Sol·licitud de certificat previ a l'exportació a tercers països d'animals vius

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 1938012
|
Codi GVA: 19672
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Certificació veterinària per part dels veterinaris oficials de sanitat animal, del compliment d'alguns o tots els requisits exigits per a una exportació determinada, emesa amb destinació al Servei d'Inspecció veterinària en Frontera perquè emeten el certificat d'exportació.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Des de l'entrada en vigor del RD 993/2014, de 28 de novembre, pel qual s'estableix el procediment i els requisits de certificació veterinària oficial per a l'exportació, quan en un certificat veterinari d'exportació es contemplen requisits diferents dels previstos en la normativa de la Unió...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques titulars de les explotacions ramaderes de la qual procedeixen els animals a exportar.

Requisits

Estar inscrits en el REGA (Registre d'explotacions ramaderes) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i complir amb les condicions sanitàries exigides en el certificat.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud i documentació exigida, a l'Oficina Comarcal on es trobe situada l'explotació ramadera.

 

2. Revisió de la documentació i comprovació dels requisits sanitaris exigits.

 

3. Emissió del certificat sanitari.

Òrgans de tramitació
Oficines Comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l´any.

Documentació
Sol·licitud de certificat d'exportació. Model certificat específic d'exportació o atestacions sanitàries exigides. Resultats analítics, si escau. Certificat emès pel veterinari de l'explotació. Certificat de titular de l'explotació sobre condicions especials exigides en el certificat, si...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Model 046-9792 - Taxa per servicis administratius relatius a ramaderia

LEGISLACIÓ APLICABLE: Artícle 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Tases

 

Capítol VII- Taxa per serveis administratius relatius a la ramaderia

Epígraf 5.1. Comprovació sanitària del bestiar subjecte a moviment i expedició de certificat sanitari de trasllat, traces i moviment amb tercers països, mínim 10,19 euros i suplement per espècie animal segons epígraf 5.1.

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en: l'Oficina Comarcal on radica el domicili social del titular de l'explotació.

Resolució

Obligacions
Estar donats d'Alta en el Registre d'explotacions ramaderes i complir amb els requisits sanitaris exigits per a l'exportació.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.