• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria pública d'ajudes per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria pública d'ajudes per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

  Objecte del tràmit

  Concessió d'ajudes per a desenvolupar plans d'implantació de solucions innovadores, que inclouen dues fases seqüencials i progressives: fase d'assessorament - diagnòstic (gratuïta) i fase d'implantació (subvencionada en un 50 %).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç d'Alacant, que es troben donats d'alta en el cens de l'IAE.

  Requeriments

  - Ser una pime, segons la definició recollida en l'annex 1.
  - Estar donada d'alta en el Cens IAE.
  - No trobar-se incursa en cap de les prohibicions a què fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
  - Tindre el seu domicili social i/o centre productiu.
  - Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  - Complir la norma de minimis.
  - Tindre intenció de millorar la seua competitivitat a través de la incorporació de la innovació en la seua empresa per mitjà de l'assessorament previ realitzat i estar disposada a complir les condicions del Programa InnoCámaras.
  - No haver resultat beneficiària de la fase II del Programa InnoCámaras o Competitivitat turística en anteriors anualitats, amb posterioritat al 31/12/2015.
  - Complir els principis de publicitat, transparència, concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.
  - Complir la totalitat dels requisits exigits en la present convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'obri una vegada transcorreguts 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el dia 12 de juliol de 2019 a les 14.00 h (o fins a esgotar pressupost). (DOGV núm. 8523, de 05/04/2019).
  Data d'inici: 24/04/2019
  Data de fi: 12/07/2019 a les 14.00 h

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Tota la documentació presencial s'ha d'aportar preferiblement en el registre de la Cambra de Comerç d'Alacant en horari de 9.00 a 14.00 h (excepte horaris especials).

  Per a la tramitació telemàtica, podeu accedir a la seu electrònica de Cambra Alacant.
  https://sede.camara.es/sede/alicante

  Les sol·licituds es consideraran presentades en la data i l'hora d'entrada en el registre corresponent, segons la via de presentació utilitzada.

  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D'ALACANT
  C/ RUPERTO CHAPI, 3 - Enfront del Teatre PrincipalVer plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 965201133

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El text complet d'aquesta convocatòria està a la disposició de les empreses en la seu de la Cambra d'Alacant. A més, es pot consultar a través de la web https://www.camaralicante.com/va/. En aquesta adreça, es podrà descarregar, juntament amb la convocatòria, la sol·licitud de participació.

  La sol·licitud de participació s'ha de presentar conforme al model (annex I).

  Recordeu que, juntament amb la fitxa d'inscripció i la declaració responsable omplides i signades (annex II i III), heu d'aportar la documentació següent:
  - Certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària d'estar-hi al dia en les obligacions (fent esment a la llei de subvencions), només si no autoritza la Cambra per a la consulta.
  - Certificat de la Seguretat Social d'estar-hi al dia en les obligacions (fent esment a la llei de subvencions), només si no autoritza la Cambra per a la consulta.
  - Persona física, fotocòpia compulsada del DNI de la persona sol·licitant.
  - Persona jurídica, fotocòpia compulsada de DNI del signatari de la sol·licitud, fotocòpia compulsada dels poders i targeta d'identificació fiscal de l'empresa.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.