Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reclamació de la qualificació de la prova de certificat de nivell de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora (JQCV.)

  Objecte del tràmit

  La persona aspirant podrà presentar una reclamació per la qualificació obtinguda només en el cas que tinga un resultat no apte/a en la resolució de publicitat dels resultats publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen obtingut la qualificació de NO APTE/A en les proves de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - La reclamació de la qualificació es podrà interposar en el termini de 10 dies, a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de publicitat dels resultats.

  - Termini per a sol·licitar la reclamació de la qualificació dels nivells B2 i C2: del 23 de desembre de 2019 al 10 de gener de 2020 (DOGV núm.8702 de 20.12.2019)

  - Les sol·lciituds de reclamació presentades abans que comence el termini, es consideraran fora de termini per extemporànies.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  L'imprés de sol·licitud de reclamació de la qualificació s'ha de presentar en el Registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en els registres de les direccions territorials d'educació d'Alacant, Castelló o València, o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que es presente en una oficina de correus, cal que es remeta la sol·licitud per correu certificat i en sobre obert perquè siga segellada per l'oficina de Correus amb la data de presentació, tal com s'estableix reglamentàriament.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19684

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud. La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha d'estar suficientment motivada i ha d'ajustar-se a algun dels motius que s'especifiquen en el formulari de sol·licitud; en cas contrari, no es prendrà en consideració. El desacord amb la qualificació obtinguda no és un motiu de reclamació de la qualificació.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICAT DE NIVELL DE CONEIXEMENT DE VALENCIÀ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - El president del Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià emetrà una resolució sobre la ratificació o la rectificació de la qualificació contra la qual es presenta la reclamació.

  - La JQCV contestarà totes les reclamacions, per a la qual cosa notificarà la resolució corresponent mitjançant una carta certificada al domicili de la persona interessada.

  - El president del Ple de la JQCV resoldrà les reclamacions en el termini de dos mesos des de la finalització del termini per a presentar la reclamació, transcorregut el qual es consideraran desestimades les reclamacions no resoltes.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19684

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  ( https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados ).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a un formulari de dades generals que haurà d'emplenar i annexar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:

  1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint.
  2- Haurà de descarregar l'imprés de sol·licitud de reclamació de la qualificació, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls.
  3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitar amb certificat", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals i el formulari de sol·licitud de reclamació de la qualificació.
  b) Annexe l'imprés de sol·licitud de reclamació de la qualificació prèviament descarregat i emplenat i qualsevol altre document que considere oportú.
  c) Feu clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).
  d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Pàgina web de la Junta Qualificadora

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores.(DOGV nº 8497, de 01/03/2019)

  - RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de les proves de nivell A2, B1 i C1 de coneixements de valencià, i dels certificats de capacitació tècnica: Llenguatge Administratiu,Mitjans de Comunicació i Correcció de Textos.
  - Resolució de 19 de desembre de 2019, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de les proves de nivell B2 i de nivell C2 de coneixements de valencià.

  Llista de normativa

  Vegeu RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2019

  Vegeu Resolució de 24 de juliol de 2019

  Vegeu Resolució del 19 de desembre de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.