Detall de Procediments

Justificació de subvencions de la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, concedides a associacions i organitzacions sense ànim de lucre, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social, en l'exercici 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de subvencions de la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, concedides a associacions i organitzacions sense ànim de lucre, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social, en l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet aportar telemàticament els documents justificatius que s'exigeixen en l'article 12 de l'Ordre 3/2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense ànim de lucre, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social (DOGV núm. 8495, de 27.02.2019), en relació amb l'apartat dotzé de la Resolució de 28 de març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en la qual es convoquen les subvencions per a l'exercici 2019 (DOGV núm. 8527, d'11.04.2019).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Associacions i organitzacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, així com entitats locals de la Comunitat Valenciana que hagen resultat beneficiàries d'una subvenció en l'exercici 2019 per a la realització d'actuacions relacionades amb la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic, s'han de complir els requisits següents:
  1. haver resultat beneficiari d'aquesta subvenció concedida per la Resolució de 3 d'agost de 2019, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (DOGV núm. 8608, de 07.08.2019).
  2. disposar de signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, del Consell, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, expedit per la Generalitat o qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja subscrit el conveni oportú.

  Més informació en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit)

  - Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat

  Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme que l'haja emés.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini màxim per a presentar la justificació de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2019. (DOGV núm. 8527 d'11/04/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Per a realitzar la justificació de la subvenció, s'ha d'aportar el compte justificatiu simplificat, el qual ha de contindre els documents següents:

  a) una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, degudament signada per la persona que ostente la representació legal de l'entitat o organització, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Quan siga beneficiària una entitat local, ha de ser signada per la persona titular de la presidència d'aquesta.

  b) una llista classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. Si escau, han d'indicar-se també les desviacions que hi haja hagut en relació amb les despeses pressupostades. Aquesta llista s'ha de presentar de conformitat amb el model que es publicarà com a annex, el qual haurà de ser signat per la persona que ostente la representació legal de l'associació o organització sense ànim de lucre; i per a les entitats locals, per la persona que exercisca les funcions de secretaria de l'entitat local corresponent.

  En el supòsit que l'entitat beneficiària siga una associació o organització sense ànim de lucre, a aquesta llista s'han d'acompanyar les factures de les despeses realitzades, degudament formalitzades en els termes establits en la normativa que regule les obligacions de facturació, o documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats.

  c) un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i de la seua procedència.

  d) acreditació, en cas que l'entitat beneficiària siga una entitat local, d'haver presentat el compte general aprovat per la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que preveu l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.

  e) aportació de tots els elements o materials gràfics (fullets, cartells publicitaris, tríptics, programes, publicacions, etc...) acreditatius de les activitats objecte de la subvenció o material utilitzat en l'avaluació (qüestionaris, informes de resultats, etc.).

  En tot cas, si l'actuació subvencionada consisteix en un curs o seminari, s'ha d'acompanyar, a més, una memòria de la seua realització, a la qual s'ha d'adjuntar la llista dels docents que han impartit els cursos i del nombre de persones assistents desagregat per sexe, així com justificació documental de la seua assistència o participació en les activitats formatives subvencionades.

  En el cas de cursos que s'impartisquen totalment o parcialment en modalitats no presencials, la participació no presencial de l'alumnat s'ha d'acreditar per mitjà d'una declaració responsable, lliurada per la beneficiària, a la qual s'ha d'acompanyar un detall dels registres existents relatius a la participació de cada docent i alumnat, els quals han d'incloure i acreditar, com a mínim, els mateixos extrems que els cursos presencials, als quals s'afegirà l'adreça electrònica de cada un d'ells.

  2. Respecte a aquesta documentació:
  - és recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i que els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament han de ser enviats en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. A aquest efecte, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF.

  Acudiu a https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema.

  3. Actuacions complementàries durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de les subvencions:

  Es realitzaran actuacions complementàries d'acord amb el que disposa l'article tretze de la mencionada Ordre 3/2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, de 21 de febrer, en relació amb la Resolució d'11 de juny de 2019, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de subvencions atorgades amb càrrec a les dotacions pressupostàries de la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern en l'exercici 2019.

  Impresos associats

  [ANNEX] SUBVENCIONS PER A LA FORMACIÓ, DIVULGACIÓ I ALTRES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL. RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS es pot fer TELEMÀTICAMENT.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19706

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 3/2019, de 21 de febrer, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a associacions, organitzacions sense ànim de lucre, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social (DOGV núm. 8495, de 27.02.2019).
  - RESOLUCIÓ de 28 de març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a associacions, organitzacions sense ànim de lucre, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social (DOGV núm. 8527, d'11.04.2019).
  - RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2019, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen subvencions destinades a associacions, organitzacions sense ànim de lucre, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social (DOGV núm. 8608, de 07.08.2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2019, de 21 de febrer (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 28 de març de 2019 (convocatòria).

  Vegeu la Resolució de 3 d'agost de 2019 concessió).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.