Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria Premis IVAJ Campament Juvenil i Programes d'Oci Educatiu 2022

  Objecte del tràmit

  Els premis pretenen reconéixer els projectes de campaments juvenils i programes d'oci educatiu dirigits a la infància i a la joventut, que hagen sigut redactats i executats per associacions juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran concórrer a aquesta convocatòria de premis les associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut en la Comunitat Valenciana que desenvolupen projectes originals.

  Requeriments

  Requisits dels projectes per a optar als premis
  - Es presentarà una sol·licitud per cada categoria i modalitat a la qual s'opte.
  - Només s'admetrà una sol·licitud per entitat participant per categoria i modalitat, excepte quan l'entitat present la sol·licitud en nom d'un dels grups o seccions que la conformen. En aquest últim cas, només s'admetrà una sol·licitud per grup o secció participant per categoria o modalitat.
  - Cada projecte haurà de presentar-se únicament a una categoria i modalitat
  - Els projectes hauran de ser originals.
  - Els equips redactors dels projectes hauran d'estar integrats, majoritàriament, per persones joves.
  - No podran ser promoguts per entitats amb ànim de lucre o per administracions públiques
  - Els campaments o els programes d'oci educatiu projectats hauran d'haver-se realitzat durant l'any 2022, i finalitzat amb anterioritat a la data límit per a la presentació de les sol·licituds.
  - Les persones participants (exclòs l'equip d'animació), hauran de tindre una edat compresa entre els 7 i els 30 anys a l'inici de l'activitat. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat es podrà incrementar fins als 35 anys.
  - Les persones joves participants hauran de tindre en la seua majoria veïnatge en un municipi de la Comunitat Valenciana, encara que el campament o programa d'oci educatiu haja tingut lloc fora d'aquesta.
  - En les activitats hauran de participar persones joves de tots dos sexes.
  - La finalitat del projecte no podrà ser exclusivament l'aprenentatge d'idiomes, ni la pràctica d'esports, ni inclouran únicament continguts propis de l'àmbit de l'educació formal.
  - Els campaments juvenils hauran de tindre una duració mínima de 5 nits.
  - Els programes d'oci educatiu hauran d'incloure activitats d'oci educatiu que hagen involucrat a un grup estable de joves i que s'hagen desenvolupat de manera periòdica durant almenys dos mesos.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - Es concedirà un premi per categoria en cadascuna de les modalitats establides en l'objecte de la convocatòria.
  La dotació econòmica de cadascun d'ells serà de 1.000 euros.
  - Les entitats guardonades rebran així mateix una distinció acreditativa.
  - El jurat podrà concedir mencions honorífiques sense dotació econòmica, si així ho estimara. També podrà declarar desert el premi en qualsevol de les seues modalitats, motivant-lo prou.
  - En cas que el jurat considere que dos o més obres són igualment mereixedores del premi en alguna categoria i modalitat, l'import del mateix es dividirà entre elles.

  La resolució serà publicada en la pàgina web de l'IVAJ i es notificarà per mitjans electrònics a tots els equips participants.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds comença el 14 de juliol de 2022 i finalitzarà el 17 d'octubre de 2022.
  L'incompliment d'aquest termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud per extemporània.(DOGV nº 9382, de 13/07/2022)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud (Annex I) es presentarà la següent documentació:
  - Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, especialment trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social (inclosa en el model de sol·licitud annex I).
  - Declaració responsable que totes les persones majors d'edat que han desenvolupat les activitats que componen el projecte compleixen amb el que s'estableix en l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència i amb el que s'estableix en els articles 8.4 i 5 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat (inclosa en el model de sol·licitud annex I).
  - En el cas que, en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana, no conste la condició de la persona que pretenga actuar en representació de l'entitat sol·licitant de l'ajuda com a representant legal d'aquesta, aquesta condició haurà d'acreditar-se mitjançant escriptura de poder o certificat del secretari de l'entitat en el qual es faça referència a l'acord de l'Assemblea General o precepte dels estatuts en què així s'establisca.
  - Còpia de la targeta del número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat que es presenta als premis, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant l'IVAJ.
  - Documentació acreditativa de tindre contractat un segur o garantia financera adequada a les característiques i circumstàncies de l'activitat desenvolupada per les persones voluntàries, que els cobrisca els riscos d'accident i malaltia derivats directament de l'activitat voluntària desenvolupada durant 2022, d'acord amb l'article 14.2.c de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, que haurà de contemplar el nombre de persones voluntàries assegurades.
  - Documentació acreditativa de tindre contractat durant 2022 una assegurança d'assistència i accidents per a la resta de participants que cobrisca com a mínim les despeses de curació i un capital mínim en cas de mort i d'invalidesa, així com una assegurança de responsabilitat civil per a afrontar el risc de danys personals i materials que el desenvolupament de l'activitat puga ocasionar.
  - Projecte de campament o del programa d'oci educatiu, el contingut mínim del qual s'ajustarà al que s'estableix en el punt huité d'aquesta convocatòria.
  - Memòria de l'execució del projecte, en la qual s'inclourà un enllaç a una presentació audiovisual que siga projectable (vídeo o muntatge de fotos), que reflectisca les activitats desenvolupades en el campament o en el programa d'oci educatiu. No tindrà una duració superior a dos minuts i estarà allotjada en qualsevol plataforma de vídeo.
  - Model de domiciliació bancària, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant l'IVAJ, i en aquest cas s'indicarà el número del compte anteriorment utilitzat i donada d'alta a aquest efecte

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PREMI IVAJ CAMPAMENT JUVENIL 2022

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud haurà d'emplenar-se en el model d'instància que figura en l'annex I a la present resolució, que haurà d'estar degudament emplenat i signat electrònicament.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  El telèfon d'informació és el 012.
  www.gva.es

  Informació adicional

  Les sol·licituds es presentaran mitjançant procediment telemàtic

  Inici
 • Informació complementària

  Els projectes presentats inclouran, en tot cas, els següents elements:
  1. Portada i lema.
  2. Presentació (introducció, marc general).
  3. Descripció del procés d'elaboració del projecte i persones que han participat en l'equip d'elaboració, especificant la seua edat.
  4. Necessitat social que s'atén.
  5. Persones destinatàries.
  6. Descripció del medi físic on es desenvolupen les activitats.
  7. Objectius educatius i resultats a aconseguir.
  8. Calendari i fases del projecte.
  9. Metodologia a emprar.
  10. Recursos posats a la disposició del desenvolupament del projecte.
  11. Avaluació de les activitats realitzades.
  12. Memòria final.

  Criteris de valoració

  El jurat procedirà a valorar els projectes presentats i els puntuarà d'acord amb els següents criteris:
  - Qualitat: fins a 10 punts.
  - Innovació: fins a 10 punts.
  - Valors que es transmeten: fins a 10 punts.
  - Temàtica social que recull el treball: fins a 10 punts.
  - Treball en grup: fins a 10 punts.
  El jurat en la corresponent acta elevarà proposta motivada de concessió dels premis a la persona titular de la direcció general de l'IVAJ.

  Obligacions

  - Els projectes hauran de ser originals.
  - Els equips redactors dels projectes hauran d'estar integrats, majoritàriament, per persones joves.
  - En cap cas els projectes podran haver sigut promoguts per entitats amb ànim de lucre o per administracions públiques.

  Enllaços

  Sol·licitud telemàtica

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 6 de juliol de 2022, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen els Premis IVAJ Campament Juvenil i Programes d'Oci Educatiu 2022. Dogv núm. 9382 del dia 13/07/2022

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució de 6 de juliol de 2022, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.