• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar l'expedició de la documentació administrativa necessària i concorde a la identitat de gènere manifestada prevista en l'article 9 de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tindran dret a la documentació administrativa regulada en el present decret totes les persones amb residència efectiva en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana que tinguen la condició de persona trans, de conformitat amb el que disposa l'article 4.3 de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, a excepció d'aquelles que hagen procedit ja a la rectificació registral de l'esment relatiu al sexe.

  Requeriments

  - Ser una persona trans de conformitat amb el que disposa l'article 4.3 de la Llei 8/2017

  - Tindre residència efectiva en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert permanentment

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per mitjà d'un escrit dirigit a la la direcció general amb competències en matèria LGTBI, en els llocs a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015 o per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TRANS_SOL&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19686

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:

  a) Una fotografia recent tipus carnet en color del rostre de la persona interessada, amb les característiques següents:
  - Format electrònic: jpg, png, bmp, jpeg
  - Grandària màxima: 5MB
  - Resolució:300 dpi.

  b) Si escau, documentació acreditativa de la representació de la persona sol·licitant i document signat per la persona interessada, menor d'edat, que mostre la seua conformitat amb la sol·licitud.

  c) Document nacional d'identitat (DNI). En cas de persones que no disposen de DNI o targeta d'identitat d'estranger, documentació acreditativa de la identitat: Passaport o qualsevol document oficial expedit per l'autoritat competent del seu país d'origen que servisca a l'efecte d'identificació, la qual cosa se certificarà en cas de dubte per l'autoritat consular corresponent. En tot cas, el document utilitzat ha de contindre la fotografia i la signatura de la persona.

  d) Certificat d'empadronament.

  Impresos associats

  MODEL NORMALITZAT DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PREVISTA EN L'ARTICLE 9.2 DE LA LLEI 8/2017, DE 7 D'ABRIL, INTEGRAL DE RECONEIXEMENT DEL DRET A LA IDENTITAT I A L'EXPRESSIÓ DE GÈNERE A LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El procediment d'expedició de la documentació s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada o els seus representants legals.

  En el cas que la persona interessada siga menor d'edat, tindrà en tot cas dret a ser informada, i escoltada, i a manifestar la seua opinió, d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

  2. La sol·licitud es formalitzarà conforme al model normalitzat i en aquesta han de consignar-se les dades relatives a la nova identificació de la persona sol·licitant: el nom i la identitat de gènere, que podrà ser dona, home o no binària, així com si vol que aquesta figure en la documentació.

  3. Si la persona interessada, o la seua representació legal, no fan constar l'oposició expressa a la consulta de les dades d'identitat i residència a través de bases de dades d'altres administracions públiques, la presentació i el registre de la sol·licitud implicarà l'autorització expressa a l'òrgan gestor perquè les verifique i les confronte.

  4. En el cas que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o la documentació presentada resultara incompleta o defectuosa, es requerirà la persona interessada perquè en un termini de deu dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, i d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que haurà de dictar-se en els termes previstos en l'article 21 de la llei anteriorment esmentada. Aquest requeriment s'efectuarà telemàticament o per correu postal, segons com s'haja iniciat l'expedient de sol·licitud.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució del procediment no posa fi a la via administrativa i, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquesta es podrà interposar un RECURS D'ALÇADA, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i l'Agència Valenciana d'Igualtat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TRANS_SOL&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19686

  Inici
 • Informació complementària

  VIGÈNCIA

  La documentació administrativa emesa tindrà una vigència de cinc anys des del moment d'emissió de la targeta acreditativa.

  Les persones que tinguen la documentació administrativa a la qual es refereix l'article 4 i accedisquen a la modificació registral relativa al sexe i nom han de comunicar a la direcció general competent en matèria LGTBI aquesta circumstància. Aquesta cursarà la seua baixa en els fitxers corresponents i ho comunicarà a les administracions públiques corresponents.

  RENOVACIÓ

  La documentació administrativa es podrà renovar quan s'haja esgotat el seu període de vigència per un nou període de cinc anys, per a la qual cosa s'ha de realitzar el procediment d'acord amb el que s'indica en l'article 7 d'aquest decret.

  Així mateix, es podrà renovar la documentació esmentada abans de la finalització de la seua vigència quan així ho sol·licite la persona interessada, o el seu representant legal, en supòsits com la pèrdua de targeta, la modificació d'alguna dada personal, de la fotografia, o qualsevol altra circumstància degudament justificada.

  PROTECCIÓ DE DADES

  El tractament de les dades personals estrictament necessàries per a la tramitació de la documentació administrativa a què es refereix el present decret es troba sotmés al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i a la Llei orgànica de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en allò que no contradiga l'anterior reglament.

  EFECTES

  La direcció general competent en matèria LGTBI comunicarà la resolució de concessió de la documentació administrativa a les institucions que s'hagen indicat en la sol·licitud expressament.
  La persona interessada, o els seus representants legals, podran dirigir-se en qualsevol moment a l'òrgan competent per a sol·licitar l'actualització de la llista d'institucions a les quals haja de comunicar-se la resolució de concessió de la documentació esmentada.

  Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana quedaran obligades a adoptar les mesures administratives i de qualsevol índole per a garantir que les persones que tinguen la documentació administrativa siguen tractades d'acord amb la seua identitat de gènere sentida.

  Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana estan obligades a tractar les persones trans titulars de la documentació administrativa conforme a la identitat de gènere sentida, amb absolut respecte a la seua dignitat, privadesa i intimitat.

  Així mateix, estan obligades a vetlar perquè en el seu tracte privat amb empreses o particulars siguen tractades en els termes descrits.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.
  - Decret 102/2018, de 27 de julio, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Llei 8/2017

  Decret 102/2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.