa emetrà un informe en el qual es concretarà el resultat d'aquesta avaluació.

  8. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució.

  9. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la Direcció General del SERVEF, excepte les delegacions efectuades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió i/o denegació de les ajudes sol·licitades posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb la legislació del procediment administratiu comú; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19655

  Tramitació

  Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es pot accedir al tràmit presentació de sol·licituds a ajudes del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o de la web de LABORA () a través de l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a fer la presentació, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/)

  Les sol·licituds, que ha de fer la persona representant legal de l'entitat, s'han d'acompanyar de la preceptiva documentació, utilitzant, si escau, els models normalitzats disponibles en la pàgina web de LABORA
  Les sol·licituds s'han de remetre telemàticament en formulari normalitzat, juntament amb la documentació específica, al Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  La presentació de la sol·licitud general suposa l'autorització expressa de la persona sol·licitant perquè el Servei Valencià d'Ocupació i Formació verifique directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, comprove les dades d'identitat i, si escau, comprove la capacitat de representació en el Registre de Representants de la Comunitat Valenciana o en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades.
  En el cas que no s'autoritze l'Administració pequè consulte aquestes dades, s'ha de denegar expressament aquesta autorització a través de la casella establida a aquest efecte en el model de sol·licitud. En aquest cas, s'haurà d'aportar la corresponent documentació:
  Dades d'identitat del sol·licitant o, si es tracta d'una persona jurídica, del seu representant legal. Quan es tracte d'una persona jurídica, s'haurà d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal i, si escau, els poders de representació.

  En el cas que la documentació esmentada s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat del representant de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ocupe la representació en la data de presentació de la sol·licitud.

  Informació adicional

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, les persones interessades estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per al que es tindrà en compte com a únic criteri, la data i hora de les sol·licituds i la resta de documentació exigida en la corresponent convocatòria (expedient complet), per a cadascun dels terminis

  Obligacions

  A més de les obligacions generals deuran:

  a) Formalitzar els contractes per escrit.

  b) En el supòsit de transformació del contracte temporal inicial objecte d'ajuda a contracte indefinit, o en el supòsit de pròrroga de contractes temporals anteriors, haurà de comunicar-se aquesta circumstància a l'organisme gestor de les ajudes, en el termini de sol·licitud de l'ajuda.

  c) Els contractes a jornada parcial hauran de recollir expressament en el seu clausulat el nombre d'hores setmanals de treball, i en el cas dels contractes per obra o servei, la seua durada estimada expressada en mesos complets.

  d) En el supòsit de contractació indefinida inicial o conversió a indefinit, l'ocupació creada s'haurà de mantindre almenys durant dos anys.

  e) En el supòsit de contractació temporal, l'ocupació creada s'haurà de mantindre almenys durant el període establit en el contracte de treball objecte de subvenció.

  f) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana en situació d'alta en l'entitat beneficiària.

  No obstant això, no es consideraran incomplides les obligacions de manteniment de l'ocupació a què es refereix aquest apartat quan el contracte de treball s'extingisca per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan l'un o l'altre siga declarat o reconegut com a procedent, ni les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de les persones treballadores, o per resolució durant el període de prova, o per qualsevol altra causa que no siga imputable a l'entitat ocupadora, per la qual cosa en el cas que les vacants no siguen cobertes, l'entitat beneficiària estarà obligada a reintegrar la subvenció percebuda de forma proporcional al període de manteniment del contracte pendent de complir.

  En el supòsit de produir-se alguna baixa del personal subvencionat, l'empresa disposa d'un mes de termini per a substituir al treballador o treballadora per un altre o una altra amb els mateixos requisits i condicions que tenia la persona substituïda, havent de comunicar aquesta circumstància al Servei Valencià d'Ocupació i Formació en un termini no superior a quinze dies, deduint-se proporcionalment els dies transcorreguts fins a la nova contractació, excepte causes no imputables a l'empresa, degudament justificades.

  La falta de cobertura de les vacants per qualsevol altra causa diferent de les establides en el paràgraf anterior, donarà lloc al reintegrament total de l'ajuda percebuda.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF

  Informació per a la presentació telemàtica

  Informació d'obligatorietat de relacionar-se amb l'administració telemàticament

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 1/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regulen les empreses d'inserció per a fomentar la inclusió social a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5447, de 09/02/07).
  - Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció (BOE núm. 299, de 14/12/07).
  - Decret 81/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual es dicten normes de desenvolupament per a la qualificació, el registre i el foment de les empreses d'inserció a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6036, de 16/06/09).
  - ORDRE 20/2018, de 14 de noviembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les compensacions econòmiques i subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball.
  - RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció, per mitjà del finançament d'ajudes a les promotores de les empreses d'inserció, i en empreses ordinàries de treball per a 2018.(DOGV nº 8436, de 03/12/2018)

  Llista de normativa

  Ordre 7/2015, de 10 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball.

  Vegeu RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2018, del directorgeneral del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.