Detall de Procediment

Sol·licitud de reclamació de la qualificació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)

Codi SIA: 1778556
Codi GUC: 19684
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(24-11-2023
27-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Recurs Alçada

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar la reclamació de la qualificació de les proves de la JQCV de la convocatòria de 2023, dins del termini establit, una vegada publicada la resolució de publicació de resultats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que hagen obtingut la qualificació de NO APTE en les proves de la JQCV en la convocatòria de 2023.

Enllaços

Enllaços

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Termini

Termini

La reclamació de la qualificació de la prova es podrà sol·licitar en el termini de 10 dies, a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de publicitat dels resultats. - Termini per a presentar la sol·licitud de reclamació de la qualificació dels certificats de Llenguatge administratiu, Llenguatge en els mitjans de comunicació i Correcció de Textos: del 25 de juliol al 7 d'agost de 2023 (finalitzat). - Termini per a presentar la sol·licitud de reclamació de la qualificació del nivell C1: del 24 de novembre a l'11 de desembre de 2023 (ambdós inclosos). - Termini per a presentar la sol·licitud de reclamació de la qualificació dels nivells A2, B1 i B2: del 5 al 20 de desembre de 2023 (ambdós inclosos). - Termini per a presentar la sol·licitud de reclamació de la qualificació del nivell C2: del 13 al 27 de desembre de 2023 (ambdós inclosos). - Les sol·licituds de reclamació presentades abans o després del termini establit, es consideraran fora de termini per extemporànies.

Formularis i documentació

- La sol·licitud de reclamació a través del tràmit telemàtic disponible en "Sol·licitud autenticada" o de manera presencial en un registre d'entrada amb la presentació de l'imprés disponible en "impresos associats". Podeu adjuntar a la sol·licitud de reclamació qualsevol altra documentació que considereu oportuna. - La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha d'estar suficientment motivada i ha d'ajustar-se a algun dels motius que s'especifiquen en el formulari de sol·licitud; en cas contrari, no es prendrà en consideració. El desacord amb la qualificació obtinguda no és un motiu de reclamació de la qualificació. Si ho desitgeu, podeu adjuntar al formulari de reclamació qualsevol escrit addicional que considereu oportú.

Presentació

Presentació

Presencial
- L'imprés de sol·licitud de reclamació, una vegada omplit, s'ha d'imprimir, signar i presentar per registre d'entrada o per correu postal en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, a les direccions territorials de València, Alacant o Castelló, a les oficines d'assistència en matèria de registres, o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A la sol·licitud de reclamació podeu adjuntar qualsevol altre escrit o documentació addicional que considereu oportuna. - En cas que es presente en una oficina de correus, cal que es remeta la sol·licitud per correu certificat i en sobre obert perquè siga segellada per l'oficina de Correus, amb la data de presentació, tal com s'estableix reglamentàriament. Si no s'acompleix aquest requisit, la data de presentació que es tindrà en compte serà la data d'entrada en el registre de l'organisme. - Preferentment a les oficines de registre de:
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "sol·licitud autenticada", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haureu d'emplenar el formulari de dades generals de la sol·licitud de reclamació de la qualificació. b) Marqueu el motiu de la reclamació. Opcionalment podeu marcar "documentació adjunta" si desitgeu annexar algun escrit addicional que considereu oportú per tal d'argumentar la reclamació. c) Feu clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- El president del Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià emetrà una resolució sobre la ratificació o la rectificació de la qualificació contra la qual es presenta la reclamació. - El president del Ple de la JQCV resoldrà les reclamacions en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a presentar la reclamació. - La JQCV contestarà totes les reclamacions, per a la qual cosa notificarà la resolució corresponent a través de notificació telemàtica (en cas que s'haja utilitzat el tràmit electrònic) o de carta certificada al domicili de l'interessat.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra la resolució del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonómica d'Educació, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

Les reclamacions seran resoltes pel president del Ple de la JQCV en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a interposar la reclamació, transcorregut el qual es consideraran desestimades les reclamacions no resoltes i es consideraran definitius els resultats no esmenats amb efecte de la data de la resolució per la qual es feia pública la llista provisional.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Presentar un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonómica d'Educació contra la resolució per la qual es ratifica la nota de no apte en la prova de la JQCV, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini

Termini

El termini per a interposar recurs d'alçada és d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació

Documentació

En l'escrit de recurs d'alçada han de constar les dades d'identificació del recurrent, l'acte que es recorre i la raó de la impugnació, domicili per a la seua notificació, lloc, data i signatura del recurrent, unitat administrativa al qual es dirigeix, així com les al·legacions i justificacions que considere per argumentar el seu recurs i adjuntar els documents que estime convenients per a la defensa de la seva argumentació. L'escrit de recurs d'alçada ha d'anar adreçat a: Subdirecció General de Política Lingüística Servei de Formació i Acreditació Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià Av. Campanar, 32 - 46015 València -Presentació telemàtica a través del tràmit Z: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

Presentació

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) A les oficines d'assistència en matèria de registres o en qualsevol altre registre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en l'oficina de registre de: