Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  ECOTUR 2018- Programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2018 (Servef).

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquest programa és fomentar en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana la millora de les condicions laborals de les persones ocupades en la secció I (Hostaleria) de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009). A través de contractes indefinits inicials, conversió de temporals a indefinits o ampliació del període de crida.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol entitat privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  a) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

  b) En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.

  4.1. Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:

  a) Contractacions a temps parcial.
  b) Contractacions realitzades per empreses multiserveis i empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.
  c) Contractacions realitzades per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.
  d) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
  e) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.
  f) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre, mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

  4.2. Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquesta subvenció resulta incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

  4.3. Les ajudes regulades en aquesta convocatòria se sotmeten al règim de minimis, regulat en el Reglament 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de data 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no es poden concedir a empreses dels sectors següents:
  a) Pesca i aqüicultura, segons es preveuen en el Reglament (CE) núm. 104/2000.
  b) Producció primària dels productes agrícoles recollits en l'annex I del tractat.
  c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
  c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.
  d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses d'explotació vinculades a l'activitat exportadora.
  e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.
  L'aplicació d'aquest règim suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament [UE] 1407/2013, de la Comissió) no excedirà els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
  Les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides segons el Reglament (UE) 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) 1407/2013.
  Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal relacionada amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

  4.4 L'ampliació del període de crida o la contractació indefinida han d'haver-se efectuat a partir de l'1 de gener de 2018 i executar-se en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de la subvenció serà el resultat de multiplicar 28,61 euros pel nombre de dies en què el període de contractació haja sigut ampliat respecte a l'exercici anterior i pel nombre d'anys que comprenga el període de manteniment. De conformitat amb el que es disposa en l'article 6.2 de l'Ordre 9/2018, l'import màxim de la subvenció per persona treballadora serà de 10.000 euros.

  La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 31 d'octubre de 2018. (DOGV núm. 8354, de 3/08/18).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones físiques han de presentar la seua sol·licitud, preferentment, segons el que s'indica en l'apartat anterior, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial del SERVEF i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'esmentada adreça d'Internet http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion.

  I, preferentment, a:

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel:
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964558657
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19662

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació.
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars.
  c) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.
  d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.
  e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.
  f) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
  g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona o l'entitat sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
  h) Contracte de treball que dóna lloc a la subvenció.
  i) Comunicació a la persona contractada del finançament pel Servei Públic d'Ocupació Estatal de l'ajuda sol·licitada, segons el model normalitzat.

  Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), el SERVEF recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents:
  a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
  b) Comunicació, al servei d'ocupació, del contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
  c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
  d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  e) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  [ANNEX I] AJUDES PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS EN EL SECTOR DE LA HOSTELERIA

  [ANNEX II] AJUDES PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA INICIAL DE DETERMINATS COLETIUS VULNERABLES

  COMUNICACIÓ AL/A TREBALLADOR/A

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos

  - Procediment de concessió; distribució de la dotació

  - La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'hagen presentat la sol·licitud i la resta de documentació exigida per la convocatòria en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.
  - En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran els contractes de persones amb diversitat funcional (prioritzades, al mateix temps, en funció del grau de discapacitat superior), i, en defecte d'això, de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, que computarà en els termes ja esmentats, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les adminitraciones públiques. I això, sense perjudici de la possibilitat que els interessats puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que consideren procedent.

  Davant de la desestimació per silenci administratiu, s'hi podrà interposar un recurs idèntic.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19662

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  Les persones jurídiques i els seus representants han de presentar la seua sol·licitud (que ha d'incloure, així mateix, la documentació exigida en el resolc nové de la resolució de convocatòria) de manera telemàtica a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" d'aquesta guia.

  Inici
 • Informació complementària

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, decàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat de subvencions de la web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion).

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions del beneficiari:
  a) Formalitzar els contractes de treball o les modificacions d'aquests per escrit.
  b) En el cas de la lletra a del resolc cinqué, efectuar durant almenys 3 anys naturals, a comptar del mateix any de l'ampliació, la crida del personal fix discontinu subvencionat pel període de crida establit en cada contracte. En el cas de la lletra b del resolc cinqué, mantindre l'ocupació subvencionada durant almenys 3 anys, a comptar de la data de la contractació o conversió.
  c) Facilitar totes les dades i tota la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que requerisca el SERVEF.
  d) Comunicar al SERVEF la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
  e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests.
  f) Les persones jurídiques han de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual s'ha d'aportar al SERVEF en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, juntament amb el model normalitzat sobre el compliment d'aquesta obligació de comptabilitat separada.
  g) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.
  h) Aportar, en el termini indicat en la lletra f d'aquest resolc, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.
  i) Donar publicitat a l'origen dels fons.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica

  Aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF

  Tràmit Registre de Representants

  Registre de Representants

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 9/2018, de 4 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8335, 10.07.2018)
  - RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 9/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV 8354, de 03/08/2018).
  - Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 9/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV 8354, de 03/08/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 9/2018, de 4 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 9/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 9/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.