Detall de Procediment

Sol·licitud de reclamació de la qualificació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)

Codi SIA: 1778556
Codi GUC: 19684
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
(24-11-2023
20-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar la reclamació de la qualificació de les proves de la JQCV de la convocatòria de 2023, dins del termini establit, una vegada publicada la resolució de publicació de resultats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que hagen obtingut la qualificació de NO APTE en les proves de la JQCV en la convocatòria de 2023.

Termini

La reclamació de la qualificació de la prova es podrà sol·licitar en el termini de 10 dies, a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de publicitat dels resultats. - Termini per a presentar la sol·licitud de reclamació de la qualificació dels certificats de Llenguatge administratiu, Llenguatge en els mitjans de comunicació i Correcció de Textos: del 25 de juliol al 7 d'agost de 2023 (finalitzat). - Termini per a presentar la sol·licitud de reclamació de la qualificació del nivell C1: del 24 de novembre a l'11 de desembre de 2023 (ambdós inclosos). - Termini per a presentar la sol·licitud de reclamació de la qualificació dels nivells A2, B1 i B2: del 5 al 20 de desembre de 2023 (ambdós inclosos). - Termini per a presentar la sol·licitud de reclamació de la qualificació del nivell C2: pendent de publicar. - Les sol·licituds de reclamació presentades abans o després del termini establit, es consideraran fora de termini per extemporànies.

Documentació

- La sol·licitud de reclamació a través del tràmit telemàtic disponible en "Sol·licitud autenticada" o de manera presencial en un registre d'entrada amb la presentació de l'imprés disponible en "impresos associats". - La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha d'estar suficientment motivada i ha d'ajustar-se a algun dels motius que s'especifiquen en el formulari de sol·licitud; en cas contrari, no es prendrà en consideració. El desacord amb la qualificació obtinguda no és un motiu de reclamació de la qualificació. Si ho desitgeu, podeu adjuntar al formulari de reclamació qualsevol escrit addicional que considereu oportú.

Presentació

Presencial
- L'imprés de sol·licitud de reclamació, una vegada omplit, s'ha d'imprimir, signar i presentar per registre d'entrada o per correu postal en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, a les direccions territorials de València, Alacant o Castelló, a les oficines d'assistència en matèria de registres, o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - En cas que es presente en una oficina de correus, cal que es remeta la sol·licitud per correu certificat i en sobre obert perquè siga segellada per l'oficina de Correus, amb la data de presentació, tal com s'estableix reglamentàriament. Si no s'acompleix aquest requisit, la data de presentació que es tindrà en compte serà la data d'entrada en el registre de l'organisme. - Preferentment a les oficines de registre de:
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "sol·licitud autenticada", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haureu d'emplenar el formulari de dades generals de la sol·licitud de reclamació de la qualificació. b) Marqueu el motiu de la reclamació. Opcionalment podeu marcar "documentació adjunta" si desitgeu annexar algun escrit addicional que considereu oportú per tal d'argumentar la reclamació. c) Feu clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- El president del Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià emetrà una resolució sobre la ratificació o la rectificació de la qualificació contra la qual es presenta la reclamació. - El president del Ple de la JQCV resoldrà les reclamacions en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a presentar la reclamació. - La JQCV contestarà totes les reclamacions, per a la qual cosa notificarà la resolució corresponent a través de notificació telemàtica (en cas que s'haja utilitzat el tràmit electrònic) o de carta certificada al domicili de l'interessat.

Observacions

Contra la resolució del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Les reclamacions seran resoltes pel president del Ple de la JQCV en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a interposar la reclamació, transcorregut el qual es consideraran desestimades les reclamacions no resoltes i es consideraran definitius els resultats no esmenats amb efecte de la data de la resolució per la qual es feia pública la llista provisional.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

No