Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reclamació de la qualificació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la reclamació de la qualificació de les proves de la JQCV de la convocatòria de 2022, dins del termini establit, una vegada publicada la resolució de publicació de resultats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen obtingut la qualificació de NO APTE en les proves de la JQCV en la convocatòria de 2022.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La reclamació de la qualificació de la prova es podrà sol·licitar en el termini de 10 dies, a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de publicitat dels resultats.
  - El termini per a presentar la sol·licitud de reclamació de la qualificació dels certificats de Llenguatge administratiu, Llenguatge en els mitjans de comunicació i Correcció de Textos és del 22 de juliol al 4 d'agost de 2022, ambdós inclosos. (termini finalitzat).
  - El termini per a presentar la sol·licitud de reclamació de la qualificació de la prova de nivell C1 és del 23 de novembre al 7 de desembre de 2022.
  -Les sol·licituds de reclamació presentades abans o després del termini establit, es consideraran fora de termini per
  extemporànies.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - L'imprés de sol·licitud de reclamació, una vegada omplit, s'ha d'imprimir, signar i presentar per registre d'entrada o per correu postal en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a les direccions territorials de València, Alacant o Castelló, a les oficines d'assistència en matèria de registres, o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - En cas que es presente en una oficina de correus, cal que es remeta la sol·licitud per correu certificat i en sobre obert perquè siga segellada per l'oficina de Correus, amb la data de presentació, tal com s'estableix reglamentàriament. Si no s'acompleix aquest requisit, la data de presentació que es tindrà en compte serà la data d'entrada en el registre de l'organisme.
  - Preferentment a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333941

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_REC&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19684

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - La sol·licitud de reclamació a través del tràmit telemàtic disponible en "Tramitar amb certificat" o de manera presencial
  en un registre d'entrada amb la presentació de l'imprés disponible en "impresos associats".
  - La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha d'estar suficientment motivada i ha d'ajustar-se a algun dels motius que
  s'especifiquen en el formulari de sol·licitud; en cas contrari, no es prendrà en consideració. El desacord amb la qualificació
  obtinguda no és un motiu de reclamació de la qualificació. Si ho desitgeu, podeu adjuntar al formulari de reclamació
  qualsevol escrit addicional que considereu oportú.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICAT DE NIVELL DE CONEIXEMENT DE VALENCIÀ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - El president del Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià emetrà una resolució sobre la ratificació o la rectificació de la qualificació contra la qual es presenta la reclamació.

  - El president del Ple de la JQCV resoldrà les reclamacions en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a presentar la reclamació.

  - La JQCV contestarà totes les reclamacions, per a la qual cosa notificarà la resolució corresponent a través de notificació
  telemàtica (en cas que s'haja utilitzat el tràmit electrònic) o de carta certificada al domicili de l'interessat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=JQCV_REC&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19684

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitar amb certificat", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Haureu d'emplenar el formulari de dades generals de la sol·licitud de reclamació de la qualificació.
  b) Marqueu el motiu de la reclamació. Opcionalment podeu marcar "documentació adjunta" si desitgeu annexar algun escrit addicional que considereu oportú per tal d'argumentar la reclamació.
  c) Feu clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).
  d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.

  La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 31 de març de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores.
  - RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2022, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de les proves dels certificats de capacitació tècnica: llenguatge administratiu, mitjans de comunicació i correcció de textos.
  - RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de la prova de nivell C1 de coneixements de valencià.

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució de 31 de març de 2022

  Vegeu Resolució de 18 de juliol de 2022

  Vegeu Resolució de 14 de novembre de 2022

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.