Sol·licitud de reclamació de la qualificació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 1778556
|
Codi GVA: 19684
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 28-05-2024

Fins 30-05-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Recurs d'alçada
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar la reclamació de la qualificació de la prova de nivell C1 convocada en el marc del procediment selectiu per a ingressar en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
28-05-2024 al 30-05-2024
Recurs d'alçadaTemini tancat
Observacions

El tràmit de reclamació de la qualificació es presentarà exclusivament de manera telemàtica.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones que hagen obtingut la qualificació de NO APTE en la prova del nivell C1 de l'11 d maig de 2024.

Com es tramita

Procés de tramitació

- La JQCV contestarà totes les reclamacions, per a la qual cosa notificarà la resolució corresponent a través de notificació electrònica en la carpeta ciutadana.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

- Termini per a presentar la sol·licitud de reclamació de la qualificació de la prova de nivell C1: del 28 al 30 de maig de 2024 (ambdós inclosos).

 

- Les sol·licituds de reclamació presentades abans o després del termini establit, es consideraran fora de termini per extemporànies.

Documentació
- La sol·licitud de reclamació en el tràmit telemàtic disponible en "Sol·licitud autenticada". - La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha d'estar suficientment motivada i ha d'ajustar-se a algun dels motius que s'especifiquen en el formulari de sol·licitud; en cas contrari, no es...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (...
Saber més

  Resolució

  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / No
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Alçada
  Observacions

  Contra la resolució de la reclamació, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015,...

  Saber més

  Recurs d'alçada

  Termini
  Temini tancat

  El termini per a interposar recurs d'alçada és d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Descripció

  Presentar un recurs d'alçada contra la resolució per la qual es ratifica la nota de no apte en la prova de la JQCV, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Documentació
  En l'escrit de recurs d'alçada han de constar les dades d'identificació del recurrent, l'acte que es recorre i la raó de la impugnació, domicili per a la seua notificació, lloc, data i signatura del recurrent, unitat administrativa al qual es dirigeix, així com les al·legacions i justificacions...
  Saber més