Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria PREMIS IVAJ CAMPAMENT JUVENIL 2019

  Objecte del tràmit

  Els premis pretenen reconéixer els projectes de campaments dirigits a la infància i la joventut, que hagen sigut redactats i executats per associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran concórrer a aquesta convocatòria de premis les associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut a la Comunitat Valenciana que desenvolupen projectes originals.

  Requeriments

  Requisits dels projectes per a optar als premis
  Els projectes de campament juvenil que opten als premis han de complir els requisits següents:
  1. Tindran una estada amb un mínim de cinc nits.
  2. Participaran joves dels dos sexes.
  3. La seua finalitat no ha de ser l'aprenentatge d'idiomes ni la pràctica exclusiva d'esports ni han de tindre continguts de l'educació formal.
  4. No podran ser promoguts per entitats amb ànim de lucre o per administracions públiques.
  5. Han de complir tots els requeriments establits per la diferent normativa, especialment respecte a la titulació de l'equip d'animació.
  6. Els participants (exclosos els monitors) han de tindre edats compreses entre els 7 i els 30 anys al començament de l'activitat. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat es podrà incrementar fins als 35 anys.
  7. Els projectes s'han d'adequar a l'edat i al centre d'interés. S'han de tindre en compte les edats i característiques dels grups, per a la qual cosa s'han de triar temàtiques atractives.

  Els equips redactors han d'estar formats per persones joves. Diferents grups d'una mateixa associació podran participar en aquesta convocatòria.
  Així mateix, serà un requisit necessari que el campament projectat haja sigut desenvolupat l'any 2019. A la presentació de la sol·licitud per a optar a aquests premis, el campament ja s'haurà realitzat. El grup de joves que haja participat en aquest haurà de tindre en la seua majoria veïnatge en un municipi de la Comunitat Valenciana, encara que el campament haja tingut lloc fora d'aquesta.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Es concediran cinc premis de 3.000 euros cada un.
  La resolució es publicarà en la pàgina web de l'IVAJ i es notificarà per mitjans electrònics a tots els equips participants.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a concórrer al premi finalitzarà el 15 d'octubre de 2019. L'incompliment d'aquest termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud per extemporània. (DOGV núm. 8555 de 24/05/2019).
  Data d'inici: 27/05/2019
  Data de fi: 15/10/2019

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'ha de presentar, preferentment, en algun dels registres d'entrada de l'IVAJ, sense perjudici de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE GENERAL DE LA UNITAT TERRITORIAL DE L'IVAJ A ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 966478103
  REGISTRE GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
  C/ COLOM, 60 - PLANTA 7AVer plano
  46004 València
  Tel: 963108502
  REGISTRE GENERAL DE LA UNITAT TERRITORIAL DE L'IVAJ A CASTELLÓ
  C/ ORFEBRES SANTALÍNEA, 2Ver plano
  12005 Castelló de la Plana
  Tel: 964558852

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Juntament amb la sol·licitud (annex I), s'ha de presentar la documentació següent:

  Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; especialment, trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social (inclosa en el model de sol·licitud annex I).
  En el cas que una entitat haja resultat guanyadora de dos o més premis, i superar, en aquest cas, la quantia de 3000 €, haurà d'aportar els corresponents certificats; tot això, d'acord amb l'establit en l'article 24.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Declaració responsable del fet que totes les persones majors d'edat que han desenvolupat l'activitat que es presenta al premi compleix el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, i el que estableix l'article 8.4 i 5 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat (inclosa en el model de sol·licitud annex I).

  En el cas que, en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana, no conste la condició de la persona que pretenga actuar en representació de l'entitat sol·licitant de l'ajuda com a representant legal d'aquesta, aquesta condició s'haurà d'acreditar mitjançant l'escriptura de poder o el certificat del secretari de l'entitat en el qual es faça referència a l'acord de l'Assemblea General o el precepte dels estatuts en què així s'establisca.

  Còpia de la targeta del número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat que es presenta als premis, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant de l'Institut Valencià de la Joventut.

  Documentació acreditativa de tindre contractada una assegurança o garantia financera adequada a les característiques i circumstàncies de l'activitat desenvolupada pels voluntaris, que els cobrisca els riscos d'accident i malaltia derivats directament de l'activitat voluntària desenvolupada durant 2019, d'acord amb l'article 14.2.c de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat, que ha de preveure el nombre de voluntaris assegurats.

  Documentació acreditativa de tindre contractada durant l' any 2019 una assegurança d'assistència i accidents per a la resta de participants que cobrisca, com a mínim, les despeses de curació i un capital mínim en cas de mort i d'invalidesa. Igualment, s'ha de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per a afrontar el risc de danys personals i materials que el desenvolupament de l'activitat puga ocasionar.

  Projecte de campament el contingut mínim del qual s'ajuste al que estableix el punt quart de la convocatòria.

  Memòria de l'execució en la qual s'adjunte una presentació d'imatges (vídeo fotos) que siga projectable.

  Model de domiciliació bancària, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant de l'Institut Valencià de la Joventut; en aquest cas, s'ha d'indicar el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PREMI IVAJ CAMPAMENT JUVENIL 2019

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud per a participar en aquesta convocatòria s'ha d'omplir en el model d'instància que figura en l'annex I d'aquesta resolució i s'ha d'acompanyar de la documentació exigida en la convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Continguts mínims dels projectes
  Els projectes presentats han de preveure, en tot cas, els continguts bàsics següents:
  1. Portada i lema.
  2. Presentació (introducció, marc general).
  3. Necessitat social que atén el projecte de campament.
  4. Destinataris.
  5. Descripció del medi físic on es desenvolupa el campament i la seua contextualització en
  el projecte.
  6. Objectius educatius que es desenvoluparan en el campament. Resultats que es volen aconseguir.
  7. Calendari i fases del projecte.
  8. Metodologia.
  9. Recursos per a desenvolupar el projecte.
  10. Avaluació del projecte.
  11. Memòria final.

  Enllaços

  Web de l' IVAJ

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 2/2018, de 23 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió dels premis de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) a la creació artística, científica i tècnica.
  - RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen els Premis IVAJ Campament Juvenil 2019.
  - Resolució de la convocatoria premis IVAJ campament juvenil 2019

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 2/2018, de 23 de febrer.

  Vegeu RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen els Premis IVAJ *Campament Juvenil 2019.

  Resolució de la convocatoria premis IVAJ campament juvenil 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.