Detall de Procediments

Sol·licitud de reclamació de la qualificació de la prova de nivell C1 de valencià convocada per Resolució de 3 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, en el marc del procediment selectiu per a ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reclamació de la qualificació de la prova de nivell C1 de valencià convocada per Resolució de 3 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, en el marc del procediment selectiu per a ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la reclamació de la qualificació de la prova de C1 dins del termini establit, una vegada publicats els resultats en la Pàgina de Personal Docent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen obtingut la qualificació de NO APTE en la prova de valencià de nivell C1 realitzada el dia 13
  de març de 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - La reclamació de la qualificació de la prova es podrà sol·licitar en el termini de 3 dies, a comptar de l'endemà de la publicació dels resultats en la pàgina de Peronal Docent.

  - El termini per a presentar la sol·licitud de reclamació de la prova de nivell C1 de valencià és del 14 a 16 d'abril de 2021.

  -Les sol·licituds presentades abans que comence el termini es consideraran fora de termini per extemporànies.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  El tràmit és exclusivament telemàtic a través de l'enllaç corresponent.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_REC&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19684

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud de reclamació a través del tràmit telemàtic disponible en "Tramitar amb certificat". La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha d'estar suficientment motivada i ha d'ajustar-se a algun dels motius que s'especifiquen en el formulari de sol·licitud; en cas contrari, no es prendrà en consideració. El desacord amb la qualificació obtinguda no és un motiu de reclamació de la qualificació. Si ho desitgeu, podeu adjuntar al formulari de reclamació qualsevol escrit addicional que considereu oportú.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - El president del Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià emetrà una resolució sobre la ratificació o la rectificació de la qualificació contra la qual es presenta la reclamació.

  - La JQCV contestarà totes les reclamacions, per a la qual cosa notificarà la resolució corresponent mitjançant notificació telemàtica que les persones interessades rebran en la seua carpeta ciutadana .

  - El president del Ple de la JQCV resoldrà les reclamacions en el termini d'un mes des de la finalització del termini per a presentar la reclamació, transcorregut el qual es consideraran desestimades les reclamacions no resoltes.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_REC&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19684

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitar amb certificat", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Haureu d'emplenar el formulari de dades generals de la sol·licitud de reclamació de la qualificació.
  b) Marqueu el motiu de la reclamació. Opcionalment podeu marcar "documentació adjunta" si desitgeu annexar algun escrit addicional que considereu oportú per tal d'argumentar la reclamació.
  c) Feu clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).
  d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Publicació de resultats en la pàgina de Personal Docent

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 3 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià C1 i es nomena el tribunal que ha d'avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

  Llista de normativa

  Vegeu RESOLUCIÓ de 3 de març de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.